OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

En registrerad person har rätt att överklaga vissa beslut om avslag på en begäran enligt EU:s dataskyddsförordning. Beslutet ska överklagas till förvaltningsrätt.

Vilka beslut får överklagas?

De beslut enligt EU:s dataskyddsförordning som får överklagas är följande (7 kap. 2–4 §§ kompletterande dataskyddslag).

 • Beslut om information (artikel 12.5 EU:s dataskyddsförordning).
 • Beslut om registerutdrag, inklusive beslut att utesluta vissa personuppgifter ur registerutdraget med hänsyn till sekretess eller att personuppgifter förekommer i handlingar som inte har fått sin slutliga utformning eller som förekommer i minnesanteckningar eller liknande (art. 15 EU:s dataskyddsförordning och 5 kap. 1 och 2 §§ kompletterande dataskyddslagen)
 • Beslut om rättelse (art. 16 EU:s dataskyddsförordning)
 • Beslut om radering av uppgifter (art 17 EU:s dataskyddsförordning)
 • Beslut om begränsning av behandling av personuppgifter (art. 18 EU:s dataskyddsförordning)
 • Beslut om anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering och begränsning av behandling (art. 19)
 • Beslut om dataportabilitet (art. 20 EU:s dataskyddsförordning)
 • Beslut om invändningar från den registrerade (art. 21 EU:s dataskyddsförordning).

Överklagandeförbud

De beslut som inte räknats upp ovan får inte överklagas (7 kap. 5 § kompletterande dataskyddslag).

Överklagande till förvaltningsrätt och tiden för överklagande

Skatteverkets beslut att avslå en registrerad persons begäran enligt EU:s dataskyddsförordning får överklagas till förvaltningsrätt (7 kap. 2 § kompletterande dataskyddslag).

Skatteverkets beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först har prövats. Vilka förvaltningsrätter som finns, deras domkretsar och på vilka orter kanslierna ska vara belägna framgår av 5 § förordningen om allmänna förvaltningsdom­stolars behörighet m.m.

Tiden för överklagande för den registrerade är tre veckor från det att hen tog del av beslutet (se 44 § FL).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (7 kap. 4 § andra stycket kompletterande dataskyddslag).

Förvaltningslagens bestämmer om överklagande ska tillämpas

De förfarandebestämmelser som finns i förvaltningslagen ska tillämpas. Ett överklagande ska alltså hanteras i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser och allmänna förvaltningsrättsliga principer om överklagande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1]

Lagar & förordningar

 • Förvaltningslag (2017:900) [1]
 • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [1] [2] [3] [4]