Diplomatfordon, utryckningsfordon, vissa tunga bussar och EG-mobilkranar är undantagna från skatteplikt för trängselskatt. Dessutom kan den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad få en bil, eller i vissa fall två, undantagen från skatteplikten efter ansökan.

Nytt: 2024-06-18

Sidan ihop med sidan ”Skatteplikt” ersätter den tidigare sidan ”Skattepliktiga bilar”. Omarbetningen innebär inga ändringar i sak.

Vilka bilar är undantagna från skatteplikt?

Alla bilar som kör inom områden där trängselskatt tas ut bidrar till trängsel och lagstiftaren anser därför att det ska finnas så få undantag från skatteplikten som möjligt. Vidare måste det vara praktiskt möjligt att kunna fastställa om en bil ska omfattas av skatteplikten eller undantas från den. Eftersom uppgifter i vägtrafikregistret fungerar som underlag till besluten om trängselskatt måste undantag, i så stor utsträckning som möjligt, vara kopplade till hur bilen är registrerad i vägtrafikregistret och inte till hur den används (prop. 2003/04:145 s. 42).

Diplomatfordon

Bilar som är registrerade på ägare som är undantagna från skatteplikt i Sverige enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är inte skattepliktiga för trängselskatt (5 § 1 LTS).

Bestämmelsen är intagen i LTS endast i klargörande syfte eftersom skattefriheten för bl.a. diplomatiska företrädare redan följer av lagen om immunitet och privilegier i vissa fall och de överenskommelser som den lagen hänvisar till (prop. 2003/04:145 s. 43).

Eftersom bilen måste vara registrerad på en ägare som är undantagen från skatteplikt i Sverige innebär det t.ex. att

  • om en bil är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land är bilen inte undantagen från skatteplikt för trängselskatt.
  • om en diplomat hyr en bil är bilen inte undantagen från skatteplikt för trängselskatt.

Utryckningsfordon

Bilar som är registrerade som utryckningsfordon i vägtrafikregistret är inte skattepliktiga för trängselskatt (5 § 2 LTS).

Undantaget från skatteplikt gäller därför ambulanser, brandbilar, polisbilar och andra s.k. blåljusfordon. Däremot gäller undantaget inte för andra polisiära bilar eller kriminalvårdens transport- och bevakningsbilar. Systemet med trängselskatt är utformat på så sätt att det inte försvårar framkomligheten för några fordon, dvs. inga fordon behöver sakta ner eller stanna vid passage av en betalstation. Systemet försvårar således inte för t.ex. myndigheters transportverksamhet och bevakningsuppdrag (prop. 2003/04:145 s. 43).

Bussar med totalvikt på minst 14 ton

Bussar med en totalvikt på minst 14 ton är inte skattepliktiga för trängselskatt (5 § 3 LTS).

Den kollektivtrafik som utförs med buss ersätter i hög grad bilkörning och bidrar därmed till att minska trängseln. Lagstiftaren anser därför att trängselskatt inte ska tas ut för buss som kör kollektivtrafik. Det är inte möjligt att i vägtrafikregistret skilja ut vilka bussar som kör i kollektivtrafik, därför har lagstiftaren valt en gräns på 14 ton oavsett användningsområde. Det innebär att även bussar som inte används i kollektivtrafik är undantagna från skatteplikt om de väger minst 14 ton (prop. 2003/04:145 s. 43 och prop. 2006/07:109 s. 20).

EG-mobilkranar

Tunga lastbilar som är registrerade som EG-mobilkranar i vägtrafikregistret är inte skattepliktiga för trängselskatt (5 § 4 LTS).

En mobilkran kan vara registrerad antingen som ett motorredskap eller som en tung lastbil i vägtrafikregistret. Motorredskap är inte skattepliktiga för trängselskatt men det är tunga lastbilar. För att det ska vara lika för alla mobilkranar, dvs. att inga mobilkranar ska vara skattepliktiga för trängselskatt, krävs därför ett undantag för de mobilkranar som registreras som tunga lastbilar (prop. 2008/09:53 s. 33).

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan ansöka hos Skatteverket om att få en bil, eller i vissa fall två, undantagen från skatteplikt för trängselskatt (5 § 5 LTS).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2] [3] [4]
  • Proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm [1]
  • Proposition 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. [1]

Referenser inom trängselskatt