OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 21 i OECD:s modellavtal.

Innehållsförteckning

Punkt 1

Punkt 1, som ger hemvistaten uteslutande beskattningsrätt, överensstämmer i sak med artikel 21 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Punkt 2

Punkt 2 första och andra meningarna innebär att inkomster som kan hänföras till ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning i en annan avtalsslutande stat än hemviststaten får beskattas även i denna andra stat i enlighet med artikel 7 Inkomst av rörelse respektive artikel 14 Självständig yrkesutövning. Det kan exempelvis röra sig om utdelning, ränta eller royalty som betalas av en person med hemvist i tredje stat eller av en person med hemvist i samma avtalsslutande stat som mottagaren. Artikel 10, 11 respektive 12 omfattar inte sådana betalningar (att dessa artiklar annars är tillämpliga även på inkomster i rörelse följer av artikel 7 punkt 7). Jämför även artikel 10 punkt 2, artikel 11 punkt 2 och artikel 12 punkt 2.

Första och andra meningarna överensstämmer i sak med artikel 21 punkt 2 i modellavtalet såvitt gäller inkomst av rörelse. Modellavtalet innehåller inte längre några särskilda regler om självständig yrkesutövning.

Sista meningen innebär att inkomst av fast egendom som ingår i ett fast driftställe eller en stadigvarande anordning inte får beskattas i den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns i enlighet med artikel 7 respektive 14. I stället ska artikel 6 tillämpas. Bestämmelsen blir aktuell när den fasta egendomen finns i tredje stat eller i inkomsttagarens hemviststat. I båda fallen innebär bestämmelsen tillsammans med artikel 6 att endast hemvistaten har beskattningsrätt. Artikel 6 är inte direkt tillämplig i dessa fall (att artikel 6 annars är tillämplig även på inkomster av fastighet i rörelse eller självständig yrkesutövning följer av artikel 6 punkt 4).

Sista meningen avviker från artikel 21 punkt 2 i modellavtalet på så sätt att den hänvisar till artikel 6 medan den senare bestämmelsen innebär att artikel 21 punkt 1 i modellavtalet blir tillämplig på samma inkomster. Modellavtalet innehåller inte längre några särskilda regler om självständig yrkesutövning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2]

Referenser inom skatteavtal