Bilar som är registrerade i vägtrafikregistret eller motsvarande utländskt register och bilar som används med stöd av saluvagnslicens är skattepliktiga för trängselskatt.

Nytt: 2024-06-18

Sidan ihop med sidan ”Undantag från skatteplikt” ersätter den tidigare sidan ”Skattepliktiga bilar”. Omarbetningen innebär inga ändringar i sak, men sidan är kompletterad med en figur över olika typer av fordon.

Skattepliktiga bilar

Bilar som är registrerade i vägtrafikregistret eller motsvarande utländskt register, och inte omfattas av något undantag, samt bilar som används med stöd av saluvagnslicens är skattepliktiga för trängselskatt (4 § LTS).

Det är endast bilar som är skattepliktiga för trängselskatt. Till bilar räknas personbilar (hit hör husbilar), lastbilar och bussar. Det innebär att t.ex. motorcyklar inte är skattepliktiga för trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 39).

Nytt: 2024-06-18

Figur: Olika typer av fordon där bilar är markerade i blått

Avställda bilar

En bil kan ställas av och får då inte användas. Under den tid som bilen är avställd är den fortfarande skattepliktig för trängselskatt. Anledningen är att bilen fortfarande är registrerad i vägtrafikregistret och att det inte finns något undantag från skatteplikten för avställda bilar. Däremot behöver vare sig fordonsskatt eller trafikförsäkring betalas för en avställd bil.

Avregistrerade bilar

När en bil skrotas, exporteras eller byggs om på så sätt att den inte längre ska vara registrerad i vägtrafikregistret, ska bilen avregistreras.

Skatteplikten för trängselskatt upphör först när uppgifterna om bilen gallras ur registret, det räcker alltså inte med avregistreringen i sig.

Tillfälligt registrerade bilar

Bilar som är tillfälligt registrerade i vägtrafikregistret räknas som införda i registret och är därmed skattepliktiga för trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 109). Det kan t.ex. gälla bilar som exporteras eller importeras och som därför är införda i vägtrafikregistret under en begränsad tid.

Veteranbilar

Bilar som är 30 år eller äldre, s.k. veteranbilar, är skattepliktiga för trängselskatt. De är införda i vägtrafikregistret och något undantag från skatteplikt för trängselskatt finns inte. Däremot är veteranbilar undantagna från skatteplikt för fordonsskatt om de inte används i yrkesmässig trafik.

Bilar som inte är skattepliktiga

Bilar som inte är registrerade i vägtrafikregistret är inte skattepliktiga för trängselskatt. Exempel på detta är bilar som ägs av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, s.k. militärfordon. Dessa bilar registreras inte i vägtrafikregistret utan i ett eget register, det militära fordonsregistret, och är därmed inte skattepliktiga för trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 109).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2] [3]

Referenser inom trängselskatt