OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 4 i OECD:s modellavtal med vissa skillnader.

Punkt 1

Punkt 1 b) innehåller en bestämmelse om personsammanslutningar och dödsbon som saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal. Punkt 1 i övrigt överensstämmer i sak med artikel 4 punkt 1 i modellavtalet.

Begreppet ”personsammanslutning” definieras i artikel 3 punkt 1 d) och omfattar juridiska personer som inte är skattesubjekt (delägarbeskattade juridiska personer), till exempel svenska handelsbolag. Eftersom en sådan juridisk person överhuvudtaget inte är skattskyldig har den inte hemvist i någon avtalsslutande stat enligt huvudregeln i artikel 4 punkt 1. Skatteverket anser att utan en särskild bestämmelse i artikel 4 omfattas därför inte heller personens inkomster av skatteavtalet.

Punkt 1 b) innebär att en personsammanslutning eller ett dödsbo har hemvist i en avtalsslutande stat till den del dess inkomster beskattas i denna stat hos en delägare som är obegränsat skattskyldig där. Motsvarande del av personsammanslutningens eller dödsboets inkomster omfattas då av avtalet. Exempelvis kan ett svenskt handelsbolags inkomster helt eller delvis omfattas av skatteavtalet enligt denna regel om en eller flera delägare är obegränsat skattskyldiga här. En motsvarande bestämmelse finns i vissa andra svenska skatteavtal. Ordalydelsen varierar dock något beroende på skattelagstiftningen i den andra avtalslutande staten.

Du kan läsa mer om tillämpningen av skatteavtal på delägarbeskattade juridiska personer i anslutning till artikel 4 i OECD:s modellavtal.

Punkterna 2 och 3

Punkterna 2 och 3 överensstämmer i sak med artikel 4 punkterna 2 och 3 i OECD:s modellavtal.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2]

Ställningstaganden

  • Delägarbeskattade juridiska personers hemvist enligt skatteavtal [1]

Referenser inom skatteavtal