Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2005-04-14 Förbjudet lån
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2012-06-20 Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2013-06-04 Klassificering av bostadsrättsförening
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2013-06-20 Ränteswapavtal och räntecapavtal i ett privatbostadsföretag
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2012-06-11 Avdrag för utgifter för utbildning i enskild näringsverksamhet (redovisningskonsult)
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2012-07-06 Internprissättning vid ändring av låneavtal
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2014-10-31 Ränteswapavtal
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2011-02-22 Omräkningslagen
2013-02-04 Andelsbyte
2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2013-06-04 Koncernbidragsspärrat underskott och avsättning till periodiseringsfond
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2012-11-13 Marknadsmässig ränta på koncerninternt lån
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2014-01-21 Utomståenderegeln
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt