OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Ändring av beslut sker med stöd av förvaltnings­lagen och särskilda bestämmelser om återkrav i lagen om stöd vid korttids­arbete. 

Ändring och rättelse av beslut

Lagen om stöd vid korttidsarbete saknar allmänna bestämmelser om omprövning eller ändring av felaktiga beslut om korttidsstöd.

Utgångspunkten är i stället att det är förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut som ska gälla (prop. 2013/14:1 s. 372).

Ändring av beslut till nackdel

Skatteverket får inte ändra ett felaktigt beslut om stöd vid korttidsarbete till nackdel för arbetsgivaren som beviljats stöd (jfr 37 och 38 §§ FL). I stället får Skatteverket besluta om återkrav (33 § lagen [2013:948] om stöd vid korttidsarbete och jfr 4 § FL).

Ändring av beslut till fördel

Skatteverket får ändra ett felaktigt beslut till fördel för en arbetsgivare i ett ärende om stöd vid korttidsarbete (37 § första stycket FL) och Skatteverket är i vissa fall skyldigt att ändra ett felaktigt beslut (38 § FL), förutsatt att det bl.a. inte blir till nackdel för någon enskild part. Ändring av beslut med stöd av förvaltningslagen kan ske i princip utan begränsning i tiden.

Skatteverket behöver inte tillsammans med ett beslut om korttidsstöd informera om möjligheten till ändring av felaktiga beslut enligt bestämmelserna i förvaltningslagen.

Rättelse av skrivfel och liknande

Skatteverket får rätta sina egna beslut som innehåller skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende (36 § FL). Rättelse med stöd av denna bestämmelse får dock inte innebära någon saklig ändring av det tidigare beslutet, utan det är fråga om rent formella rättelser (prop. 2016/17:180 s. 227).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete [1]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1]
  • Proposition 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag [1]