OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på kemikalier i viss elektronik som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LSKE överklagas enligt SFL

Det är SFL:s bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på kemikalier i viss elektronik som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, LSKE (15 § LSKE). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 13 a § LSKE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LSKE omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 16 § LSKE.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 16 § LSKE?

De beslut som kan överklagas med stöd av 16 § LSKE är följande.

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 16 § LSKE gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Tiden för överklagande är tre veckor

Tiden för överklagande är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSKE får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (16 § LSKE).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som kan överklagas till en förvaltningsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av ett beslut enligt 10, 10 a, 10 b eller 10 c § LSKE (16 § LSKE).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar