Trängselskatt och tilläggsavgift beslutas normalt av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling. I vissa fall är det istället Skatteverket som fattar beslut.

Bestämmelserna om trängselskatt och tilläggsavgift finns i LTS. Vid handläggningen av ärenden tillämpas även FL.

Nytt: 2024-06-18

Sidan är ny och innehåller hänvisningar till de sidor under områdena förfarande och sekretess som berör trängselskatt.

Beslut

Transportstyrelsen fattar beslut om trängselskatt och tilläggsavgift genom automatiserad behandling. I vissa fall är det i stället Skatteverket som fattar dessa beslut. Läs mer om reglerna och processen för beslut om trängselskatt och tilläggsavgift.

Omprövning

Omprövning eller ändring av beslut kan komma i fråga dels genom bestämmelserna i LTS, dels genom bestämmelserna i FL. Det är både den enskilda och Skatteverket som kan starta en omprövning. I de fall en EETS-betalningsförmedlare anlitas kan EETS-väganvändaren begära omprövning. En begäran om omprövning påverkar inte skyldigheten att betala den trängselskatt eller tilläggsavgift som begäran gäller. Läs mer om omprövning av beslut om trängselskatt och tilläggsavgift.

Överklagande

Den enskilda eller det allmänna ombudet kan överklaga beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift. Om en EETS-betalningsförmedlare anlitas kan EETS-väganvändaren överklaga beslutet. Även EETS-betalningsförmedlaren kan i vissa fall överklaga. Ett överklagande påverkar inte skyldigheten att betala den trängselskatt eller tilläggsavgift som överklagandet gäller. Läs mer om överklagande av beslut om trängselskatt och tilläggsavgift.

Ersättning för kostnader

I ärenden och mål om trängselskatt och tilläggsavgift gäller vissa bestämmelser i skatteförfarandelagen om ersättning för kostnader för ombud, biträde och utredning. Läs mer om ersättning för ombudskostnader.

Sekretess

De flesta besluten inom beskattningsverksamheten är offentliga men vissa beslut är undantagna från beslutsoffentligheten. I beslut om trängselskatt är uppgifter om passager förbi betalstationer sekretessbelagda. Läs mer under Vissa beslut är sekretessbelagda.

Myndigheter kan lämna sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet om uppgiftsskyldighet är föreskrivet i lag eller förordning. Transportstyrelsen ska på begäran tillhandahålla Skatteverket uppgifter om trängselskatt när det behövs för Skatteverkets handläggning. Läs mer om Vanligt förekommande bestämmelser om uppgiftsskyldighet till Skatteverket.

Informationsutbyte

För trängselskatt finns det ingen specialreglering av informationsutbytet med andra länder där Skatteverket är beskattningsmyndighet. Utbytet kan ske med stöd av de rättsakter och överenskommelser om informationsutbyte som Sverige har med andra länder. Läs mer under Trafikskatter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem [1] [2] [3] [4]

Referenser inom trängselskatt