OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Både Skatteverket och den som ett beslut rör kan initiera en omprövning. Det finns olika tidsfrister inom vilka ett beslut enligt vägtrafikskattelagen (VSL) kan omprövas. En begäran om omprövning av ett beslut enligt VSL påverkar inte skyldigheten att betala den vägtrafikskatt som omprövningen avser.

Vilka beslut kan omprövas?

Beslut enligt VSL i en fråga som kan ha betydelse för betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt kan omprövas (4 kap. 2 § första stycket VSL).

Skatteverkets beslut om undantag från användningsförbud gäller inte en fråga av betydelse för betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt. De omprövas därför inte enligt VSL. I stället tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om ändring på dessa beslut.

Observera att ett överklagande av Transportstyrelsens beslut om vägtrafikskatt genom automatiserad behandling enligt 4 kap. 1 § VSL ska ses som en begäran om omprövning om beslutet inte tidigare har omprövats av Skatteverket (7 kap. 1 § första stycket VSL).

Observera också Transportstyrelsens skyldighet att rätta vissa beslut som fattats genom automatiserad behandling (4 kap. 1 § andra stycket VSL).

Vem kan initiera en omprövning?

Skatteverket ska ompröva beslut enligt VSL om den som beslutet rör begär det eller det finns andra skäl (4 kap. 2 § första stycket VSL). Detta innebär att en omprövning inte bara kan initieras av den enskilda utan även av Skatteverket när det finns skäl för det.

Omprövning ska också ske när den enskilda har överklagat ett beslut (4 kap. 2 § andra stycket VSL).

Observera att bestämmelserna om rättelse och ändring av beslut i 36–39 §§ FL inte ska tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut genom automatiserad behandling enligt VSL (4 kap. 1 § tredje stycket VSL).

Omprövning på den enskildas initiativ

Den enskilda får begära omprövning inom viss tid.

Huvudregel

Huvudregeln är att en begäran om omprövning från den enskilda ska ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut (4 kap. 4 § första stycket VSL). Det innebär att om skatteåret eller skatteperioden gått ut under 2022 ska begäran om omprövning ha kommit in senast under 2025.

En handling har kommit in till Skatteverket den dag som handlingen når Skatteverket eller en behörig befattningshavare på verket (22 § FL).

Förlängd tid då kännedom om beslutet saknats

Även efter den tid som ges i huvudregeln får den enskilda begära omprövning av ett beslut som är till hens nackdel. Då krävs att den enskilda gör sannolikt att hen inte inom 60 dagar före utgången av treårsfristen har fått kännedom om beslutet eller om ett skattebesked eller en annan handling som innehåller uppgift om vad som ska betalas. Begäran ska i dessa fall ha kommit in inom 60 dagar från den dag då den enskilda fick sådan kännedom (4 kap. 4 § andra stycket VSL).

Ägarbyte före den tidpunkt som är avgörande för skattskyldigheten

När en enskild vill begära omprövning av Transportstyrelsens automatiserade beslut enligt 4 kap. 1 § VSL på grund av att det aktuella fordonet har gått över till en ny ägare före den tidpunkt som är avgörande för skattskyldigheten, gäller en tidsfrist om 60 dagar efter den dag då skatten senast skulle ha betalats. Om den enskilda har fått krav på skatten först sedan den skulle ha betalats räknas tiden på 60 dagar från mottagningsdagen (4 kap. 4 § tredje stycket VSL).

Skatteverket anser att uttrycket ”före den tidpunkt” i 4 kap. 4 § tredje stycket VSL ska tolkas på så sätt att tredje stycket inte är tillämpligt om de aktuella händelserna inträffar samma dag. Se Skatteverkets ställningstagande om tidpunkt då skyldighet att betala fordonsskatt uppkommer.

Omprövning på Skatteverkets initiativ

Skatteverket kan på eget initiativ ompröva beslut enligt VSL både till fördel och till nackdel för den enskilda.

Beslut till fördel för den enskilda

När Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut till fördel för den enskilda får omprövningsbeslutet meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut (4 kap. 5 § första stycket VSL). Det innebär att om skatteåret eller skatteperioden gått ut under 2022 får Skatteverket meddela omprövningsbeslut som är till fördel för den enskilda fram till utgången av 2025.

Samtliga omprövningsbeslut som leder till högre skatt för den enskilda får anses vara till hens nackdel. Omvänt får anses gälla att beslut som leder till lägre skatt är till fördel för den enskilda (prop. 2005/06:65 s. 125).

Om det framgår av material som är tillgängligt för Skatteverket att ett beskattningsbeslut är fel, får Skatteverket även efter treårsfristen meddela omprövningsbeslut som är till fördel för den enskilda (4 kap. 5 § andra stycket VSL). Det innebär att treårsfristen i lagrummets första stycke är av begränsad betydelse eftersom varje felaktigt beslut kan omprövas till den enskildas fördel om andra styckets förutsättningar är uppfyllda.

Beslut till nackdel för den enskilda inom tvåårsfristen

Ett omprövningsbeslut till nackdel för den enskilda får Skatteverket inte meddela senare än under andra året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut om inte förutsättningar för efterbeskattning är uppfyllda (4 kap. 5 § tredje stycket VSL). Det innebär att om skatteåret eller skatteperioden går ut under 2022 får Skatteverket meddela omprövningsbeslut som är till den enskildas nackdel med stöd av 4 kap. 5 § tredje stycket VSL fram till utgången av 2024.

Efterbeskattning

Om förutsättningarna för efterbeskattning är uppfyllda får Skatteverket meddela ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den enskilda även efter tvåårsfristen i 4 kap. 5 § tredje stycket VSL (4 kap. 6 § VSL).

Förutsättningar för efterbeskattning

Skatteverket får, enligt 4 kap. 7 § första stycket VSL, meddela ett beslut om efterbeskattning om ett beskattningsbeslut har blivit felaktigt eller inte har fattats på grund av att den som är skattskyldig

  • har använt ett fordon i strid med vad som är föreskrivet om registrering eller avställning av fordon
  • inte har lämnat föreskriven anmälan till Transportstyrelsen om ändrad användning av fordonet
  • har lämnat någon oriktig uppgift i en anmälan eller i en ansökan till Transportstyrelsen eller Skatteverket eller annars under förfarandet till ledning för beskattningen
  • inte har registreringsbesiktigat fordonet i föreskriven ordning efter en sådan ändring av fordonets beskaffenhet eller användning som avses i 2 kap. 14 § VSL
  • har lämnat någon oriktig uppgift i ett mål vid domstol om betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt.

En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att den är felaktig eller att den enskilda har utelämnat en uppgift till ledning för beskattningen som hen varit skyldig att lämna. En uppgift ska dock inte anses oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift ska inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut (4 kap. 7 § andra stycket VSL).

När efterbeskattning inte får göras

Efterbeskattning får inte ske om det skattebelopp som efterbeskattningen avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt (4 kap. 8 § VSL).

Ett belopp bör kunna anses som ringa om det är lägre än 1 000 kr, men bara om beloppet är lägre än fordonsskatten för ett skatteår för fordonet (prop. 2005/06:65 s. 126).

Om prövningen beträffande fordonsskatt avser flera skatteperioder för samma skatteår, ska frågan om skattebeloppet är att anse som ringa bedömas med hänsyn till det sammanlagda beloppet för perioderna (4 kap. 8 § VSL).

Tidsfrister för efterbeskattning

Enligt huvudregeln ska Skatteverkets beslut om efterbeskattning meddelas senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut (4 kap. 9 § första stycket VSL). Det innebär att om skatteåret eller skatteperioden gått ut under 2022 får Skatteverket enligt huvudregeln meddela efterbeskattningsbeslut fram till utgången av 2028.

Beslut om efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i ett omprövningsärende eller i ett mål om betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt får meddelas efter sexårsfristen. Beslutet måste i dessa fall meddelas senast ett år från utgången av den månad då Skatteverkets eller domstolens beslut i ärendet eller målet fått laga kraft (4 kap. 9 § andra stycket VSL).

Efterbeskattning vid dödsfall

I det fall den skattskyldiga har avlidit ska efterbeskattningen påföras den avlidnas dödsbo (4 kap. 9 § tredje stycket VSL).

Hänvisning till SFL

Vid efterbeskattning gäller i övrigt bestämmelserna i 66 kap. 29 och 32−34 §§ SFL. Bestämmelserna reglerar förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall och förlängda tidsfrister då någon delgetts underrättelse om misstanke för brott som avser skatt eller om åtal har väckts för sådant brott eller om tiden för att döma till påföljd har förlängts (4 kap. 9 § tredje stycket VSL).

Särskilt om befrielse från fordonsskatt

Skatteverket ska självmant eller efter ansökan från en enskild besluta om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt om det finns synnerliga skäl (2 kap. 21 § VSL). Ett beslut om befrielse kan avse både redan beslutad skatt och skatt som kommer att beslutas (jfr 2 kap. 20 § VSL och prop. 2005/06:65 s. 121).

Till skillnad från begäran om omprövning finns ingen särskild tidsfrist för den enskilda att ansöka om nedsättning eller befrielse.

Skatteverket ska alltid vid omprövning ta ställning till frågan om det har framkommit synnerliga skäl för nedsättning av eller befrielse från den skatt som omprövningen gäller, även om den enskilda inte uttryckligen har begärt det.

Förbud mot omprövning när en fråga har prövats av allmän förvaltningsdomstol

Att en fråga har omprövats av Skatteverket och att inget nytt har tillkommit utgör inte hinder för en ny omprövning. Samma fråga kan alltså omprövas flera gånger inom den gällande tidsramen.

Som huvudregel gäller att Skatteverket inte får ompröva ett beslut enligt VSL om frågan har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol (4 kap. 3 § första stycket VSL). Utifrån den rättsgrundsats som har kommit till uttryck i 39 § FL gäller motsvarande beträffande en fråga som är föremål för prövning i allmän förvaltningsdomstol.

Omprövning kan däremot ske i de fall där Högsta förvaltningsdomstolen har ändrat rättstillämpningen i den aktuella frågan. Enligt paragrafens andra stycke får en fråga som har avgjorts av en förvaltningsrätt eller kammarrätt genom lagakraftvunnet beslut omprövas om detta beslut avviker från rättstillämpningen i ett avgörande av Högsta förvaltningsdomstolen som har meddelats efter beslutet (4 kap. 3 § andra stycket VSL).

Formella krav

VSL innehåller inte någon regel om att en begäran om omprövning måste göras skriftligen. Godtas en muntlig begäran om omprövning av ett beslut är det viktigt att noggranna anteckningar görs i ärendet (jfr 27 § FL).

Begäran om omprövning kan göras genom ombud. En person som uppger att hen företräder någon annan ska i princip kunna styrka detta med en fullmakt. Skatteverket avgör i vilka fall en fullmakt ska begäras.

Omprövning påverkar inte skyldigheten att betala vägtrafikskatten

En begäran om omprövning av ett beslut enligt VSL påverkar inte skyldigheten att betala den vägtrafikskatt som omprövningen avser (8 kap. 3 § VSL).

Om den enskilda vill skjuta upp betalningen kan hen ansöka om anstånd i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 8–10 §§ VSL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare [1]