OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Beslut om vägavgift och dröjsmålsavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning. Vägtrafikskattelagens regler gäller i tillämpliga delar.

Vem fattar beslut?

Skatteverket är beskattningsmyndighet i fråga om vägavgift (3 § LVA). Skatteverket är också central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgift (4 § LVA).

Transportstyrelsen fattar beslut om vägavgift och dröjsmålsavgift för Skatteverkets räkning i fråga om fordon som är upptaget i det svenska vägtrafikregistret (4 § första stycket FVA).

Det finns ingen tidsgräns för när Transportstyrelsen ska fatta ett beslut om vägavgift genom automatiserad behandling. Transportstyrelsen ska dock skicka ett inbetalningskort till den som ska betala vägavgift inom den tid som framgår av 5 § första stycket FVA. Bestämmelsen reglerar därför indirekt när Transportstyrelsen senast ska fatta ett automatiskt beslut för en aktuell avgiftsperiod. Om Transportstyrelsen inte har fattat ett automatiskt beslut i en fråga, så får Skatteverket besluta i frågan på det sätt och inom den tid som gäller för omprövning (12 § första stycket LVA och 4 kap. 2 § tredje stycket VSL).

Om uppgifter som behövs för att bestämma vägavgiften saknas i vägtrafikregistret får Skatteverket föreskriva att vägavgift ska tas ut enligt grunder som Skatteverket bestämmer (4 § andra stycket FVA).

Vägtrafikskattelagen gäller i tillämpliga delar

Bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 7 § VSL gäller i tillämpliga delar i fråga om vägavgift. Uttrycken Skatteverket, avgiftsskyldig, avgiftsperiod, avgiftsskyldighet och avgiftsbelopp i LVA motsvarar då uttrycken beskattningsmyndighet, skattskyldig, skatteperiod, skattskyldighet och skattebelopp i VSL (12 § första stycket LVA).

Läs mer om beslut enligt VSL på sidan Beslut om vägtrafikskatt.

Särskilt om dröjsmålsavgift

Om vägavgiften inte betalas i rätt tid eller på rätt sätt tas en dröjsmålsavgift ut (18 § LVA). Dröjsmålsavgiften beräknas enligt bestämmelserna i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Skatteverket får besluta om hel eller devis befrielse från dröjsmålsavgift om det finns särskilda skäl. För ett sådant beslut gäller bestämmelserna om beslut om vägavgift i LVA (18 § tredje stycket LVA).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3]
  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift [1]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1] [2] [3]