Skattebeloppen varierar mellan 9 kronor och 45 kronor beroende på var och när bilen passerar en betalstation.

Nytt: 2024-06-18

Sidan är omskriven, men innebär inga ändringar i sak. Delar av informationen fanns tidigare på sidorna ”Stockholm” och ”Göteborg”.

Olika belopp beroende på tidpunkt och plats

Vilket belopp trängselskatt tas ut med beror på om passagen sker i Stockholm eller Göteborg men också vilken tid på dagen passagen sker (jfr 10 § LTS). Beloppen är högre under de tider då det är mycket trängsel och lägre under de tider då det är mindre trängsel (jfr prop. 2003/04:145 s. 30).

Det är timmen och den påbörjade minuten som avgör tidpunkten för passagen och därmed vilket belopp trängselskatten ska tas ut med (bilaga 1 och 2 till LTS).

Trängselskatt tas ut för varje enskild passage men det finns en begränsning som gör att skatten aldrig kan bli högre än 135 kronor i Stockholm och 60 kronor i Göteborg för ett kalenderdygn (bilaga 1 och 2 till LTS). I Göteborg finns dessutom en flerpassageregel som begränsar hur hög skatten kan bli under en 60-minutersperiod (bilaga 2 till LTS).

Skattebelopp i Stockholm

I Stockholm är det olika belopp i Stockholms innerstad och på Essingeleden. Det är också olika belopp under hög- och lågsäsong.

Stockholms innerstad

Tider

Skattebelopp i kronor

Skattebelopp i kronor

Lågsäsong

Högsäsong

06.00–06.29

15

15

06.30–06.59

25

30

07.00–08.29

35

45

08.30–08.59

25

30

09.00–09.29

15

20

09.30–14.59

11

11

15.00–15.29

15

20

15.30–15.59

25

30

16.00–17.29

35

45

17.30–17.59

25

30

18.00–18.29

15

20

Essingeleden

Tider

Skattebelopp i kronor

Skattebelopp i kronor

Lågsäsong

Högsäsong

06.00–06.29

15

15

06.30–06.59

22

27

07.00–08.29

30

40

08.30–08.59

22

27

09.00–09.29

15

20

09.30–14.59

11

11

15.00–15.29

15

20

15.30–15.59

22

27

16.00–17.29

30

40

17.30–17.59

22

27

18.00–18.29

15

20

Hög- och lågsäsong

I Stockholm är uttaget av trängselskatt uppdelat på hög- och lågsäsong. Högsäsongen är

  • 1 mars–dagen före midsommarafton, och
  • 15 augusti–30 november.

Lågsäsongen utgör all övrig tid (bilaga 1 till LTS).

Den främsta anledningen till att det är olika trängselskattenivåer under hög– och lågsäsong är att nivån på trängseln varierar under året. Under senvåren, sommaren och hösten är det mer trafik och mer trängsel än under vinterhalvåret (prop. 2017/18:74 s. 15).

Maxbelopp

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan vara högst 135 kronor under högsäsong och 105 kronor under lågsäsong (bilaga 1 till LTS). Denna maxgräns avser Stockholms kommun, dvs. både Stockholms innerstad och Essingeleden.

Göteborg

I Göteborg är beloppen desamma inom hela trängselskatteområdet.

Tider

Skattebelopp i kronor

06.00–06.29

9

06.30–06.59

16

07.00–07.59

22

08.00–08.29

16

08.30–14.59

9

15.00–15.29

16

15.30–16.59

22

17.00–17.59

16

18.00–18.29

9

Maxbelopp

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan vara högst 60 kronor i Göteborg.

Flerpassageregeln

I Göteborg finns en flerpassageregel som innebär att en bilresa som medför flera skattepliktiga passager inom 60 minuter bara beskattas en gång. Anledningen är att ungefär en tredjedel av det totala antalet resor som görs över trängselskatteområdets gräns är sådana som varken har start eller slutdestination inom området och lagstiftaren vill undvika att beskatta dessa genomfartsresor två eller flera gånger (prop. 2010/11:133 s. 10).

Flerpassageregeln fungerar så att om en bil passerar flera betalstationer inom en 60-minutersperiod tas trängselskatt ut endast för den första passagen (bilaga 2 LTS).

Det skattebelopp som ska tas ut är det högsta belopp som gäller för en enskild passage under denna 60-minutersperiod (prop. 2010/11:133 s. 9f.).

Exempel: flerpassageregeln

En skattepliktig bil passerar den första betalstationen för trängselskatt kl. 06.15 och därefter ytterligare fyra stycken betalstationer, varav den sista kl. 07.10. Bilen påförs trängselskatt endast för den passage som skett kl. 06.15 men det belopp som tas ut är 22 kronor, dvs. det högsta beloppet för en enskild passage under 60-minutersperioden.

Om bilen sedan passerar en betalstation kl. 14.20 börjar en ny 60-minutersperiod. Om bilen passerar ytterligare tre betalstationer, varav den sista kl. 15.10 påförs trängselskatt endast för passagen kl. 14.20 men med det högsta beloppet för en enskild passage under 60-minutersperioden vilket är 16 kronor.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1]
  • Proposition 2010/11:133 Vissa förändringar av trängelskatten i Göteborg [1] [2]
  • Proposition 2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur [1]

Referenser inom trängselskatt