Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2005-06-28 Utmatning på elnätet av överskottsel från vindkraftverk - yrkesmässig leverans eller inte
2011-05-12 Skatt på energi - Hjälpkraftförbrukning vid kraftvärmeproduktion
2007-10-15 Avdragsrätt för avfallsskatt när någon övertar driften av verksamheten på en avfallsanläggning
2013-12-19 Skattebelopp för dimetyleter, DME
2005-04-04 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i aggregat på arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2008-12-19 Förbrukning av bränsle i luftfartyg vid utbildning
2004-03-05 Avfallsskatt
2009-06-25 Kondenskraftproduktion vid samtidig el- och värmeproduktion
2009-07-07 Avfallsskatt, kompostering av gödsel
2008-01-31 Begreppet jordbruksverksamhet enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2007-11-26 Skatteverkets inställning avseende skattskyldighet för vissa punktskatter när varor skickas från ett annat EG-land till privatpersoner i Sverige
2014-06-03 Vilken gas som för en godkänd lagerhållares räkning ska anses ha förts in till Sverige via rörledning från Danmark
2012-10-05 Godkännande som upplagshavare och skattskyldighet vid konkurs
2009-12-18 Avfallsskatt, förorenad jord från marksanering
2011-11-16 Undantag från skatteplikt för el som framställts i en solcellsanläggning eller annan anläggning utan generator
2012-01-30 Trängselskatt och vägtrafikskatt - retroaktiv befrielse från skatteplikt
2003-04-28 Riksskatteverkets inställning avseende reklamskatt vid publicering på Internet
2007-11-27 Tidpunkt då skyldigheten att betala fordonsskatt eller rätten att återfå överskjutande skatt uppkommer, om fordonet samma dag gått över till ny ägare
2005-01-24 Skattskyldig för fordonsskatt och vägavgift
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
1999-07-14 RSV: skrivelse: Några ytterligare frågeställningar beträffande försäljning ombord på färjor och flygplan
2008-01-28 Slutprodukten vid kompostering enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
2012-12-04 Leverans av gas via rörledning - tillämpning av 2 kap. 2 a § lagen om skatt på energi
2000-10-10 Fråga om vad inrättande av en s.k. coffeeshop innebär vid bedömning av konsumtion ombord vid EU-intern resa
2004-12-07 Lotteriskatt, spelområde
2007-12-18 Användande av alkoholvaror enligt 31 e § lagen (1994:1564) om alkoholskatt när annat företag anlitas för arbete vid framställning m.m.
2012-11-28 Energiskatt på el som förbrukas i en kraftvärmeanläggning när varken el eller värme produceras
2006-05-03 Möjlighet att godkännas både som upplagshavare och som skattebefriad förbrukare
2008-10-06 Leveransbegreppet vid inmatning av el på elnätet
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid skuldsanering och nedsättning av fordran
2013-01-08 Import av tidigare skattepliktig bil
2013-08-01 Undantag från användningsförbud för fordon vid företagsrekonstruktion och ackord
2008-10-23 Leveransbegreppet vid elförbrukning i upplåten bostad eller lokal
2013-05-06 Energiskatt på el - förbrukning för fryslagring av produkter som är färdiga för försäljning
2011-11-16 Framställning av energiprodukter - biogas
2006-06-29 Beräkning av elverkningsgrad som utgör underlag för beräkning av avdrag för skatt på bränsle förbrukat för värmeframställning vid kraftvärmeproduktion
2006-11-30 Kan energiskatt på elektrisk kraft återbetalas till ambassad med stöd av Wienkonventionen?
2008-04-09 Gruvindustriell verksamhet
2001-02-08 Några frågor kring utnyttjande av automater vid ombordförsäljning mellan EU-länder
2005-06-20 Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2007-02-15 Skatt på bekämpningsmedel ska erläggas oberoende av om Kemikalieinspektionen godkänt ett ämne eller en beredning som bekämpningsmedel
2000-06-09 RSV:s skrivelse: Vissa frågor kring ombordförsäljning på fartyg vid EU-intern resa
2014-06-05 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2003-03-27 Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin
2008-05-29 Skatt på energi, industriell verksamhet
2008-12-02 Tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet
2007-10-09 Kan ambassader få skatt på trafikförsäkringspremie återbetald?
2012-01-30 Vindkraftsproducents egenförbrukning av el när den egna vindkraftsproduktionen inte räcker till, energiskatt
2005-02-07 Rätt till koldioxidskattebefrielse för förbrukning av bränsle i arbetsmaskiner inom jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet
2010-12-15 Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2009-06-25 Skatt på energi, nyttiggjord värme
2014-01-30 Beskattning av gasblandningar som levereras via rörledning och av vissa gaser för vilka inga skattesatser fastställts
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2008-04-23 Skatt på bekämpningsmedel, användning vid beredning av livsmedel
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2005-04-15 Fördelning av bränsleåtgång vid kraftvärmeproduktion med avtappning av ånga före turbinen