OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande i FL.

Vilka beslut får överklagas

Skatteverkets beslut enligt HUSFL får överklagas (24 § HUSFL).

De beslut som kan överklagas med stöd av 24 § HUSFL är följande

Tillgodoräknande av preliminär skattereduktion (17 § HUSFL) och överlämnande av obetald återbetalning till indrivning (23 b § HUSFL) är däremot inte beslut som kan överklagas (prop. 2008/09:77 s. 93).

Av en kammarrättsdom framgår att en felaktig utbetalning från Skatteverkets sida inte kan korrigeras genom att beslutet om utbetalning upphävs (KRNJ 2014-10-09, mål nr 1049-14). Skatteverket ska i stället rätta en felaktig utbetalning genom att besluta om återbetalning med stöd av 14 § HUSFL (prop. 2008/09:77 s. 45–47).

Avskrivningsbeslut

Skatteverket ska meddela ett avskrivningsbeslut om en utförare återkallar sin begäran om utbetalning. Avskrivningsbeslut fattas inte med stöd av HUSFL och omfattas därför inte av 24 § HUSFL. Beslutet får överklagas enligt de allmänna bestämmelserna om överklagande i FL av den som beslutet angår om det har gått hen emot (42 § FL). Eftersom avskrivningsbeslutet har fattats p.g.a. utförarens återkallelse av begäran kan det inte anses ha gått utföraren emot. Det kan vidare ifrågasättas om köparen kan överklaga ett sådant avskrivningsbeslut, eftersom det endast är utföraren som kan framställa en begäran om utbetalning enligt 8 § HUSFL.

Avskrivs ett ärende av andra skäl kan beslutet normalt överklagas.

Avvisningsbeslut

Ett avvisningsbeslut som Skatteverket har fattat p.g.a. att utförarens begäran om utbetalning inte har kommit in i rätt tid enligt 8 § andra stycket HUSFL får överklagas enligt de allmänna bestämmelserna om överklagande i FL. Även köparen har rätt att överklaga beslutet (prop. 2008/09:77 s. 59).

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 24 § HUSFL gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande i FL. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Det betyder att utföraren kan överklaga Skatteverkets beslut att helt eller delvis avslå hens begäran om utbetalning. Detsamma gäller om Skatteverket avvisar begäran för att den kommit in för sent. Utföraren kan också klaga på Skatteverkets beslut om återbetalning, beslut om att avstå från kostnadsränta och beslut om anstånd.

Eftersom Skatteverkets beslut rörande en begäran om utbetalning har en direkt påverkan på köparens preliminära skattereduktion så kan även köparen överklaga ett beslut att helt eller delvis vägra utbetalning eller att avvisa en begäran om utbetalning (prop. 2008/09:77 s. 59).

Köparen kan även överklaga ett beslut om återbetalning, eftersom ett sådant beslut påverkar köparens preliminära skattereduktion om återbetalningen sker innan slutlig skatt har beslutats.

Sedan slutlig skatt har beslutats påverkar ett beslut om återbetalning normalt köparen indirekt genom en omprövning av beskattningen på initiativ av Skatteverket för det aktuella året. Köparen har då möjlighet att föra talan mot omprövningsbeslutet (prop. 2008/09:77 s. 59–60). Detta utesluter inte att ett beslut om återbetalning, som fattas efter det att köparens slutliga skatt har fastställts, påverkar köparen på ett sådant sätt att hen kan ha rätt att överklaga beslutet.

Beslut om avstående från kostnadsränta påverkar bara utförarens situation och kan inte sägas angå köparen på ett sätt som ger hen en rätt att överklaga (prop. 2008/09:77 s. 60).

Tiden för överklagande är tre veckor

Tiden för överklagande är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt HUSFL överklagas till allmän förvaltningsdomstol (24 § första stycket HUSFL). Överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten, men ges in till Skatteverket.

Prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande av beslut enligt HUSFL (24 § andra stycket HUSFL).

Ett överklagande av beslut om återbetalning påverkar inte skyldigheten att betala

Eftersom beslut om återbetalning gäller omedelbart (23 § HUSFL) påverkar ett överklagande av ett sådant beslut inte skyldigheten att betala enligt beslutet. Om utföraren vill skjuta upp betalningen i sådant fall kan hen ansöka om anstånd (23 a § HUSFL).

Bestämmelserna i 23 och 23 a §§ HUSFL trädde i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på beslut om återbetalning som avser en begäran om utbetalning som har lämnats efter den 31 december 2020 (ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagen [2020:1069] om ändring i lagen [2009:194] om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2014-10-09, mål nr 1049-14 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3] [4] [5] [6]