OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på energi som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSE

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSE (12 kap. 1 § LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 6 kap. 1 och 1 a §§ LSE). Observera att beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 6, 8 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 eller 11 a § eller någon av bestämmelserna i 11 kap. 12–14 §§ LSE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (12 kap. 4–8 § LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 6 kap. 1 a § andra och tredje stycket LSE).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSE?

De beslut som fattas med stöd av LSE är följande:

För information om beslut fattade med stöd av bestämmelser enligt tidigare lydelse av LSE hänvisas till tidigare årsutgåva.

Förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet inte når angiven destination (5 kap. 22–23 §§ LSE), när bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en registrerad distansförsäljare inte når mottagaren (5 kap. 24 §) eller när beskattat bränsle som flyttas till eller via Sverige inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument (5 kap. 25 § LSE ).

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 5 kap. 22–25 §§ LSE och beslut om ansvar för betalning enligt 5 kap. 27 § LSE (12 kap. 3 § första stycket LSE).

Om skatten enligt någon av bestämmelserna i 5 kap. 22–25 §§ LSE inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet, s.k. skönsbeskattning (12 kap. 3 § andra stycket LSE).

Skatteverket har möjlighet att besluta om ansvar för delägare i handelsbolag för det belopp som har bestämts i ett beslut om skatt vid oegentligheter eller beslut om ansvar för betalning vilket riktats mot handelsbolaget. Skatteverket har även möjlighet att ansöka om företrädaransvar för företrädare för en juridisk person som beslut om skatt eller beslut om ansvar för skatt avser. Bestämmelserna i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ SFL gäller i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet (12 kap. 4 § LSE).

Skatteverket får enligt 12 kap. 5 § första stycket LSE förelägga

  • den som är eller kan antas vara skattskyldig på grund av oegentlighet att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt
  • den som omfattas eller kan antas omfattas av 5 kap. 22, 24 eller 25 § LSE att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 LSE.

Skatteverket har befogenhet att förelägga någon annan än den som uppgifterna gäller, d.v.s. tredje man, att lämna uppgift om rättshandling med annan när det gäller förhållanden som är av betydelse för beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § LSE eller beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 § LSE av någon annan än den som föreläggs eller revideras. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket och 10 § SFL tillämpas då (12 kap. 5 § andra stycket LSE). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande.

Skatteverket får enligt 12 kap. 6 § första stycket LSE besluta om revision för att kontrollera

  • skattskyldighet enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning
  • om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar för betalning.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll av någon annan än den som revideras (12 kap. 6 § andra stycket LSE).

Bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar vid revision (12 kap. 6 § tredje stycket LSE). Läs mer om vad som gäller vid revision.

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (12 kap. 7 § första stycket LSE). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i skatteförfarandelagen

För information om regleringen för tiden före den 13 februari 2023 hänvisas till tidigare årsutgåva.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar