OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på Skatteverkets beslut om skatt på energi och beslut om återbetalning av skatt. För de övriga besluten som överklagas med stöd av lagen om skatt på energi (LSE) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL.

Beslut om skatt enligt LSE överklagas enligt SFL

Det är SFL:s bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på energi, LSE (6 kap. 1 § och 1 a § LSE). Observera att beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12–15 §§ LSE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Nytt: 2022-09-05

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar (6 kap. 1 a § tredje stycket LSE). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Detta innebär att föreläggande och beslut om revision inte får överklagas (67 kap. 5 § SFL).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSE kan överklagas med stöd av 12 kap. 1 § LSE.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 12 kap. 1 § LSE?

De beslut som får överklagas med stöd av 12 kap. 1 § LSE är följande.

Vem får överklaga?

Beslut enligt LSE får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldiga och sökanden (12 kap. 1 § första stycket LSE).

Nytt: 2022-09-05

Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar för skatt vid oegentligheter enligt 6 kap. 1 a § tredje stycket LSE och de tillämpliga bestämmelserna i 59 kap. SFL, får företrädaren överklaga beslut som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt som gäller för den juridiska personen (67 kap. 4 § SFL).

Tiden för överklagande m.m.

För de flesta beslut som överklagas med stöd av 12 kap. 1 § LSE gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande av dessa beslut är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Särskilt om beslut om återbetalning av skatt till diplomater m.fl.

Från och med den 1 januari 2022 ska ett överklagande av ett beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige enligt 9 kap. 1 § LSE komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 67 kap. SFL vid överklagande av ett sådant beslut (12 kap. 1 § tredje stycket LSE). Det betyder bl.a. att Skatteverket snarast ska ompröva det överklagade beslutet om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns något hinder mot omprövning (67 kap. 20 § SFL). De nya reglerna tillämpas första gången på ansökningar om återbetalning som inkommit efter den 1 januari 2022.

Behörig domstol

Beslut enligt LSE får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (12 kap. 1 § första stycket LSE).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar