OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Beslut om stöd vid korttidsarbete och återkrav är överklagbara och överklagandetiden är tre veckor.

Nytt: 2022-05-30

Sidan har tillkommit för att flytta förfarandereglerna för stöd vid korttidsarbete från området Korttidsarbete till förfarandeområdet.

Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten

Skatteverkets beslut med stöd av lagen om stöd vid korttidsarbete överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats (38 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete och 14 § andra stycket LAFD). Det gäller alltså t.ex. beslut där Skatteverket helt eller delvis avslår en ansökan om korttidsstöd och beslut om återbetalning.

I övrigt gäller förvaltningslagens bestämmelser om överklagande (prop. 2013/14:1 s. 374).

Vissa beslut får inte överklagas

Skatteverkets beslut om kontrollbesök (36 a § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete) samt beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 § SFL får inte överklagas (38 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Överklagandetid och överklagandehänvisning

När Skatteverket fattar beslut med stöd av lagen om stöd vid korttidsarbete eller förvaltningslagen är överklagande­tiden tre veckor (44 § FL).

Vid handläggning av ärenden om korttidsstöd kan bara beslut som går någon enskild emot överklagas (42 § FL). Det är alltså endast sådana beslut som behöver ha med en överklagandehänvisning (33 § andra stycket FL).

Skatteverkets åtgärder efter ett överklagande

Efter ett överklagande ska Skatteverket vidta de åtgärder som följer av 45–46 §§ FL. Notera t.ex. att lagen om stöd vid korttidsarbete har inte någon bestämmelse om att Skatteverket efter ett överklagande ska fatta något obligatoriskt omprövningsbeslut.

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (38 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar [1]
  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1]