OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 7 i OECD:s modellavtal i dess lydelse före 2010. För vissa verksamheter gäller särskilda bestämmelser i artikel 21, protokollet och särskilda avtal med Danmark och Norge.

Förhållandet till andra artiklar

Andra artiklar har företräde framför artikel 7 när en inkomst omfattas av både artikel 7 och en annan artikel, se vidare kommentaren till punkterna 4–7 nedan .

Utvinning av olja och naturgas

I artikel 21 punkt 5 finns bestämmelser om inkomst av viss verksamhet i samband med utvinning av olja och naturgas. De har företräde framför artikel 7.

Förhållandet till OECD:s modellavtal

Artikel 7 i modellavtalet ändrades 2010. Artikel 7 i det nordiska skatteavtalet bygger på modellavtalets artikel 7 i dess lydelse före 2010. Därför hänvisas i kommentaren nedan till den äldre lydelsen.

Punkt 1

Punkt 1 överensstämmer i sak med artikel 7 punkt 1 i OECD:s modellavtal i dess lydelse före 2010. Hur man ska beräkna den inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe vid tillämpningen av avtalet anges i punkterna 2–6.

SAS, Scanair och SAS Commuter

I protokollet finns regler om inkomst som konsortierna Scandinavian Airlines System (SAS), Scanair eller SAS Commuter förvärvar genom kommersiell internationell och inrikes luftfart och annan därmed direkt sammanhängande verksamhet. I Danmark, Norge och Sverige ska artikel 7 tillämpas på sådan inkomst i förhållande till den andel i konsortiet som innehas av delägare som har hemvist i Danmark, Norge respektive Sverige (protokollspunkt III punkt 1).

Öresundsbron

I protokollet och lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna finns regler om inkomst som förvärvas genom byggandet och driften av Öresundsbron eller den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen. Om ett företag i Danmark eller Sverige deltar i byggandet och driften samt förvärvar sådan inkomst, ska inkomsten utan hinder av artikel 7 beskattas endast i den stat där företaget har hemvist. Detsamma gäller inkomst som sådant företag får för byggandet och underhållet av den konstgjorda ön (protokollspunkt II punkt 1).

Vad som föreskrivs om tunnelförbindelsen gäller också för den konstgjorda halvön i Danmark till den del denna är anlagd eller underhålls av eller för Öresundskonsortiet. Vad som föreskrivs om bron gäller också för betalstationen i Sverige till den del denna uppförs, underhålls eller drivs av eller för Öresundskonsortiet (5 § lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna).

Reglerna omfattar endast företag som aktivt bedriver verksamhet på eller i anslutning till Öresundsbron. Företag som exempelvis endast genomför leveranser till bygget omfattas inte (prop. 1996/97:44 s. 50).

Renstängsel mellan Sverige och Norge

I protokollet finns regler om inkomst som ett företag i Norge eller Sverige förvärvar genom verksamhet i Sverige respektive Norge som avser uppsättning eller underhåll av spärrstängsel för renar på vissa sträckor längs den norsk-svenska riksgränsen. Sådan inkomst ska beskattas endast i den stat där företaget har hemvist (protokollspunkt I punkt 1). Vilka sträckor det gäller anges i fem överenskommelser mellan Sverige och Norge som inte är publicerade i SFS.

Svinesundsbron

I ett avtal mellan Sverige och Norge 2002 finns regler om inkomst av byggande, underhåll och drift av gränsbron som ingår i Svinesundsförbindelsen (bilaga 3 till lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna).

Reglerna gäller inkomst på grund av anställning, självständig yrkesutövning eller annan verksamhet i samband med byggande, underhåll eller drift av bron. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige eller Norge förvärvar sådan inkomst genom verksamhet i Sverige eller Norge ska inkomsten beskattas endast i den stat där personen har hemvist (artiklarna 1 och 5). Detta gäller även inkomst av rörelse (prop. 2002/03:16 s. 10). Vad som avses med gränsbron definieras i artikel 3. Vad som avses med byggande, underhåll eller drift beskrivs i artikel 4.

Punkterna 2 och 3

Punkterna 2 och 3 överensstämmer i sak med artikel 7 punkterna 2 och 3 i OECD:s modellavtal i dess lydelse före 2010.

Punkterna 4–7

Punkterna 4–7 överensstämmer i sak med artikel 7 punkterna 4–7 i OECD:s modellavtal i dess lydelse före 2010.

Innebörden av punkt 7 är att om en inkomst i en rörelse omfattas också av en annan artikel ska denna tillämpas i stället för artikel 7. Om exempelvis en inkomst i en rörelse består av utdelning, ränta eller royalty ska artikel 10, 11 respektive 12 tillämpas på denna inkomst i stället för artikel 7. I vissa fall får dock även utdelning, ränta och royalty beskattas enligt artikel 7, se vidare kommentarerna till artikel 10 punkt 2, artikel 11 punkt 2 och artikel 12 punkt 2.

Vid bedömningen av om en viss inkomst utgör en inkomst av näringsverksamhet enligt intern svensk rätt har det inte någon betydelse om artikel 7 eller någon annan artikel ska tillämpas på inkomsten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • proposition 1996/97:44 [1]
  • proposition 2002/03:16 [1]

Referenser inom skatteavtal