Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

1999-09-23 Moms på kopior av allmänna handlingar
1999-05-06 Mervärdesskatt - återköp av frimärken
2000-07-14 Frågeställningar kring avdrag för ingående mervärdesskatt i konkursbo
2000-05-10 Dentaltekniska produkter
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
1999-10-11 Kompletterande förfrågan avseende "Purchasing Card"
2002-02-01 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden
1998-01-19 Privatinförsel eller kommersiell införsel av vin? (RSV:s synpunkter på vissa punktskatterättsliga och mervärdeskatterättsliga frågeställningar i brevförfrågan)
1999-05-06 Mervärdesskatt – bokslutsmetoden
2000-05-04 Guldhandel
2000-01-04 Moms på handel med investeringsguld
2000-04-11 Angående Jack Vegas och mervärdesskatt
2000-02-16 Refraktionsanpassningstjänster
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
2002-03-21 Mervärdesskatt - transaktioner mellan huvudkontor och filial i skilda länder
2002-09-13 Tillämplig mervärdesskattesats avseende fraktkostnad
1999-04-12 Moms på drickspengar
2002-03-25 Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer
2002-02-19 Fakturor i euro från svenska företag
2003-10-24 Räkenskapsenlig avskrivning vid upprepad överavskrivning
2000-01-19 Relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan
2002-01-30 Biblioteksverksamhet
1996-01-16 Mervärdesskatt vid uthyrning av sjöcontainers
1995-12-19 Mervärdesskatteplikten för omsättning av varor och tjänster avseende fartyg enligt mervärdesskattelagen
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning i vissa frågor rörande hantering av bränsle för skattebefriat ändamål
1999-09-20 Undantagsregeln i 3 kap. 25§ ML angående överlåtelse av verksamhet
1998-07-06 Administration av A-kassa
1999-12-16 Musik on-line
2003-12-04 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
2000-10-10 Fråga om vad inrättande av en s.k. coffeeshop innebär vid bedömning av konsumtion ombord vid EU-intern resa
1998-07-02 Mässhakar, korkåpor och bårtäcken
1999-10-08 Mervärdesskatt - äldreomsorg i privat regi
2001-08-10 Avdragsrätt för fastighetsmäklararvode
2000-01-27 Ytterligare frågor om guldhandel
2000-02-09 Självfakturering (”self-billing”)
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
1998-11-09 Tillämplig skattesats på gästhamnsavgifter
2003-11-13 Begreppet näringsidkare i samband med att tjänster tillhandahålls till förvärvare i Sverige
1999-10-27 Skatteplikt för polisväsendets verksamhetstjänster
1999-05-26 Momsfri försäljning till privatpersoner bosatta utanför EG
2000-02-09 Skattesats vid utbetalning av royalty
2002-12-19 Mervärdesskatt för artistframträdanden och produktionsbolag
1999-12-13 Museum
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2002-04-04 Kommuns tillhandahållande av Sfi-undervisning
1998-10-29 Clowner
1999-12-07 Mervärdesskatt - upplåtelse av torg- och marknadsplatser m.m.
2002-01-24 Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99
1999-12-15 Produktionsutläggningar och reporterfotografiuppdrag
2001-02-28 Hantering av EU-bidrag
2001-02-08 Några frågor kring utnyttjande av automater vid ombordförsäljning mellan EU-länder
1999-03-05 Ingen marginalbeskattning enligt 9 b kap. ML av en egenproducerad deltjänst
2001-10-30 Riksskatteverkets inställning rörande återförsäljning av bränsle
2003-01-24 Tillämplig mervärdesskattesats vid försäljning av trycksaker för barn
1997-04-16 Import av dentaltekniska produkter
2002-06-14 Tillämplig skattesats för tidning med medföljande vara
1998-08-17 Hemdatorer, stat och kommun
2000-03-03 "Köp" av domännamn
1998-09-09 Inlösen av rabattkuponger och motsvarande
1999-02-15 Stadigvarande bostad - EG-dom
1995-12-21 Omsättningsland vid auktionsförsäljning
1995-11-22 Resetjänster enligt mervärdeskattelagen
2001-06-11 Mervärdesbeskattning av resebyråers förmedlingstjänster
1998-01-30 Moms på entréavgifter till festivaler
2001-01-16 Skattesatser på personbefordran
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
1998-11-18 Begreppet marknadsnoterad
1998-11-20 Hemtjänster
2001-10-29 Mervärdesskatt vid begravningsuppdrag
1997-12-19 Kunskapslyftet
1999-12-27 Karantänsveterinär
1995-03-02 Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.
2002-01-11 Mervärdesskatt på begravningsuppdrag - ett förtydligande
2001-05-04 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk - direkt eller genom personalstiftelse
1994-03-07 Beträffande beredskapslån i mervärdeskattehänseende
1996-02-28 Mervärdesskatt på resetjänster
1998-10-29 Mässtjänster
1999-06-30 Arkeologiska undersökningar - yrkesmässig verksamhet - skattskyldighet enligt lagen om mervärdesskatt
1998-10-26 Övergångsersättningar inom idrotten
2002-08-15 Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader
2000-04-11 Avdrag för mervärdesskatt avseende kostnaden för nyemission av aktier
2000-05-05 Hanteringen av s.k. ALMI-fall i mervärdesskattehänseende
2003-10-23 Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt
2002-03-06 Mervärdesskatterättsliga frågeställningar i samband med uthyrning av lös egendom från annat EU-land
2003-10-24 Mervärdesskatt på stöd till interregional persontrafik
2003-05-26 Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning
1999-06-17 Arkivverksamhet
1999-12-06 Nya regler om guld fr.o.m 2000-01-01
2002-01-11 Hantering av mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering m.m.
2003-04-28 Riksskatteverkets inställning avseende reklamskatt vid publicering på Internet
2003-04-23 Elektronisk handel – riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté den 8 januari 2003
1998-12-16 Purchasing Card
1998-10-29 Omsättningsland, redovisning i skattedeklaration och KVR
1993-03-30 Mervärdeskatt på avgifter enligt avgiftsförordningen (1991:191)
1999-07-14 RSV: skrivelse: Några ytterligare frågeställningar beträffande försäljning ombord på färjor och flygplan
2001-11-06 Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?
2000-02-07 Uthyrning av arbetskraft till fartyg
1997-12-19 Frågor och svar avseende kulturmomsen
1998-05-19 Elektronisk handel och annan postorderförsäljning (punktskatte- och momsfrågor)
1999-12-07 Tillämplig skattesats vid paketförsäljningar
1999-12-08 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på mottagaren
2002-04-23 Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag
1998-09-22 Redovisningstidpunkt för moms (bokslutsmetoden)
2001-07-06 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt
1998-10-15 Gruppregistrering enligt 6 a kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML
2000-06-21 Pant avseende ny typ av returenheter
1999-09-01 Momsredovisning av vissa fordringar m.m. i anledning av en konkurs
2002-09-11 Tilldelning av organisationsnummer, ideell förenings ändamål
1999-12-27 Ersättning till återförsäljare vid emission av premieobligationer
1999-12-13 Kommentatorstjänster
2003-05-26 Mervärdesskatt och elcertifikat
2003-02-26 Avräkning för utländsk (fransk) fastighetsskatt
2001-11-20 Mervärdesskatt och bidrag i vissa fall
2002-12-13 Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar
1999-10-04 Beräkning av beskattningsunderlaget enligt 7 kap 5 ML vid uttagsbeskattning av fastighetstjänster enligt 2 kap 8 ML
2002-09-13 Mervärdesskatt m.m. vid olika former för att bedriva advokatverksamhet
2002-11-25 Reparationstjänster på bilar från land utanför EG
1998-08-24 Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater, beskickningar m.fl. i andra EG-länder
2001-11-01 Organisationskostnader
1998-08-20 Vinstmarginalbeskattning (VMB) beträffande begagnade varor förvärvade från annat EG-land
2000-06-09 RSV:s skrivelse: Vissa frågor kring ombordförsäljning på fartyg vid EU-intern resa
1998-04-06 Tjänster på campingplatser
2003-03-27 Riksskatteverkets inställning avseende skattskyldighet för matlagningsvin
2003-12-18 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid nyemission och konvertibla skuldebrev
2002-12-20 Skatteavdrag vid utbetalning av ränta från fåmansföretag till delägare
1997-11-06 Droit de suite
1998-05-08 Brevsvar avseende överlåtelse av fordran och indrivningstjänst
2002-12-19 Vinstmarginalbeskattning och begagnade bilar m.m.
2002-09-19 Redovisning av djur i jordbruk och renskötsel
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2002-11-08 Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern
1999-10-12 RSV:s ”rättsbildande” roll och EG-domars tillämplighet
1995-10-31 Mervärdesskatten på omsättning av begagnade varor m.m.
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2001-06-12 Purchasing Card
2001-03-08 Vissa frågor om faktureringsrutiner och redovisning av mervärdesskatt i ett tänkt web-baserat faktureringssystem