OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket beslutar om tilldelning av organisationsnummer för bl.a. enkla bolag, familjestiftelser, ideella föreningar, oskiftade dödsbon, partrederier och övriga stiftelser.

Skatteverkets beslut om tilldelat organisationsnummer kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (6 § lagen [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.), d.v.s. till den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet fattats, jfr 14 § lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Den som vill överklaga ett beslut om organisationsnummer ska ställa överklagandet till förvaltningsrätten, men ge in det till Skatteverket (43 § FL). Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut behöver ett prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten (6 § lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.). Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Den bedömning som Skatteverket har att göra vid tilldelning av organisationsnummer till ideella föreningar innebär enbart en formell prövning av om en juridisk person har uppstått eller inte (prop. 2009/10:55 s. 11). Effekten av att en juridisk person inte bedöms ha uppstått är att sammanslutningen saknar klagorätt. Ett överklagande kommer då att avvisas av domstolen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]

Propositioner

  • Prop. 2009/10:55 [1]