OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Vid ändring av beslut i samband med registreringen av äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap, bodelningshandlingar och lagvalsavtal ska förvaltningslagens bestämmelser tillämpas.

Förvaltningslagens bestämmelser ska tillämpas vid ändring av beslut

Det finns inga särskilda bestämmelser om ändring av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller en bodelningshandling. Det finns inte heller några särskilda bestämmelser om ändring av beslut om att registrera lagvalsavtal som Skatteverket kan fatta den 29 januari 2019 eller därefter. Det är därför förvaltningslagens bestämmelser om ändring av beslut som ska tillämpas på dessa beslut.

När är Skatteverket skyldigt att ändra sitt beslut?

Skatteverkets skyldighet att ändra ett beslut enligt 38 § FL gäller normalt inte när t.ex. ett beslut att registrera ett äktenskapsförord är uppenbart oriktigt. En ändring av Skatteverkets beslut att registrera ett äktenskapsförord kan nämligen i många fall antas vara till nackdel för en enskild part och Skatteverket är då inte skyldigt att ändra beslutet.

När får Skatteverket ändra sitt beslut?

I vissa fall får Skatteverket ändra ett beslut trots att det är till nackdel för någon enskild part. Då krävs det att vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda (37 § FL).

Skatteverket anser att ett beslut att registrera t.ex. ett äktenskapsförord är ett sådant beslut som till sin karaktär bör ses som ett beslut som är gynnande för en enskild part. För att Skatteverket ska få ändra ett sådant beslut till en enskilds nackdel krävs därför att felaktigheten beror på att en part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter (37 § andra stycket 3 FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]