Om trängselskatt eller tilläggsavgift inte betalas i rätt tid får en skattepliktig bil under vissa förutsättningar inte användas innan skatten eller avgiften är betald. Undantag från användningsförbud kan ges om det finns särskilda skäl.

Nytt: 2024-06-18

Denna sida ihop med ”Befrielse från trängselskatt eller tilläggsavgift” ersätter den tidigare sidan ”Befrielse från skatt och tilläggsavgift samt undantag från användningsförbud”. Två nya avsnitt har lagts till som inte fanns på den gamla sidan:

Nytt: 2024-06-18

Vad innebär användningsförbud?

Användningsförbud innebär att en bil inte får användas om trängselskatt eller tilläggsavgift inte har betalats inom den tid som anges i LTS. Användningsförbudet inträder enligt 18 a § första stycket LTS när

 • obetald trängselskatt och tilläggsavgift uppgår till mer än 5 000 kronor, och
 • minst sex månader har gått från den dag då ett belopp över 5 000 kronor senast skulle ha betalats.

Av 18 a § andra stycket LTS framgår att vissa skulder inte ska räknas in i den totala skuld som kan ligga till grund för ett användningsförbud. De skulder som inte ska räknas in är:

 • skatter eller avgifter som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och som har beslutats efter ägarbytet,
 • skatter eller avgifter som omfattas av anstånd med betalningen, eller
 • skatt som en EETS-betalningsförmedlare är skyldig att betala.

Tidigare ägares skulder

Skatter eller avgifter som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och som har beslutats efter ägarbytet ska inte medföra användningsförbud för den nya ägaren (18 a § andra stycket 1 LTS).

Om den tidigare ägaren har gjort skattepliktiga passager före ägarbytet men något beslut ännu inte har fattats kan köparen på grund av sekretess inte få reda på detta. Om den tidigare ägaren inte betalar skulden ska det inte drabba den nya ägaren (prop. 2014/15:1 s. 313 f.).

Skatter eller avgifter som har påförts en tidigare ägare före ett ägarbyte räknas däremot med i den totala skulden och kan därför leda till ett användningsförbud för den nya ägaren (jfr prop. 2014/15:1 s. 352).

Skatter eller avgifter som omfattas av anstånd

Skatter eller avgifter som omfattas av anstånd med betalning får inte ligga till grund för ett användningsförbud (18 a § andra stycket 2 LTS). Användningsförbud inträder dock om anståndet löper ut utan att skatten eller avgiften har betalats och övriga förutsättningar för ett förbud är uppfyllda (prop. 2014/15:1 s. 352).

Skatt som en EETS-betalningsförmedlare är skyldig att betala

Skatt som en EETS-betalningsförmedlare är skyldig att betala enligt 17 § LEV ska inte räknas in i den totala skuld som ligger till grund för ett användningsförbud (18 a § andra stycket 3 LTS). Anledningen till detta är att EETS-betalningsförmedlaren tar över betalningsansvaret från den skattskyldiga och om betalningsförmedlaren inte skulle fullgöra sin skyldighet är det inget som ska drabba EETS-väganvändaren eller den skattskyldiga (jfr prop. 2021/22:118 s. 67).

Användningsförbudet gäller till dess att den totala skulden är betald

Användningsförbudet gäller till dess att den totala skulden som har legat till grund för förbudet har betalats (18 a § tredje stycket LTS). Om det då finns nya skulder som sammanlagt överstiger 5 000 kr och minst sex månader har gått från den dag som beloppet förföll till betalning inträder ett nytt användningsförbud (jfr prop. 2014/15:1 s. 313).

Exempel: användningsförbud

Den 1 mars finns 4 500 kr i obetalda och förfallna trängselskatter och tilläggsavgifter för en bil som ägs av Amir. Den 20 mars fattas ett nytt beslut om trängselskatt på 600 kronor. Skatten ska betalas senast den 30 april. Amir betalar inte in skatten. Det innebär att det den 30 april finns obetald trängselskatt och tilläggsavgift på totalt 5 100 kronor. Tidräkningen på sex månader påbörjas den 30 april och användningsförbud för bilen inträder den 1 november. Den totala skuld som ligger till grund för användningsförbudet är 5 100 kronor. Amir behöver därför betala hela beloppet på 5 100 kronor för att användningsförbudet ska upphöra.

Eftersom Amir inte betalar trängselskatten som förföll till betalning den 30 april får han en tilläggsavgift på 500 kronor den 20 maj. Denna tilläggsavgift ingår inte i den totala skuld som leder till användningsförbudet som inträder den 1 november och Amir behöver därför inte betala denna skuld för att användningsförbudet ska upphöra. Däremot kommer tilläggsavgiften att räknas in i en ny skuld som kan ligga till grund för ett kommande användningsförbud.

Om en bil används trots att den har ett användningsförbud ska den avskyltas

Av 18 c § LTS framgår att en polis eller bilinspektör ska ta hand om bilens registreringsskyltar, s.k. avskyltning, om någon använder bilen trots att den har ett användningsförbud enligt 18 a § LTS.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder en registrerad bil utan registreringsskyltar kan dömas till penningböter (jfr 3 kap. 5 § och 12 kap. 1 § förordningen [2019:383] om fordons registrering och användning).

Undantag från användningsförbud

Undantag från användningsförbud gäller

 • för bilar som säljs exekutivt, av ett konkursbo eller enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, LFF
 • för bilar som tillhör ett konkursbo
 • om det finns särskilda skäl.

Undantag för bilar som säljs exekutivt, av ett konkursbo eller enligt LFF

Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo får bilen användas av den nya ägaren även om den tidigare ägaren inte har betalat trängselskatt eller tilläggsavgift. Detta gäller även om bilen har sålts enligt LFF (18 b § LTS).

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 6 kap. 2 § VSL. Vägledning kan därför hämtas från förarbetsuttalanden och praxis som gäller fordonsskatt (prop. 2014/15:1 s. 352).

Undantaget innebär att skatter eller avgifter som har påförts en tidigare ägare inte påverkar den nya ägarens rätt att använda bilen om bilen har sålts exekutivt eller av ett konkursbo eller enligt LFF. Detta gäller oavsett om användningsförbudet har inträtt innan eller efter försäljningen. Undantaget gäller även om bilen säljs vidare av den som förvärvat den vid försäljningen (prop. 2014/15:1 s. 352).

Särskilda skäl för undantag från användningsförbud

Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket medge att en viss bil får användas trots att ett användningsförbud gäller för bilen (18 a § fjärde stycket LTS). Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt (prop. 2014/15:1 s. 352).

Vid bedömning av vad som är särskilda skäl kan vägledning hämtas från motsvarande bestämmelser i VSL (prop. 2014/15:1 s. 314).

Ett exempel på särskilda skäl kan vara en bilägare som använder sin bil yrkesmässigt och betalar av sin skuld enligt en avbetalningsplan uppgjord med Kronofogden (prop. 2014/15:1 s. 352).

Skatteverket anser att det finns särskilda skäl att undanta en bil från användningsförbud när ett beslut om företagsrekonstruktion eller ackord har fattats. Detta förutsatt att bilen behöver användas för att driva näringsverksamhet vidare eller för resor till och från arbetet. Det krävs även att de obetalda skatter och avgifter som gett upphov till användningsförbudet omfattas av företagsrekonstruktionen eller ackordet. Det finns särskilda skäl för undantag från användningsförbud under den tid företagsrekonstruktionen pågår eller till dess skulden enligt en fastställd rekonstruktionsplan har betalats av. I fråga om ackord finns det särskilda skäl för undantag från användningsförbud fram till dess ackordet fullföljts eller till dess beslutet om ackord upphävs eller förfaller.

Skatteverket anser även att det finns särskilda skäl att undanta en bil från användningsförbud när det har fattats ett beslut om inledande av skuldsanering eller F-skuldsanering. Detta förutsatt att bilen behövs för att få intäkter för att fullfölja skuldsaneringen och att samtliga obetalda skatter och avgifter som gett upphov till användningsförbudet omfattas av skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen. Särskilda skäl för undantag föreligger under den tid som skuldsaneringen pågår.

Bilar som sålts på kredit med återtagandeförbehåll eller leasats undantas inte

En bil som har sålts på kredit med ett förbehåll om återtaganderätt undantas inte från användningsförbud när bilen återtas av säljaren. Detsamma gäller om en bil som har leasats återtas av leasinggivaren. För att en sådan bil ska kunna användas krävs därför att de obetalda skatterna och avgifterna som har påförts köparen respektive leasingtagaren betalas.

Om den som har köpt en bil på kredit med ett giltigt återtagandeförbehåll försätts i konkurs kommer den aktuella bilen inte att ingå i konkursboet. Säljaren har separationsrätt till den bilen och har rätt att kräva att bilen omedelbart återlämnas vid en konkurs (jfr NJA 2019 s. 195). En sådan bil kan därför inte anses tillhöra ett konkursbo i den mening som avses i 18 b § LTS vilket innebär att den inte kan användas av konkursboet om konkursgäldenären eller en tidigare ägare har skulder avseende trängselskatt eller tilläggsavgift som överstiger 5 000 kr och det har gått minst sex månader sedan skulderna senast skulle ha betalats. Motsvarande gäller för en bil som har leasats om leasingtagaren försätts i konkurs.

Att en bil som sålts på kredit med återtagandeförbehåll eller leasats återtas av säljaren eller leasinggivaren innebär inte heller att det finns särskilda skäl att undanta bilen från användningsförbud (prop. 1985/86:92 s. 31).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • NJA 2019 s. 195 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1985/86:92 om kilometerskatten [1]
 • Proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Proposition 2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem [1]

Ställningstaganden

 • Undantag från användningsförbud för bil vid företagsrekonstruktion och ackord, trängselskatt [1]
 • Undantag från användningsförbud för bil vid skuldsanering och F-skuldsanering, trängselskatt [1]

Referenser inom trängselskatt