OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Ett företag har möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler i bokföringslagen hos Skatteverket. Bokföringslagen innehåller inte några särskilda regler om ändring av beslut. Det innebär att förvaltningslagens regler om ändring av beslut blir tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av bokföringslagen (37 och 38 §§ FL). Myndighets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (9 kap. 1 § BFL).

Det är Skattesektion 2, Skatteenhet 58, 405 30 Malmö som handlägger dispenser enligt bokföringslagen inom Skatteverket. Läs även om hur ett ärende handläggs.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1]