Skattskyldighet för trängselskatt inträder när en skattepliktig bil passerar en betalstation under de tider som trängselskatt tas ut. I normalfallet tas trängselskatt ut måndag till fredag mellan kl. 06.00 och 18.29.

Nytt: 2024-06-18

Sidan är omskriven, men innebär inga ändringar i sak. Delar av informationen fanns tidigare på sidorna ”Stockholm”, ”Göteborg” samt ”Skattskyldigheten och dess inträde”.

Skattskyldighetens inträde

Skattskyldighet för trängselskatt inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en betalstation i Stockholms eller Göteborgs kommun under de tider som trängselskatt tas ut (9 § LTS). Det finns ett undantag som begränsar beskattningen av passager i Backaområdet i Göteborg, det s.k. Backaundantaget.

Bil som brukas vid passage av en betalstation

Att en bil brukas vid passage av en betalstation innebär att den passerar förbi betalstationen med eller utan motorn påslagen. I begreppet anses ligga att någon styr bilen i fråga. Det innebär att bilen inte bara anses passera om någon kör förbi betalstationen utan även om bilen bogseras, puttas eller på något annat sätt förs förbi betalstationen. Däremot anses bilen inte passera om den dras av ett annat fordon på så sätt att bilens ena hjulpar är upplyft av dragfordonet medan det andra rullar på vägen. Bilar som fraktas på släpvagnar eller som transporteras på biltransporter anses inte heller passera på ett sådant sätt att skattskyldighet för trängselskatt inträder (prop. 2003/04:145 s. 47).

Var tas trängselskatt ut?

Trängselskatt tas ut vid betalstationer i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. Det finns kartor som visar var betalstationerna är placerade i Stockholm, inklusive Essingeleden, respektive i Göteborg på Transportstyrelsens webbplats.

När tas trängselskatt ut?

Trängselskatt tas i normalfallet ut måndag till fredag kl. 06.00–18.29. Trängselskatt tas inte ut på lördagar, söndagar eller övriga helgdagar (röda dagar). Trängselskatt tas inte heller ut dag före helgdag, med vissa undantag.

Stockholm

I Stockholm är huvudregeln att trängselskatt inte tas ut dag före helgdag (bilaga 1 till LTS). Helgdag är detsamma som en röd dag i almanackan.

Det finns dock vissa dagar före helgdagar som trängselskatt ska tas ut i Stockholm och det är

  • dagen före långfredagen, dvs. skärtorsdagen
  • dagen före Kristi himmelsfärdsdag, dvs. onsdagen
  • dagen före alla helgons dag, dvs. fredagen
  • dagen före första maj om dagen före första maj infaller på en måndag–fredag
  • dagen före nationaldagen om dagen före nationaldagen infaller på en måndag–fredag.

Under juli månad tas trängselskatt i Stockholm ut endast för de fem första vardagarna utom lördag (bilaga 1 till LTS). Om 1 juli till exempel är en onsdag ska trängselskatt tas ut för onsdag 1 juli, torsdag 2 juli och fredag 3 juli samt måndag 6 juli och tisdag 7 juli.

Anledningen till att trängselskatt inte tas ut under större delen av juli månad är att det då finns fler bilister i Stockholm som aldrig eller sällan annars kör inom det skattebelagda området. Dessutom ger det en möjlighet att underhålla systemet (prop. 2006/07:109 s. 17).

Göteborg

I Göteborg tas inte trängselskatt ut dag före helgdag (bilaga 2 till LTS). Helgdag är detsamma som en röd dag i almanackan.

Trängselskatt tas inte heller ut under juli månad. Anledningen är att det då finns fler bilister i Göteborg som aldrig eller sällan annars kör inom det skattebelagda området. Dessutom ger det en möjlighet att underhålla systemet (jfr prop. 2006/07:109 s. 17).

Backaundantaget i Göteborg

Det finns ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg med syfte att endast beskatta genomfartstrafik och inte passager in i och ut ur området.

Syftet med betalstationerna längs Backa är att undvika att stora mängder pendlingsbilister väljer att köra genom bostadsområdet för att undvika trängselskatt på de stora lederna, men innebär samtidigt en belastning för boende i Backaområdet som inte är motiverad. Lagstiftaren anser därför att ett undantag behövs för att begränsa beskattningen av passager in i och ut ur Backaområdet (prop. 2015/16:191 s. 16 f.).

Vid passage av någon av betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen inträder skattskyldighet endast om en kontrollpunkt för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet passeras inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen (bilaga 2 till LTS).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1]
  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1] [2]
  • Proposition 2015/16:191 Särskilda bestämmelser och undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg [1]

Övrigt

  • Trängselskatt i Göteborg [1]
  • Trängselskatt i Stockholm [1]

Referenser inom trängselskatt