Trängselskatt ska betalas till Transportstyrelsen. Det är den registrerade ägaren till bilen som ansvarar för att skatten betalas i tid.

Nytt: 2024-06-18

Sidan är ny och innehåller hänvisningar till de sidor under området skattebetalning som berör trängselskatt.

Den registrerade ägaren är betalningsskyldig

Den registrerade ägaren till bilen är skattskyldig för trängselskatt och har därför ett strikt betalningsansvar för skatten (prop. 2003/04:145 s. 49). Det innebär att den registrerade ägaren till bilen ansvarar för att trängselskatt betalas i rätt tid oavsett vem som i praktiken betalar skatten och oavsett vem som kört bilen vid passagen av en betalstation. Om en EETS-betalningsförmedlare anlitas blir denne betalningsskyldig för trängselskatt i stället för den skattskyldiga i vissa fall.

Betalning av trängselskatt

Trängselskatt ska betalas till staten (1 § LTS). Den som är skattskyldig ska betala trängselskatt till Transportstyrelsen inom en viss tid. Läs mer om betalning av trängselskatt.

Tilläggsavgift

Om den som har trängselskatt att betala inte betalar i tid ska Transportstyrelsen ta ut en tilläggsavgift på 500 kr. Läs mer om reglerna och processen för tilläggsavgift för trängselskatt.

Anstånd

Den som har trängselskatt eller tilläggsavgift att betala kan i vissa fall få anstånd med inbetalningen. Läs mer om reglerna för anstånd för trängselskatt och tilläggsavgift.

Återbetalning

När Skatteverket omprövar ett beslut om trängselskatt kan resultatet bli att trängselskatt eller tilläggsavgift ska återbetalas. Läs mer om återbetalning för trängselskatt eller tilläggsavgift.

Betalningssäkring

I ärenden och mål om trängselskatt och tilläggsavgift gäller vissa bestämmelser i SFL om betalningssäkring. Läs mer om ansökan om och handläggning av betalningssäkring.

Indrivning

Om trängselskatt eller tilläggsavgift inte betalas i rätt tid ska den lämnas för indrivning. Läs mer under lämna för indrivning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]
  • Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem [1]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1]

Referenser inom trängselskatt