Bilens ägare är skattskyldig för trängselskatt. Vem som anses vara ägare beror på om det handlar om en bil som är registrerad i det svenska vägtrafikregistret, ett motsvarande utländskt register eller används med stöd av saluvagnslicens.

Nytt: 2024-06-18

Sidan är omskriven, men innebär inga ändringar i sak. Delar av informationen fanns tidigare på sidan ”Skattskyldigheten och dess inträde”.

Skattskyldig

Bilens ägare är både skattskyldig och betalningsskyldig för trängselskatt (8 § första stycket LTS och 9 a § LTS).

Svenska bilar

Som ägare anses den som är eller bör vara registrerad som ägare i vägtrafikregistret när skattskyldigheten inträder (8 § andra stycket 1 LTS).

En bil kan civilrättsligt ha flera ägare men i vägtrafikregistret registreras bara en ägare och det är den som är skattskyldig för trängselskatt och därmed också betalningsskyldig (prop. 2003/04:145 s. 110).

Om någon som inte har fyllt 18 år äger en bil registreras förmyndaren som ägare i vägtrafikregistret. Det innebär att det som sägs om ägare i LTS tillämpas på förmyndaren. Om ett barn har två förmyndare är det endast en av dem som ska registreras som ägare i vägtrafikregistret (prop. 2005/06:117 s. 19, jfr 4 § LFRA).

Bestämmelserna om ägare gäller i stället innehavaren av bilen

  • om bilen är köpt på kredit med förbehåll om återtaganderätt, eller
  • om bilen innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år, s.k. leasing (prop. 2003/04:145 s. 50).

Som ägare till en bil som används med stöd av saluvagnslicens anses den som innehar licensen när skattskyldigheten inträder (8 § andra stycket 2 LTS).

Utländska bilar

Som ägare av en utländsk bil anses den som är registrerad som ägare i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret när skattskyldigheten inträder.

Om det finns en innehavare registrerad anses i stället innehavaren vara ägare (8 § andra stycket 3 LTS). Detta gäller oavsett om registret också innehåller uppgift om bilens ägare (prop. 2014/15:1 s. 351).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2019:370) om fordons registrering och användning [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2]
  • Proposition 2005/06:117 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. [1]
  • Proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 [1]

Referenser inom trängselskatt