Skatteverket får befria från trängselskatt eller tilläggsavgift om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften.

Nytt: 2024-06-18

Denna sida ihop med sidan Användningsförbud ersätter den tidigare sidan ”Befrielse från skatt och tilläggsavgift samt undantag från användningsförbud”. Två nya avsnitt har lagts till som inte fanns på den gamla sidan:

Förutsättningar för befrielse

Skatteverket får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldiga, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften (18 § LTS).

Uppenbart oskäligt

Det kan finnas situationer där det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt eller tilläggsavgift. Möjligheten att befria bilens ägare från skatt eller avgift, alternativt återbetala redan betalt belopp, bör användas restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att skattskyldighet uppstått (prop. 2003/04:145 s. 112).

Bilen är stulen

Ett exempel där det skulle kunna framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatt eller avgift, eller att dessa ska återbetalas, är att bilen har stulits. Det kan därför vara uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt eller tilläggsavgift om bilen var stulen när den passerade betalstationen och den skattskyldiga kan visa det med hjälp av t.ex. en polisanmälan (prop. 2003/04:145 s. 64 och 112 f.).

Bilen har använts vid en nödsituation

Ytterligare ett exempel där det skulle kunna framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatt eller avgift, eller att dessa ska återbetalas, är att bilen har använts vid en nödsituation (prop. 2003/04:145 s. 64).

Avspärrningar eller liknande

Av förarbetena framgår att det kan vara uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt eller tilläggsavgift om den skattskyldiga p.g.a. avspärrningar eller liknande har tvingats passera en betalstation (prop. 2003/04:145 s. 112 f.).

Normalt sett innebär tvingad att personen inte har någon möjlighet att ta en annan väg. Ibland är omständigheterna sådana att de visserligen inte tvingar den skattskyldiga att passera en betalstation men situationen ändå är sådan att det är orimligt att begära att hen ska agera på ett annat sätt.

Rättsfall: passerade en betalstation på grund av trafikolycka och befriades från trängselskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål befriat den skattskyldiga från trängselskatt. Den skattskyldiga uppgav att hens avsikt hade varit att svänga av i en korsning strax före betalstationen. Vid korsningen körde en buss på hens bil så att den hamnade i korsningen. Hen körde då bilen till andra sidan av korsningen för att anmäla skadan. Därifrån gick det inte att svänga in i korsningen direkt, utan att färdas mot trafiken. Därför måste hen passera betalstationen och därefter vända tillbaka till korsningen och på nytt passera betalstationen. Domstolen fann att det inte var rimligt att begära att den skattskyldiga skulle ha agerat på något annat sätt än hen gjorde när bilen blev påkörd. Situationen var därför sådan att det framstod som uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt för de två passagerna (RÅ 2008 ref 42).

Fel från en myndighet

Det skulle kunna framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatt eller avgift, eller att dessa ska återbetalas, när fel i något hänseende har begåtts från en myndighets sida i fråga om hantering av systemet. Det kan därför vara uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt och tilläggsavgift om Transportstyrelsen eller någon annan myndighet har gjort något fel vid hanteringen av systemet, t.ex. när de har informerat trafikanterna (prop.2003/04:145 s. 64).

Sen betalning på grund av fel hos betalningsförmedlare

Skatteverket anser att det finns skäl att befria från tilläggsavgift som påförts om

 • pengar för betalning av den aktuella trängselskatten har dragits från den skattskyldigas konto senast på förfallodagen, och
 • det är visat att den skattskyldigas betalningsförmedlare på grund av datorhaveri eller andra jämförbara omständigheter inte klarat att överföra betalningen till Transportstyrelsens konto för trängselskatt i rätt tid.

Med betalningsförmedlare menas här bank, bankgirocentral eller liknande. Dock inte betalningsförmedlare enligt 4 § 3 LEV.

Företagsrekonstruktion

Skatteverket anser att det finns skäl för befrielse från en tilläggsavgift om en företagsrekonstruktion har varit ett hinder för den skattskyldiga att betala den trängselskatt som ligger till grund för tilläggsavgiften. Däremot anser Skatteverket att en företagsrekonstruktion inte är skäl för befrielse från trängselskatt.

Konkurs

Skatteverket anser att ett konkursbeslut utgör skäl för befrielse i följande situationer:

 • trängselskatt som har uppkommit efter ett konkursbeslut, om den skattskyldiga kan visa att trängselskatten har uppkommit på grund av konkursboets förvaltning
 • tilläggsavgift som har uppkommit efter ett konkursbeslut, när den underliggande trängselskatten har uppkommit före konkursen
 • tilläggsavgift som har uppkommit efter ett konkursbeslut, om den skattskyldiga kan visa att trängselskatten har uppkommit på grund av konkursboets förvaltning.

Däremot anser Skatteverket att ett konkursbeslut inte utgör skäl för befrielse från trängselskatt och tilläggsavgift som har uppkommit före en konkurs.

Skuldsanering

Skatteverket anser att ett beslut om att inleda skuldsanering eller F-skuldsanering inte utgör skäl för befrielse från trängselskatt. Vidare anser Skatteverket att ett beslut om att inleda skuldsanering eller F-skuldsanering inte utgör befrielse från tilläggsavgift som har uppkommit före beslutet.

Däremot anser Skatteverket att det finns skäl för befrielse från en tilläggsavgift som har uppkommit efter ett beslut om att inleda skuldsanering eller F-skuldsanering när den fordran på trängselskatt som ligger till grund för tilläggsavgiften omfattas av skuldsanering eller F-skuldsanering.

När den skattskyldiga har avlidit

Skatteverket anser att det finns skäl att befria från en tilläggsavgift som har påförts om

 • den skattskyldiga har avlidit inom tre veckor före trängselskattens förfallodag
 • ett betalningsuppdrag via autogiro har stoppats på grund av att den skattskyldiga avlidit
 • den skattskyldiga har avlidit och dödsboet inte har fått skattebeslutet för passager gjorda före dödsfallet.

Inte uppenbart oskäligt

Nedan följer exempel på situationer där det inte har ansetts vara uppenbart oskäligt att ta ut trängselskatt eller tilläggsavgift.

Tilläggsavgift trots makulerat inbetalningskort

Det är inte uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgift när den skattskyldiga har fått ett makulerat inbetalningskort. Den skattskyldiga har ett långtgående ansvar för att kontrollera att betalning av trängselskatt verkligen har gjorts, trots att hen har fått ett makulerat inbetalningskort.

Rättsfall: makulerat inbetalningskort

Kammarrätten har prövat frågan om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgift om den skattskyldiga har fått ett makulerat inbetalningskort.

Av domen framgår att det makulerade inbetalningskortet innebar att det vid tiden för utskicket fanns ett aktivt autogiro. Däremot ansåg kammarrätten att den skattskyldiga haft ett ansvar för att kontrollera att betalning verkligen gjordes. Särskild vikt fästes vid att den skattskyldiga hade bytt bank och tecknat ett nytt avtal om autogiro. Skyldigheten att betala tilläggsavgiften uppkom inte utan den skattskyldigas egen förskyllan eller utan att hen rimligen kunnat förhindra det. Det var därför inte uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgift (KRNS 2023-08-24, mål nr 3404-23).

Nytt: 2024-06-18

Stort antal tilläggsavgifter

Det är inte uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgifter endast med anledning av att den skattskyldiga har påförts ett stort antal tilläggsavgifter och därmed fått ett högt totalbelopp att betala.

Rättsfall: stort antal tilläggsavgifter

Ett bolag blev påförda tilläggsavgifter eftersom bolaget dels hade betalat in trängselskatten på förfallodagen, dels hade angett ett felaktigt OCR-nummer. Inbetalningen gällde trängselskatt för ett stort antal bilar.

Kammarrätten konstaterade att tilläggsavgift ska påföras för varje beslut om trängselskatt som inte har betalats i rätt tid. Vidare ansåg kammarrätten att omständigheten att det rörde sig om ett stort antal tilläggsavgifter och därmed ett relativt högt totalbelopp inte utgjorde skäl för befrielse. Det kunde därför inte anses vara uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgifterna (KRNS 2021-12-20, mål nr 7108-21).

När det saknas täckning på kontot

Det är inte uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgift om det saknas täckning på kontot när Transportstyrelsen har gjort sin täckningskontroll.

Rättsfall: täckning på kontot saknades vid dragningsförsöket

Kammarrätten prövade ett mål där den skattskyldiga påfördes tilläggsavgift eftersom det inte fanns täckning på hens konto. Den skattskyldiga ville att Skatteverket skulle befria hen från tilläggsavgift och skickade med ett kontoutdrag som visade att det fanns täckning på kontot. Hen menade att den sena inbetalningen berodde på ett systemfel hos Transportstyrelsen alternativt banken.

Kammarrätten ansåg att det av kontoutdraget inte gick att utläsa om det var detta konto som var knutet till den skattskyldigas autogiro. Det fanns heller ingen övrig utredning som visade att betalningen hade försenats utan den skattskyldigas förskyllan. Kammarrätten kom fram till att det inte framstod som uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgiften (KRNS 2015-03-31, mål nr 5166-14).

Beslut om trängselskatt når inte rätt adress

Det är inte uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgift med anledning av att beslutet skickats till fel adress eftersom den som är skattskyldig ska betala beslutad trängselskatt även om denne inte har nåtts av beslutet (jfr prop. 2007/08:52 s. 17).

Skatteverket anser att det saknas laglig grund att befria från en tilläggsavgift som tagits ut för att ägaren till en tillfälligt registrerad bil som ska exporteras inte har nåtts av skattebeslutet eller har nåtts av beslutet för sent.

Rättsfall: beslut om trängselskatt samt beslut om tilläggsavgift skickades till fel adress

Kammarrätten prövade ett mål där den skattskyldiga påfördes tilläggsavgift eftersom trängselskatten inte hade betalats i tid. Den skattskyldiga ville bli befriad från tilläggsavgift p.g.a. att både beslutet om trängselskatt och beslutet om tilläggsavgift hade skickats till fel adress. I samband med att hen flyttade från Sverige gjorde hen en utvandringsanmälan i folkbokföringen och uppgav korrekt adress till Skatteverket. Hen betalade trängselskatten så fort hen fick kännedom om den.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet. Motiveringen till avslaget var att det är den skattskyldiga som ansvarar för att betala trängselskatt efter passage genom en betalstation. Mot den bakgrunden kan det inte anses uppenbart oskäligt att ta ut en tilläggsavgift till följd av utebliven betalning, trots att den skattskyldiga inte har nåtts av beslutet om trängselskatt (KRNS 2011-09-07, mål nr 208-11).

Misstag vid inbetalningen

Det är inte uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgift när misstag begås vid inbetalningen. Misstag vid inbetalningen kan t.ex. vara att den skattskyldiga betalar in trängselskatten till fel konto, förväxlar två olika skattebeslut och använder kommande månads OCR-nummer vid inbetalningen eller betalar in för litet belopp.

Rättsfall: betalat trängselskatten till fel konto hos Transportstyrelsen

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ett mål där en skattskyldigs make betalade in trängselskatt för sin maka. Maken betalade av misstag in trängselskatt till Transportstyrelsens särskilda konto för fordonsskatt. Eftersom det inte fanns någon betalning bokförd på Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt på förfallodagen blev den skattskyldiga påförd en tilläggsavgift. Frågan i målet har varit om den skattskyldiga ska befrias, helt eller delvis, från tilläggsavgiften.

En förutsättning för befrielse är att det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Den restriktivitet som ligger i uttrycket uppenbart oskäligt understryks av de uttalanden som har gjorts i förarbetena till LTS. Enligt dessa uttalanden ska möjligheten till befrielse i första hand utnyttjas när bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att skyldigheten att betala tilläggsavgift i detta fall beror på ett misstag som den skattskyldigas make begick vid inbetalningen och därför framstår det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften (HFD 2012 ref 57 I).

Rättsfall: angett kommande månads OCR-nummer som referens vid betalning

En skattskyldig förväxlade av misstag två skattebeslut (november och december månad) för trängselskatt, och använde vid betalningen kommande månads betalningsuppgifter, såsom OCR-nummer och belopp. Detta gjorde att skatten för november månad bokfördes för sent och den skattskyldiga påfördes en tilläggsavgift. Frågan i målet har varit om hen ska befrias, helt eller delvis, från tilläggsavgiften.

Högsta förvaltningsdomstolen börjar med att konstatera att inbetalningen som den skattskyldiga gjorde där OCR-nummer för december månad angavs inte till någon del kan anses avse betalning av trängselskatt för november månad. Högsta förvaltningsdomstolen anger vidare att befrielse från tilläggsavgift förutsätter att det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Den restriktivitet som ligger i uttrycket uppenbart oskäligt understryks av de uttalanden som har gjorts i förarbetena till LTS. Enligt dessa uttalanden ska möjligheten till befrielse användas främst i fall där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan. Eftersom skyldigheten att betala tilläggsavgift i detta fall är hänförlig till ett misstag som begicks vid inbetalningen framstår det enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening inte som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften (HFD 2012 ref 57 II).

Nytt: 2024-06-18

Betalat felaktigt belopp i rätt tid

Det är inte uppenbart oskäligt att ta ut tilläggsavgift när det efter förfallodagen återstår ett litet belopp att betala, d.v.s. att hela trängselskatten inte är betald i tid (jfr KRSU 2017-01-17, mål nr 2502-16 och HFD 2012 ref. 57 I och II). Även om målet i kammarrätten avser förseningsavgift enligt förordning (2014:1564) om infrastrukturavgift på väg kan det ge ledning för tillämpningen för befrielse enligt LTS. Av förarbetena till nämnda förordning framgår nämligen att bestämmelsen om befrielse från trängselskatt och den vid befrielse från infrastrukturavgift motsvarar varandra (prop. 2013/14:25 s. 73-74).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2012 ref. 57 [1] [2] [3]
 • KRNS 2011-09-07, mål nr 208-11 [1]
 • KRNS 2015-03-31, mål nr 5166-14 [1]
 • KRNS 2021-12-20, mål nr 7108-21 [1]
 • KRNS 2023-08-24, mål nr 3404-23 [1]
 • KRSU 2017-01-17, mål nr 2502-16 [1]
 • RÅ 2008 ref. 42 [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]
 • Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem [1]

Propositioner

 • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2] [3] [4] [5]
 • Proposition 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. [1]
 • Proposition 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem [1]

Ställningstaganden

 • Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit [1]
 • Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt på grund av fel hos betalningsförmedlare [1]
 • Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt vid tillfällig registrering i samband med export [1]
 • Företagsrekonstruktion, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift? (ersätter tidigare ställningstagande) [1]
 • Konkurs, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift? [1]
 • Skuldsanering, skäl för befrielse från trängselskatt respektive tilläggsavgift? [1]

Referenser inom trängselskatt