Den som har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan få en bil befriad från skatteplikt för trängselskatt. Om det finns synnerliga skäl kan två bilar undantas från skatteplikten.

Nytt: 2024-06-18

Sidan ersätter ”Undantag från skatteplikt enligt 6 § LTS”. Det har tillkommit ett nytt avsnitt om när det finns synnerliga skäl för att befria två bilar från skatteplikt för trängselskatt.

Befrielse från skatteplikt

Skatteverket ska efter ansökan besluta om att undanta en bil från skatteplikt för den som har

 • parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller
 • motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Om det finns synnerliga skäl ska två bilar undantas från skatteplikten (6 § LTS).

Parkeringstillstånd

För att få ett parkeringstillstånd utfärdat av kommunen krävs ett varaktigt funktionshinder som innebär att den rörelsehindrade har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Både rörelsehindrade som själva kör bil och andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför bilen kan få ett parkeringstillstånd (jfr 13 kap. 8 § TraF). Skattebefrielsen gäller dock oavsett om den rörelsehindrade färdas i bilen eller inte (jfr prop. 2003/04:145 s. 110).

Ansökan hos Skatteverket

Det är den som har parkeringstillståndet som kan ansöka hos Skatteverket om befrielse från skatteplikt för trängselskatt. Om någon annan söker i hens ställe, som exempelvis en god man, krävs fullmakt. Om den sökande är under 18 år måste ansökan undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Det finns inget krav på att den som innehar parkeringstillståndet måste äga den aktuella bilen (prop. 2003/04:145 s. 46).

Sökanden väljer själv vilken bil hen vill befria och vid behov är det möjligt att flytta befrielsen till en annan bil, exempelvis om hen har behov av en mindre bil när hen inte behöver några hjälpmedel med sig och en större bil vid de tillfällen hjälpmedel kan behövas.

Om ansökan avser två bilar behöver sökanden uppge vilka synnerliga skäl hen har för att få två bilar undantagna från skatteplikten.

När börjar befrielsen gälla?

Från vilken tidpunkt befrielsen ska gälla framgår vare sig av lagen eller av dess förarbeten. Skatteverket anser att befrielsen ska gälla från och med det datum som ansökan kom in till Skatteverket, förutsatt att det vid den tidpunkten fanns ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Exempel: när befrielsen börjar gälla

Lee ansöker om befrielse från skatteplikt enligt 6 § LTS. Ansökan kommer in till Skatteverket den 30 mars och Lee har inte någon bil befriad från skatteplikt sedan tidigare. Av ansökan framgår det att Lee har ett giltigt parkeringstillstånd. Beslut om befrielse från skatteplikt fattas den 10 april men befrielsen ska gälla från och med den 30 mars.

Bodil ansöker om befrielse från skatteplikt enligt 6 § LTS. Ansökan kommer in till Skatteverket den 30 mars och Bodil har inte någon bil befriad från skatteplikt sedan tidigare. Av ansökan framgår inte att Bodil har ett giltigt parkeringstillstånd. Skatteverket ber henne därför att komplettera ärendet med detta. Den 8 april kommer en komplettering in som visar att Bodil beviljades ett parkeringstillstånd den 16 mars samma år. Beslut om befrielse från skatteplikt fattas den 10 april men befrielsen ska gälla från och med den 30 mars.

När slutar befrielsen att gälla?

En förutsättning för att få en bil befriad från skatteplikt för trängselskatt är att sökanden har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Skatteverket kan därför ge befrielse som längst till och med parkeringstillståndets sista giltighetsdag.

Ansöka om ny befrielse

Om en person får ett nytt parkeringstillstånd, t.ex. för att det gamla tillståndet har gått ut eller blivit stulet, måste hen ansöka om ny befrielse hos Skatteverket (jfr KRNS 2006-08-31, mål nr 5648-06). Skatteverket anser att det ligger i sökandens intresse att ansöka så fort förutsättningar för detta finns (Skatteverkets ställningstagande Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt).

Bilar i yrkesmässig trafik befrias inte

En bil får, enligt 6 § tredje stycket LTS, inte befrias från skatteplikt om det finns en anteckning i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register om att bilen används

 • i yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055
 • i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (2012:210)
 • i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Syftet med bestämmelsen är att förhindra missbruk av aktuella parkeringstillstånd (prop. 2003/04:145 s. 46).

Nytt: 2024-06-18

Synnerliga skäl för att befria två bilar

För att inte försämra tillgängligheten för den rörelsehindrade är det i de flesta fall tillräckligt att befria en enda bil från trängselskatt. Detta framgår också av förarbetena och syftet är att säkerställa att undantagsmöjligheten inte missbrukas (prop. 2003/04:145 s. 46).

Om det finns synnerliga skäl kan dock den som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade få två bilar befriade från skatteplikt för trängselskatt (6 § LTS). Synnerliga skäl innebär att omständigheterna i det enskilda ärendet ska vara mycket speciella, exempelvis om bilarna ägs av föräldrar till ett rörelsehindrat barn som bor på skilda håll (prop. 2006/07:109 s. 21 f. och s. 31).

Skatteverket anser att även andra personer som har ett uttalat omvårdnadsansvar för barnet än de biologiska föräldrarna, t.ex. föräldrarna i ett familjehem, kan likställas med vad som avses med föräldrar i exemplet i förarbetena. (Skatteverkets ställningstagande Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering).

Förarbetena ger ingen ledning i vad som skulle kunna utgöra synnerliga skäl för den som själv kör bil, utan exemplet som finns rör endast barn. Rekvisitet synnerliga skäl indikerar att det ska röra sig om mycket speciella omständigheter och att det endast är i undantagsfall som befrielse för två bilar ska ges. En bedömning måste göras i varje enskilt fall och skälen för befrielsen behöver vägas mot syftet med trängselskatten samt att hänsyn bör tas till risken för missbruk och snedvriden konkurrens.

När slutar befrielsen att gälla för den andra bilen?

Om förutsättningarna förändras för att ha två bilar befriade samtidigt, kan befrielsen för den andra bilen komma att upphöra. Om befrielsen för den andra bilen upphör behöver innehavaren av parkeringstillståndet göra en ny ansökan om behovet kvarstår av att ha två bilar befriade från trängselskatt.

Exempel: Rörelsehindrat barn till föräldrar som bor på skilda håll

Om två bilar har befriats från trängselskatt med anledning av att ett rörelsehindrat barn har föräldrar som bor på skilda håll, kan befrielsen komma att upphöra för den andra bilen den dag barnet fyller 18 år. Anledningen till detta är att ett barn står under vårdnad till dess att hen fyller 18 år (6 kap. 2 § FB). Befrielsen kan också komma att upphöra om föräldrarna bodde på skilda håll när befrielsen beviljades och de sedan flyttar ihop igen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNS 2006-08-31, mål nr 5648-06 [1]

Lagar & förordningar

 • Föräldrabalk (1949:381) [1]
 • Lag (2004:629) om trängselskatt [1] [2]
 • Trafikförordning (1998:1276) [1]

Propositioner

 • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2] [3] [4]
 • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1] [2]

Ställningstaganden

 • Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering [1]
 • Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt [1] [2]

Referenser inom trängselskatt