OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på Skatteverkets beslut om skatt på energi, beslut i ärenden om oegentlighetsbeskattning och beslut om återbetalning av skatt. Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning.

SFL tillämpas vid omprövning av beslut om skatt och beslut om återbetalning av skatt

Det är skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSE (12 kap. 1 § LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 6 kap. 1 och 1 a §§ LSE). Observera att beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 6, 8 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 eller 11 a § eller någon av bestämmelserna i 11 kap. 12–14 §§ LSE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är enligt 12 kap. 7 § första stycket LSE tillämpliga på

Dessutom är skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning tillämpliga på följande beslut enligt LSE:s lydelse före den 13 februari 2023

  • beslut om skatt vid oegentligheter enligt 4 kap. 2 § och 2 b § LSE
  • beslut om tredjemansföreläggande enligt 6 kap. 1 a § andra stycket LSE
  • beslut om tredjemansrevision enligt 6 kap. 1 a § andra stycket LSE
  • beslut om ansvar för delägare i svenskt handelsbolag enligt 6 kap. 1 a § tredje stycket LSE och 59 kap. 11 § SFL.

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas i ärenden om beskattning vid oegentlighet (12 kap. 7 § första stycket LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 6 kap. 1 a § tredje stycket LSE). Bland annat gäller följande bestämmelser i skatteförfarandelagen i tillämpliga delar

På motsvarande sätt som gäller för beslut om ansvar enligt 59 kap. SFL får ett beslut om ansvar för betalning enligt 5 kap. 27 § LSE inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller. Det beror på att 66 kap. 20 § SFL tillämpas på dessa beslut (12 kap. 7 § andra stycket LSE).

Den enskilda får begära omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige som fattas enligt 9 kap. 1 § LSE. Begäran om omprövning ska komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller 66 kap. SFL vid omprövning av ett sådant beslut (12 kap. 9 § andra stycket LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 12 kap. 1 § andra stycket LSE).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LSE. På dessa beslut tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om ändring.

Särskilt om återbetalning av skatt på energi

Skatteverket ska, om vissa förutsättningar är uppfyllda, medge återbetalning av energiskatt på bränsle efter ansökan från en enskild (9 kap. 2, 3, 5, 6, 8 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 eller 11 a § LSE). Återbetalning av energiskatt på el kan medges den som förbrukar el i vissa verksamheter (11 kap. 12–14 §§ LSE). Ett ansökningsförfarande är direkt föreskrivet.

Eftersom beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 6, 8 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 eller 11 a § eller någon av bestämmelserna i 11 kap. 12–14 §§ LSE är ett beslut om punktskatt kan den enskilda begära omprövning eller överklaga ett beslut om återbetalning eller kompensation i enlighet med reglerna i skatteförfarandelagen.

Att beslutet om återbetalning eller kompensation får omprövas utesluter inte möjligheten för den enskilda att i stället lämna en ny ansökan. Detta innebär att den enskilda kan ha flera möjligheter att välja på för att försöka få till stånd en ändring:

  • lämna en ny ansökan till Skatteverket
  • begära omprövning
  • överklaga beslutet som fattades till följd av den tidigare ansökan.

Möjligheten att ompröva gäller det beslut som har fattats till följd av den tidigare ansökan. Vad som har angetts i ansökan har betydelse för beslutets omfattning. Beslutet individualiseras bland annat av perioden och den förbrukning som man tidigare ansökt om återbetalning eller kompensation för. En begäran om omprövning måste vara inom ramen för den tidigare ansökan. Om den enskilda vill ha återbetalning som inte faller inom ramen för den tidigare ansökan och därmed beslutet, måste en ny ansökan lämnas.

När den enskilda får välja mellan att ansöka på nytt eller begära omprövning behöver hen tänka på att man har kortare tid på sig att komma in med ansökan om återbetalning eller kompensation till Skatteverket, än tiden för att begära omprövning av beslut om punktskatt enligt skatteförfarandelagen (sexårsfristen).

Det som den enskilda har uppgett i sin skrivelse får avgöra om det är en begäran om omprövning av ett tidigare beslut eller en ny ansökan om återbetalning. Om det finns några oklarheter får Skatteverket kontakta den enskilda för att klargöra skrivelsens karaktär. Om det är fråga om en ny ansökan som har kommit in efter det att ansökningstiden har gått ut, så ska Skatteverket avvisa ansökan som för sent inkommen. Det finns dock inget som hindrar att Skatteverket tar kontakt med den enskilda för att fråga om det i stället handlar om en begäran om omprövning som har kommit inom omprövningstiden. Om så är fallet kan skrivelsen därefter hanteras som en begäran om omprövning. Observera att om det förekommer omprövningshinder kan det vara förmånligare för den enskilda att skrivelsen ses som en ansökan i stället för en begäran om omprövning.

Exempel: Begäran om omprövning eller ny ansökan

Efter det att den enskilda har beviljats återbetalning enligt ansökan upptäcker hen att en större mängd bränsle, än det som har uppgetts i ansökan, har förbrukats under perioden för det tidigare angivna ändamålet. Den enskilda har i ett sådant fall möjlighet att välja mellan att begära omprövning av beslutet eller att lämna in en ny ansökan. Denna valmöjlighet gäller även om Skatteverket har beslutat om återbetalning helt enligt den tidigare ansökan.

Om den enskilda upptäcker att ytterligare bränsle förbrukats under samma period men för ett annat ändamål än det som har uppgetts i den tidigare ansökan, omfattar beslutet enligt ansökan inte förbrukningen för det ändamålet. Den enskilda kan därför inte få till stånd en ändring genom att begära omprövning av beslutet. Om den enskilda vill ha återbetalning av skatt på bränsle som har förbrukats för det nu aktuella ändamålet måste hen lämna in en ny ansökan.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

Följande typer av beslut omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning:

För information om bestämmelser enligt tidigare lydelse av LSE hänvisas till tidigare årsutgåva.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar