Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd och under respektive årsflik visas de allmänna råd som är tillämpliga för det året.

RSV 2002:21 Riksskatteverkets allmänna råd om värdering av marknadsnoterat värdepapper när kontrolluppgift skall lämnas i inkomstslaget kapital enligt 8-10 kap. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
RSV S 1999:43 Riksskatteverkets rekommendationer m.m.om beskattningen av äkta och oäkta bostadsföretag samt av delägare i sådant företag
RSV 2002:42 Riksskatteverkets allmänna råd om skatt på annonser och reklam
SKV A 2004:9 Skatteverkets allmänna råd om spelskatt
SKV A 2006:45 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2007 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2007:7 Skatteverkets allmänna råd om riktvärden samt grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2008 — 2010 års fastighetstaxeringar av lantbruksenheter
RSV 2003:35 Riksskatteverkets allmänna råd om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer
SKV A 2007:33 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2008 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2007:34 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKV A 2007:5 Upphävande av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:34) om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2006
SKV A 2007:31 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2008 och fr.o.m. 2009 års taxering
SKV A 2007:32 Ändring i Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2003:35) om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer
SKV A 2007:8 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:45) om normalbelopp för kalenderåret 2007 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2006:9 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av industrienheter utom täktmark
SKV A 2005:30 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för kommuner, kommunalförbund och landsting att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV A 2007:30 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för hästar och yngre nötkreatur i jordbruk
SKV A 2007:39 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV Sv 1995:3) om befrielse från fordonsskatteplikt för fordon som används vid räddningstjänst
SKV A 2004:23 Skatteverkets allmänna råd om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet fr.o.m. 2005 års taxering¹
SKV A 2007:37 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering
SKV A 2007:15 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKV A 2007:38 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar
RSV S 1996:24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering
SKV A 2004:5 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2004 och fr.o.m. 2005 års taxering
SKV A 2007:2 Skatteverkets allmänna råd om inventarier av mindre värde att tillämpas fr.o.m. 2008 års taxering
RSV 2002:11 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare att tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering
SKV A 2005:5 Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet¹
SKV A 2005:2 Skatteverkets allmänna råd om inkomst av pågående arbeten hos skattskyldiga som bedriver byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse
SKV A 2007:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2006
SKV A 2006:12 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av fåmansföretag, av delägare m.fl. i sådana företag och av delägare m.fl. i fåmanshandelsbolag
SKV A 2006:13 Skatteverkets allmänna råd om beräkning av anskaffningsvärde för hästar i hästuppfödningsverksamhet som utgör näringsverksamhet
SKV A 2006:10 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av täktmark
SKV A 2005:23 Skatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SKV A 2006:11 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007-2012 års fastighetstaxeringar av elproduktionsenheter
RSV 2002:18 Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
RSV SP 1999:1 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om energiskatt på elektrisk kraft
SKV A 2007:42 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2008
SKV A 2007:21 Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2008 års fastighetstaxering
SKV A 2007:43 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2008 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2007:40 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV 1995:4) om skattetillägg på fordonsskatt
SKV A 2007:41 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2008 och fr.o.m. 2009 års taxering
SKV A 2004:17 Skatteverkets allmänna råd om anmälan att ett företag förvarar maskinläsbara medier utomlands
SKV A 2005:29 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV A 2004:16 Skatteverkets allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV A 2005:24 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)