OBS: Detta är utgåva 2023.14. Visa senaste utgåvan.

Den som uppfyller kriterierna för att vara en rapporteringsskyldig plattformsoperatör i Sverige ska som huvudregel lämna kontroll­uppgifter till Skatteverket. För att undvika dubbel­rapportering ska en plattforms­operatör som är rapporterings­skyldig både i Sverige och i ett annat land inom EU bara lämna uppgifterna i ett land. Uppgiften ska lämnas senast den 31 januari året efter det kalenderår som uppgiften avser. Den som är skyldig att lämna kontrolluppgifter ska även lämna informationsuppgifter till den som kontrolluppgiften avser.

Vem ska lämna kontrolluppgifterna?

Nytt: 2023-05-24

Huvudregeln är att en plattformsoperatör som uppfyller kraven på att vara en rapporterings­skyldig plattforms­operatör enligt 2 kap. 2 och 3 §§ POL, årligen ska lämna

Tidigare:

Huvudregeln är att en plattformsoperatör som uppfyller kraven på att vara en rapporterings­skyldig plattforms­operatör enligt 2 kap. 2 och 3 §§ POL, ska lämna kontrolluppgifter om rapporterings­pliktiga säljare.

Plattforms­operatören ska även dessförinnan anmäla sig till, respektive registrera sig hos, Skatteverket (3 kap. 1 § resp. 4 kap. 1 § POL). Skulle plattforms­operatören uppfylla kraven för rapporterings­­skyldighet både i Sverige och i ett annat land inom EU ska uppgifterna bara lämnas till ett land. Då ska plattforms­operatören meddela Skatteverket om vilket land de väljer att lämna kontroll­uppgifterna till (3 kap. 1 § andra stycket POL).

Flera rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer

Om det finns flera rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer som ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket ska uppgifter inte lämnas av den som kan visa att samma uppgifter har lämnats av en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör (22 c kap. 4 § första stycket SFL samt prop. 2022/23:6 s. 259). Detsamma gäller om en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör lämnat motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i en annan medlemsstat inom EU eller till en behörig myndighet i en kvalificerad jurisdiktion utanför EU (22 c kap. 4 § andra stycket SFL). Se Underrättelse om att inga kontrolluppgifter ska lämnas (nedan).

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som lämnar kontrolluppgifter för en annan plattformsoperatör ska ange det i kontrolluppgifterna (22 c kap. 9 § SFL).

För att en plattformsoperatör ska kunna ta över skyldigheten att lämna kontrolluppgifter åt en annan, ska bägge plattforms­operatörerna vara rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer (22 c kap. 4 § SFL). En plattformsoperatör kan enligt Skatteverkets uppfattning endast åta sig att lämna en annan plattformsoperatörs uppgifter under förutsättning att de gemensamt administrerar och driver en plattform. De säljare som finns på plattformen kan då anses som gemensamma säljare (se även avsnitt III.A.3 DPI MR med tillhörande kommentar).

När det gäller möjligheten att överlämna rapporteringsskyldigheten för gemensamma säljare finns det en skillnad mellan reglerna i direktivet och DPI MR. I DPI MR regleras att en rapporterings­skyldig plattformsoperatör alltid måste rapportera det egna landets säljare till den inhemska behöriga myndigheten (avsnitt III.A.3 DPI MR). I direktivet finns inte denna skrivning med.

Exempel: rapportera åt en annan plattformsoperatör inom EU

Den svenska plattformsoperatören A AB och den finska plattforms­operatören B Oy driver tillsammans plattformen X. Bägge plattformsoperatörerna är som utgångspunkt rapporteringsskyldiga för samtliga säljare på plattformen. De bägge plattforms­operatörerna tecknar en överenskommelse om att A AB ska rapportera de gemensamma säljarna så långt möjligt. På plattformen finns tre olika grupper av säljare:

  • säljare C har hemvist i Sverige
  • säljare D har hemvist i Finland
  • säljare E har hemvist i ett land med vilket endast Finland har ett avtal om utbyte.

A AB kan rapportera de gemensamma säljarna i grupp C och grupp D i enlighet med plattformarnas överenskommelse, då dessa säljare har hemvist i Sverige respektive i Finland.

B Oy måste dock rapportera de säljare som finns i gruppen E. Dessa har hemvist i ett land med vilken Sverige inte har något utbyte med, vilket innebär att rapporterings­skyldigheten för dessa inte kan överlämnas till den svenska plattformsoperatören.

Ombud eller tredjepartsleverantör

Om inte förutsättningarna att bägge plattformsoperatörerna agerar på samma plattform och har gemensamma säljare, är uppfyllda kan inte den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören överlämna skyldigheten att lämna kontrolluppgifter till någon annan. Däremot kan en tredje part fungera som ombud för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören. Då kan visserligen kontrolluppgifterna lämnas av någon annan person men i den rapporterings­skyldiga plattforms­operatörens namn. Det innebär dock att den rapporterings­skyldiga plattforms­operatören fortfarande ansvarar för kontroll­uppgifternas innehåll m.m.

Underrättelse om att inga kontrolluppgifter ska lämnas

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som inte har några rapporteringspliktiga säljare en viss rapporteringspliktig period är inte kontrolluppgiftsskyldig för denna period. Plattformsoperatören ska då i stället underrätta Skatteverket om att den inte har några uppgifter att lämna enligt 22 c kap. SFL (22 c kap. 7 § andra stycket SFL).

Även i de fall uppgifter inte ska lämnas för att en annan rapporteringsskyldigt plattformsoperatör lämnar uppgifterna ska plattformsoperatören underrätta Skatteverket vilken annan plattformsoperatör som lämnat uppgifterna och till vilket behörig myndighet uppgifterna har lämnats (22 c kap. 7 § första stycket SFL).

Plattformsoperatören har dokumentationsskyldighet

Den som är uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. SFL ska, enligt 39 kap. 3 § SFL, i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för att

  • fullgöra uppgiftsskyldigheten,
  • för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen

Detta kallas generell dokumentationsskyldighet.

Den plattformsoperatör som ska lämna kontrolluppgifter om rapporteringspliktiga säljare enligt 22 c kap. SFL är därför skyldig att se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen (prop. 2022/23:6 s. 142).

Underlaget ska bevaras under sju år efter utgången av det kalenderår som underlaget avser (9 kap. 1 § SFF).

Identifieringen av en säljare som rapporteringspliktig eller inte sker genom kund­kännedoms­processen enligt 6 kap. POL är avgörande för om kontrolluppgift ska lämnas eller inte. Kund­kännedoms­processen enligt 6 kap. POL och dokumentations­­skyldigheten enligt 39 kap. 3 § SFL tar därför i stora delar sikte på samma saker. Bestämmelserna i POL respektive SFL kan således överlappa varandra, men skyldig­heterna gäller var och en för sig.

För vem ska kontrolluppgifter lämnas?

Kontrolluppgifter ska lämnas för plattformsoperatörens samtliga rapporteringspliktiga säljare oavsett var i världen de har hemvist. Detta innebär att uppgiftsskyldigheten gäller både säljare som är obegränsat och begränsat skattskyldiga i Sverige (23 kap 2 § och 3 c § SFL). Rapporteringsskyldigheten omfattar samtliga enheter som avses i 2 kap. 18 § POL oavsett säljarens associationsrättsliga form (23 kap. 3 c § SFL). Det är bara aktiva säljare som kan vara rapporterings­pliktiga säljare. Vissa säljare är dock undantagna säljare.

Uppgiftsskyldigheten gäller för både fysiska personer och för enheter som har, eller skulle ha, identifierats som rapporterings­pliktiga säljare enligt 2 kap. 14 § POL (22 c kap. 6 § SFL). Identifieringen sker när plattformsoperatören genomför åtgärderna för kundkännedom enligt 6 kap. POL.

När ska kontrolluppgift lämnas?

Även om kontrolluppgifterna ska innehålla uppgifter uppdelade per kvartal ska de enbart lämnas en gång om året och omfattar den rapporteringspliktiga perioden som är ett kalenderår (2 kap. 25 § POL). Uppgifterna ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det kalenderår som rapporteringen avser (den rapporteringspliktiga perioden) och omfatta säljare som identifierats som rapporteringspliktiga säljare under rapporteringsåret (24 kap. 1 § SFL samt prop. 2022/23:6 s. 110). Uppgifterna ska lämnas första gången senast den 31 januari 2024 och avse kalenderåret 2023 (övergångsbestämmelserna till SFL (2022:1686) punkt 2).

Rapporteringspliktig period

En rapporteringspliktig period avser den period som uppgifterna på kontrolluppgiften omfattar. En rapporteringspliktig period omfattar alltid ett kalenderår (2 kap. 25 § POL).

Exempel: när ska kontrolluppgift lämnas?

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör identifierar en säljare som en rapporteringspliktig säljare i november 2023. Plattforms­operatören ska då lämna kontrolluppgift om säljarens berörda verksamhet under kalenderår 2023, senast den 31 januari 2024 prop. 2022/23:6 s. 110).

Befintliga säljare

Säljare som var registrerade på plattformen den 1 januari 2023 då dessa regler träder ikraft kommer att vara så kallade befintliga säljare. Åtgärderna för kundkännedom för befintliga säljare ska vara klar senast den 31 december 2024. De befintliga säljare som plattformsoperatören identifierar som rapporteringspliktiga säljare under år 2023 ska rapporteras från och med det år som de har identifierats d.v.s. 2023. De befintliga säljare som identifieras som rapporteringspliktiga säljare under år 2024 ska plattforms­operatören rapportera första gången avseende kalenderår 2024. Kontrolluppgift ska då lämnas till Skatteverket senast den 31 januari 2025 (övergångsbestämmelse till SFL (2022:1686) punkt 3 samt prop. 2022/23:6 s. 199). Av lagens förarbeten framgår att det förutsätts att plattformsoperatörerna försöker avsluta kundkännedomsprocessen så långt det är möjlighet under år 2023 (prop. 2022/23:6 s. 201).

Exempel 1: rapportering av befintlig säljare

Kim har sålt varor på plattformen X sedan år 2019. Plattforms­operatören genomför bestämmelserna om kundkännedom och identifierar Kim som en rapportering­spliktig säljare under kalenderåret 2023. Plattforms­operatören ska lämna kontrolluppgifter om Kims behöriga verksamhet under år 2023 senast den 31 januari 2024.

Exempel 2: rapportering av befintliga säljare

Noa har sålt varor på plattformen X med start år 2020. Plattforms­operatören blir dock klar med kundkännedoms­processen för Noa först under kalenderår 2024 då Noa identifieras som en rapporterings­pliktig säljare. Plattforms­operatören ska lämna kontrolluppgifter första gången om Noas behöriga verksamhet under år 2024 senast den 31 januari 2025.

När ska informationsuppgifter lämnas?

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgifter ska även lämna informationsuppgifter till den som kontrolluppgiften avser om vilka uppgifter som lämnats på kontrolluppgiften. Informationsuppgift ska lämnas senast den 31 januari året närmast efter det år som kontrolluppgiften avser (34 kap. 3 § SFL).

Plattformsavgift

Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte uppfyller skyldigheterna att lämna kontrolluppgifter i tid, genomför åtgärder för kundkännedom eller att dokumentera lämnade uppgifter kan Skatteverket ta ut en eller flera plattformsavgifter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Övrigt

  • OECD:s modellregler DPI MR [1] [2]