Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2002-09-11 Tilldelning av organisationsnummer, ideell förenings ändamål
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2012-10-12 Skattereduktion för husarbete - betalning med presentkort
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2016-06-29 Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster
2016-09-05 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion
2009-12-15 ROT-avdrag och nybyggnation
2011-12-27 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
2005-05-03 Delgivning av testamente
2005-07-25 Bouppgivares närvaro
2015-06-11 Inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land eller Schweiz – pensionsgrundad inkomst (PGI) och egenavgifter
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2016-11-21 Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2006-02-09 Innebörden av 3 kap. 8 § ärvdabalken
2004-12-20 Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004
2015-07-02 Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg
2004-11-19 Kallelser till och godkännande av bouppteckning
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2005-12-22 Överlåtelse av och avsägelse från arv
2014-09-17 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2005-05-03 Framtida gravskötsel
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar