OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på Skatteverkets beslut om nikotinskatt och beslut om återbetalning av nikotinskatt. För de övriga besluten som överklagas med stöd av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL.

Beslut om skatt enligt LSNP överklagas enligt SFL

Det är SFL:s bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på vissa nikotinhaltiga produkter (nikotinskatt) som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, LSNP (17 § LSNP). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 14 § LSNP ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSNP kan överklagas med stöd av 18 § LSNP.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 18 § LSNP?

De beslut som kan överklagas med stöd av 18 § LSNP är följande:

Vem får överklaga?

Beslut enligt LSNP får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Tiden för överklagande m.m.

För beslut enligt 9 § LSNP som överklagas med stöd av 18 § första stycket LSNP gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

­Särskilt om beslut om återbetalning av skatt till diplomater m.fl.

Från och med den 1 januari 2022 ska ett överklagande av ett beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige enligt 15 § LSNP komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 67 kap. SFL vid överklagande av ett sådant beslut (18 § tredje stycket LSNP). Det betyder bl.a. att Skatteverket snarast ska ompröva det överklagade beslutet om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns något hinder mot omprövning (67 kap. 20 § SFL). De nya reglerna tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter den 1 januari 2022.

Behörig domstol

Beslut enligt LSNP överklagas till allmän förvaltningsdomstol (18 § LSNP).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som kan överklagas till en förvaltningsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar