OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt folkbokföringslagen, lagen om samordningsnummer och lagen om personnamn. Skatteverket är vidare beslutande myndighet när det gäller handläggning av vissa ärenden enligt äktenskapsbalken, föräldrabalken samt begravningslagen.

Beslut enligt folkbokföringslagen

Skatteverket är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt folkbokföringslagen efter anmälan eller ansökan eller annars när det finns skäl till det (34 § FOL).

Det är alltså Skatteverket som fattar beslut om

När börjar beslutet gälla?

Vid flyttning inom Sverige och vid inflyttning till landet gäller den nya folkbokföringen från och med flyttningsdagen om den som flyttat gör anmälan inom en vecka från flyttningen. Kommer anmälan in senare gäller folkbokföringen från och med den dag då anmälan kom in (35 § första stycket FOL).

Har beslut om folkbokföring meddelats utan föregående anmälan, gäller folkbokföringen från och med beslutets dag. Om ett sådant beslut avser ett barn som står under vårdnad av två vårdnadshavare och beslutet innebär att barnet folkbokförs på samma fastighet som den ena vårdnadshavaren har flyttat till, får Skatteverket bestämma att barnets nya folkbokföring ska gälla fr.o.m. den dag då vårdnadshavaren folkbokfördes på den fastigheten (35 § andra stycket FOL).

Vid flyttning inom landet upphör den flyttande att vara folkbokförd på utflyttningsorten den dag då hen blir folkbokförd på inflyttningsorten (36 § första stycket FOL).

Vid flyttning till utlandet upphör den flyttande att vara folkbokförd utresedagen eller om flyttningen anmäls senare, den dag anmälan kom in (36 § andra stycket FOL).

När det gäller andra beslut än om flyttning enligt 2-15 §§ FOL och beslut om avregistrering enligt 19-22 §§ FOL, gäller förvaltningslagens bestämmelser om verkställighet.

Beslut enligt lagen om samordningsnummer

Skatteverket är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt lag om samordningsnummer (1 kap. 2 § SNL).

Det är alltså Skatteverket som fattar beslut om:

Beslut enligt lagen om personnamn

Skatteverket beslutar om förvärv eller ändring av personnamn efter ansökan (3 § PNL och 36 § PNL). Detta gäller dock inte för namn som beslutas av allmän domstol i adoptionsärenden eller i mål då någon förlorar sitt efternamn.

Skatteverket beslutar bl.a. om

Beslut om hindersprövning

Skatteverket ska pröva om det finns något hinder mot ett äktenskap efter en gemensam begäran av de som avser att ingå äktenskap med varandra (3 kap. 1 § ÄktB). Om Skatteverket finner att det inte finns något hinder mot äktenskapet, ska verket utfärda ett intyg om detta (3 kap. 4 § ÄktB).

Beslut om gemensam vårdnad

Skatteverket får efter anmälan besluta om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra, förutsatt att barnet är folkbokfört här i landet (6 kap. 4 § andra stycket FB). Anmälan ska göras skriftligen av båda föräldrarna (6 kap. 16 § FB).

Beslut om äktenskapscertifikat

En svensk medborgare som avser att ingå äktenskap inför en utländsk myndighet kan få ett intyg om att hen enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskap (äktenskapscertifikat).

Skatteverket beslutar om utfärdande av äktenskapscertifikat för sökande som är folkbokförda i Sverige (2 § kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat ).

Beslut om gravsättning

Skatteverket ska besluta om intyg för gravsättning eller kremering. Om det är känt för Skatteverket att det pågår eller har pågått medling om kremering eller om gravsättning får något intyg inte utfärdas förrän tvisten är slutligt löst (4 kap. 7 § BegrL). Skatteverket får besluta om anstånd med kremering eller gravsättning om det finns särskilda skäl för det (5 kap. 10 § andra stycket BegrL). Skatteverket har vidare att besluta om passersedel för att föra ut stoftet efter en person som har avlidit i Sverige ur landet (36 § BegrF).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar