Det är Skatteverket som beslutar att registrera en bouppteckning. Skatteverket beslutar även att kungöra och förelägga arvingar eller testamentstagare att göra sin rätt gällande enligt 16 kap. ÄB.

Beslut som kan fattas inom bouppteckningsverksamheten

Skatteverket kan bl.a. fatta följande beslut i samband med registreringen av bouppteckningar eller vid handläggningen av ärenden enligt 16 kap. ÄB:

Hur ett beslut ska utformas, motiveras och hur en part ska underrättas

När Skatteverket beslutat att registrera en bouppteckning ska verket förse bouppteckningen med ett bevis om detta (20 kap. 9 § andra stycket ÄB). Beviset på att en bouppteckning är registrerad framgår av den stämpel och underskrift som sätts på bouppteckningen i original.

Skatteverket underrättar parten (ingivaren) om beslutet genom att skicka tillbaka bouppteckningen i original.

Förvaltningslagens bestämmelser är tillämpliga

I övrigt finns inga särskilda bestämmelser om beslut i ett bouppteckningsärende. Förvaltningslagens bestämmelser om hur ett beslut ska utformas, motiveras och hur en part ska underrättas är därför tillämpliga.

Vilka beslut ska delges?

Skatteverkets beslut om att förelägga med vite ska delges den förelagda. Även Skatteverkets beslut att förelägga en arvinge eller testamentstagare att göra sin rätt gällande ska delges arvingen eller testamentstagaren. Övriga beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av en bouppteckning eller vid handläggningen av ärenden enligt 16 kap. ÄB behöver inte delges.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Ärvdabalk (1958:637) [1]