OBS: Detta är utgåva 2023.3. Visa senaste utgåvan.

Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift kan omprövas, både på initiativ av den enskilda och på initiativ av Skatteverket. Det finns olika tidsfrister inom vilka ett beslut enligt lagen om trängselskatt (LTS) kan omprövas. En begäran om omprövning av ett beslut enligt LTS påverkar inte skyldigheten att betala den skatt eller avgift som begäran gäller.

Vilka beslut kan omprövas?

Beslut om trängselskatt och beslut om tilläggsavgift kan omprövas enligt LTS (15 a § första stycket LTS). Omprövning ska göras om den enskilda begär det eller om det finns andra skäl. Både den enskilda och Skatteverket kan alltså ta initiativ till en omprövning.

Observera att eftersom det inte går att överklaga Transportstyrelsens automatiserade beslut om trängselskatt och tilläggsavgift så ska ett överklagande av ett sådant beslut ses som en begäran om omprövning i de fall beslutet inte har omprövats av Skatteverket och inte heller är föremål för verkets omprövning.

Ett beslut om befrielse eller återbetalning av trängselskatt eller tilläggsavgift enligt 18 § LTS utgör ett beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift och får omprövas enligt 15 a § LTS. Även ett beslut om befrielse från skatteplikt enligt 6 § LTS anses som ett beslut om trängselskatt när det är fråga om omprövning på sökandens initiativ.

Ett beslut om anstånd med betalning av trängselskatt eller tilläggsavgift anses däremot inte vara ett beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift och omprövas alltså inte enligt LTS. Detsamma gäller ett beslut om undantag från användningsförbud enligt 18 a § fjärde stycket LTS. För dessa beslut får bestämmelserna om ändring av beslut i FL tillämpas.

Observera att bestämmelserna om rättelse och ändring av beslut i 36–39 §§ FL inte ska tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt LTS (3 a § LTS). Syftet med undantaget är att renodla uppdelningen mellan myndigheternas beslutsbefogenheter (prop. 2007/08:52 s. 19).

När en EETS-betalningsförmedlare anlitas

Trängselskatt omfattas av det europeiska elektroniska vägtullsystemet (EETS). När en EETS-väganvändare har träffat avtal med en EETS-betalningsförmedlare är betalningsförmedlaren betalningsskyldig för skatten (9 a § LTS och 17 § LEV). EETS-väganvändaren får i sådant fall begära omprövning av ett beslut om trängselskatt oavsett om denne är skattskyldig eller inte (prop. 2021/22:118 s. 61). Då tillämpas det som sägs om den skattskyldiga i 15 a § LTS och 15 b § LTS i stället på EETS-väganvändaren (22 b § 1 LTS).

För att säkerställa att EETS-väganvändaren ges praktisk möjlighet att begära omprövning ska en faktura från en EETS-betalningsförmedlare till EETS-väganvändaren, som baseras på ett beslut om trängselskatt innehålla vissa uppgifter, bl.a. uppgifter om hur beslutet kan omprövas (8 § LEV).

När en EETS-väganvändaren begär omprövning ska Skatteverket skicka sitt beslut till väganvändaren (prop. 2021/22:118 s. 64–65). Även EETS-betalningsförmedlaren ska få en underrättelse, om beslutet påverkar dennes betalningsskyldighet (22 a § andra stycket LTS och prop. 2021/22:118 s. 79).

Om EETS-betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatt och Skatteverket omprövar ett sådant beslut på eget initiativ ska omprövningsbeslutet skickas till förmedlaren (22 a § första stycket LTS). EETS-väganvändaren ska då i fakturan från EETS-betalningsförmedlaren få all relevant information för att kunna ta till vara sina rättigheter, bl.a. information om hur det bakomliggande beslutet kan omprövas eller överklagas (8 § LEV och prop. 2021/22:118 s. 79).

Vilken tidsfrist gäller när Skatteverket initierar en omprövning?

När Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut ska omprövningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan (15 b § första stycket LTS). Fristen räknas alltså från och med dagen efter dagen för det först fattade beslutet.

Exempel 1

Transportstyrelsen fattade ett automatiserat beslut om trängselskatt den 14 november 2022. Sista dag för Skatteverket att fatta beslut om omprövning av frågan är den 13 januari 2023, d.v.s. 60 dagar efter det att det första beslutet fattades.

Exempel 2

Skatteverket fattade beslut om tilläggsavgift den 9 januari 2023. Sista dag för Skatteverket att fatta beslut om omprövning av frågan är den 10 mars 2023, d.v.s. 60 dagar efter att det första beslutet fattades.

Vilken tidsfrist gäller när den enskilda initierar en omprövning?

När den enskilda vill begära omprövning av ett beslut ska en begäran om omprövning ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan (15 b § andra stycket LTS). Fristen räknas alltså från och med dagen efter dagen för det först fattade beslutet.

Om Transportstyrelsen har beslutat om rättelse eller Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut, ska en begäran om omprövning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter denna beslutsdag (15 b § andra stycket LTS).

En handling har kommit in till Skatteverket den dag den når verket eller en behörig befattningshavare på verket (22 § FL).

Exempel

Transportstyrelsen fattade ett automatiserat beslut om trängselskatt den 14 november 2022. Sista dagen för den enskilda att komma in med en begäran om omprövning av detta beslut är den 13 januari 2023, d.v.s. 60 dagar efter det att det första beslutet fattades.

Särskilt om befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift

Skatteverket kan befria en skattskyldig från trängselskatt eller tilläggsavgift i vissa situationer (18 § LTS). Beslut om befrielse kan fattas både efter ansökan från den enskilda och på Skatteverkets initiativ.

När en EETS-betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatt är det EETS-väganvändaren som får begära befrielse från eller återbetalning av trängselskatt. Då tillämpas det som sägs om den skattskyldiga i 18 § LTS på EETS-väganvändaren i stället (22 b § 1 LTS).

Till skillnad från begäran om omprövning finns ingen särskild tidsfrist för den enskilda att ansöka om befrielse.

Skatteverket ska på eget initiativ ta ställning till frågan om befrielse om det finns skäl för det, även om den enskilda inte uttryckligen har begärt det (prop. 2003/04:145 s. 64). Det betyder att Skatteverket alltid ska göra en sådan prövning om den enskilda har begärt omprövning. Prövningen ska också göras om den enskildas begäran om omprövning har kommit in för sent och därför ska avvisas. Skatteverkets beslut kommer då att innehålla både en avvisning av begäran om omprövning och en bedömning av om det finns skäl att ge befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift.

Om en EETS-betalningsförmedlare är betalningsskyldig för trängselskatt och Skatteverket på eget initiativ beslutar om befrielse från eller återbetalning av trängselskatt enligt 18 § LTS ska beslutet skickas till förmedlaren (22 a § första stycket LTS). EETS-väganvändaren ska då i fakturan från EETS-betalningsförmedlaren få bl.a. information om hur det bakomliggande beslutet kan omprövas eller överklagas (8 § LEV och prop. 2021/22:118 s. 79).

Särskilt vid begäran om omprövning av ett beslut om tilläggsavgift

När Skatteverket på den enskildas begäran omprövar ett beslut om tilläggsavgift får verket samtidigt till den enskildas fördel ompröva det beskattningsbeslut som föregått avgiften. Detta även om tiden för att begära omprövning av beskattningsbeslutet har gått ut (15 b § tredje stycket LTS).

Bestämmelsen ger alltså Skatteverket förutsättningar att ändra ett felaktigt beskattningsbeslut till fördel för den enskilda, även om hen endast begärt omprövning av ett efterföljande beslut om tilläggsavgift. Omprövningen av beskattningsbeslutet ska göras samtidigt som omprövningen av beslutet om tilläggsavgift (prop. 2007/08:52 s. 31).

Förbud mot omprövning när en fråga har överlämnats till allmän förvaltningsdomstol

Att en fråga har omprövats av Skatteverket och att inget nytt har tillkommit utgör inte hinder för en ny omprövning. Samma fråga kan alltså omprövas flera gånger inom den gällande tidsramen.

Om begäran om omprövning avser en fråga som är föremål för prövning i en allmän förvaltningsdomstol ska någon omprövning inte ske. Det anses följa av en allmän förvaltningsrättslig princip som har kommit till uttryck i 39 § FL att Skatteverket är förhindrat att ändra sitt beslut eller fatta ett nytt beslut i en fråga som efter överklagande har överlämnats till den högre instansen som ska pröva överklagandet.

Formella krav

Det finns inget krav på att en begäran om omprövning av ett beslut enligt LTS ska göras skriftligen. Vid en muntlig begäran om omprövning av ett beslut är det viktigt att noggranna anteckningar görs i ärendet, jfr 27 § FL.

Begäran om omprövning kan göras genom ombud. En person som uppger att hen företräder någon annan ska i princip kunna styrka detta med en fullmakt. Skatteverket avgör i vilka fall en fullmakt ska begäras.

En begäran om omprövning påverkar inte skyldigheten att betala

En begäran om omprövning av ett beslut enligt LTS påverkar inte skyldigheten att betala den skatt eller avgift som begäran gäller (22 § LTS). Det innebär att även om den enskilda begär omprövning av ett beslut om trängselskatt så ska skatten betalas inom den tid som anges i beslutet.

Om den enskilda vill skjuta upp betalningen kan hen ansöka om anstånd med betalning av trängselskatt eller tilläggsavgift (17 § LTS med hänvisning till bl.a. 63 kap. 2 och 4–7 §§ SFL).

När en EETS-väganvändare har träffat avtal med en EETS-betalningsförmedlare kan EETS-betalningsförmedlaren ansöka om anstånd med betalningen (prop. 2021/22:118 s. 60).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1]
  • Proposition 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. [1] [2]
  • Proposition 2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem [1] [2] [3] [4] [5] [6]