OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på kemikalier i viss elektronik som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE) omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Nytt: 2024-02-01

I årsutgåva 2024 har sidan kompletterats med ett avsnitt om förfarande vid felaktiga uppgifter från en konsument.

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSKE

Skatteförfarandelagens bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på kemikalier i viss elektronik som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSKE (15 § första stycket LSKE). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 13 a § LSKE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om skatt och tilläggsavgift när en konsument har lämnat felaktiga uppgifter om att köpet är yrkesmässigt (15 a § andra och tredje stycket LSKE).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSKE omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSKE?

De beslut som fattas med stöd av LSKE är följande:

Förfarande vid felaktiga uppgifter från en konsument

Skatt och tilläggsavgift kan behöva betalas av en svensk konsument om hen felaktigt uppgett att köpet är yrkesmässigt (8 a § LSKE).

Skatteverket fattar beslut om skatt och tilläggsavgift vid felaktiga uppgifter från en konsument. Skatten och avgiften ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer (15 a § första stycket LSKE).

Skatteverket har befogenhet att meddela ett föreläggande till eller besluta om revision av någon annan, d.v.s. tredje man, för att hämta uppgifter av betydelse för beslut om skatt enligt 8 a § LSKE. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § och 10 § samt 41 kap. SFL gäller i tillämpliga delar (15 a § andra stycket LSKE). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande och revision.

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar i ärenden om skatt och tilläggsavgift som avses i 8 a § LSKE (15 a § tredje stycket LSKE). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i skatteförfarandelagen

Jämfört med bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning i LAS och LTS saknas hänvisningar till vissa regler om juridiska personer, bevissäkring och betalningssäkring i skatteförfarandelagen. Det finns inte heller någon hänvisning till de generella reglerna om befrielse från respektive beslut om särskilda avgifter i 51 och 52 kap. SFL. De bestämmelserna är således inte tillämpliga vid handläggning av ärenden om skatt och tilläggsavgift enligt 8 a § LSKE (se prop. 2019/20:99 s. 98). Förarbetsuttalandet avser tidigare LAS och tidigare LTS men motsvarande bestämmelser finns även i LAS och LTS.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 [1]