OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vissa beslut inom mervärdesskatteområdet fattas med stöd av mervärdesskattelagen, andra med stöd av skatteförfarandelagen.

Beslut som rör mervärdesskatt som förfarandemässigt fattas med stöd av ML

I gamla mervärdesskattelagen fanns det reglerat att alla beslut som fattades enligt den lagen fattades av Skatteverket (12 kap. 1 § GML) där skatteförfarandelagen inte träder in för att reglera beslutsförfarandet (se prop. 1996/97:100 s. 668).

I mervärdesskattelagen har denna lagstiftningsteknik frångåtts. Lagstiftaren har ansett att en sådan bestämmelse är obehövlig då det redan framgår av de bestämmelser i den nya lagen som rör sådana beslut att dessa fattas av Skatteverket (SOU 2020:31 s 506 samt se prop. 2022/23:46 s. 398 och s  479).

Fortfarande gäller alltså att när skatteförfarandelagen inte reglerar beslutsförfarandet innebär det t.ex. att den lagens särskilda bestämmelser om kommunikationsskyldighet för att inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut inte är tillämpliga.

Utgångspunkten är att skatteförfarandelagen ska reglera uttaget och kontrollen av alla skatter och avgifter och det kopplas i förarbetena till förfarandemomenten bestämmande, debitering, redovisning och betalning av bl.a. mervärdesskatt (prop. 2010/11:165 s. 292 jfr med s. 270 f.). De materiella bestämmelserna om mervärdesskatt finns i mervärdesskattelagen.

Uppdelningen är inte konsekvent. Registreringsbeslut och vissa andra beslut finns både i mervärdesskattelagen och i skatteförfarandelagen.

De beslut som fattas med stöd av förfarandebestämmelser i mervärdesskattelagen är typiskt sett beslut som rör mervärdesskatt men som inte handlar om uttag av själva skatten, bl.a.

De beslut som fattas med stöd av förfarandebestämmelser i mervärdesskattelagen är typiskt sett beslut som rör mervärdesskatt men som inte handlar om uttag av själva skatten, bl.a.

Beslut om mervärdesskatt och vissa registreringsbeslut m.m. som fattas med stöd av SFL

Beslut som rör mervärdesskatt som fattas med stöd av skatteförfarandelagen är bl.a.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1] [2]