Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallsreferat som har beslutats, även de som inte längre är aktuella. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana rättsfallskommentarer som fortfarande kan vara aktuella under årsfliken då den senaste rättsfallskommentaren. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2012-04-24 Avräkning utländsk skatt
2005-04-14 Förbjudet lån
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2012-06-20 Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid avyttring av två bostadsrätter (ursprungsbostad)
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2005-07-04 CFC-regler, internationell rederiverksamhet
2013-06-04 Klassificering av bostadsrättsförening
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2014-05-28 Avdrag för hemresor till Schweiz
2013-06-20 Ränteswapavtal och räntecapavtal i ett privatbostadsföretag
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2002-10-14 Beskattning av personaloptioner - villkorsändring - förlängning av utnyttjandeperioden vid anställningens upphörande
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2012-06-11 Avdrag för utgifter för utbildning i enskild näringsverksamhet (redovisningskonsult)
2014-04-07 HD – Utmätning av livförsäkringsbelopp
2012-07-06 Internprissättning vid ändring av låneavtal
2015-02-12 HFD – Förhandsbesked angående friskvårdsförmåner
2005-12-19 Omstrukturering mellan besparingsskogar
2010-09-27 Återköp av pensionsförsäkring respektive avslutning av pensionssparkonto (IPS) i förtid.
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid förvärv av två bostadsrätter (ersättningsbostad)
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2010-10-12 Gåva mellan makar genom överföring av värdepapper till en kapitalpensionsförsäkring har godtagits utan att kapitalvinstbeskattning har utlösts hos gåvomottagaren
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2014-06-25 Avgångspension under kortare tid än tre år
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt - Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2010-06-10 Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen och skattetillägg
2012-02-10 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande — tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2013-02-04 Andelsbyte
2010-09-17 Skattelättnader enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL för tränare i elitlag
2015-01-12 HFD – skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2004-10-07 Pensionsavdrag
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2011-10-31 Avdrag för kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2015-01-12 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt
2010-07-21 Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2012-11-13 Marknadsmässig ränta på koncerninternt lån
2010-03-10 Premieinbetalningsfri tid vid återköp av pensionsförsäkring utan medgivande från Skatteverket.
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2013-01-23 Kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2015-12-21 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen.
2015-03-18 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2015-07-03 HFD, mål nr 3773-14, Beskattning av aktieutlåning
2014-01-21 Utomståenderegeln
2005-06-10 Premier för ansvarsförsäkring för verkställande direktörer och styrelseledamöter
2013-01-23 Begränsat skattskyldigs försäljning av andel i bostadsrättsförening
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2010-01-26 Samma eller likartad verksamhet
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2012-10-05 Bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten även om arbetsgivarens kostnad för bostaden varit högre
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
2011-10-05 Avräkning utländsk skatt
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt
2015-06-16 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2014-03-10 Skattelättnader för nyckelpersoner; utbetalning av lön från bolag i annat land beaktas inte vid tillämpning av den s.k. beloppsregeln
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2015-12-15 EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten
2002-09-17 Uppskovsavdrag vid byte av bostad när ersättningsbostaden förvärvas genom s.k. partiell bodelning
2011-02-28 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande - tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-02-23 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2014-02-26 Väsentlig anknytning; disponerat permanentbostad
2015-09-01 KRNG – skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2012-02-14 Beskattning av pension till följd av arbete hos Världsbanken (IBRD)
2006-03-07 Väsentlig anknytning
2013-06-13 Gåva eller avyttring
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
2012-04-23 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2015-06-15 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-03-17 Ovillkorligt ackord avyttring
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2012-03-15 HFD anser att det krävs fysisk närvaro för att ett arbete ska anses utfört i en annan avtalsslutande stat än den som är personens hemviststat
2014-10-31 Ränteswapavtal
2015-02-25 HFD – Begäran om utbetalning i fakturamodellen, husarbete
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2013-04-18 Avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2014-02-20 Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln
2010-09-27 Tioårsregeln
2011-02-22 Omräkningslagen
2015-11-24 HFD 1480-15, personaloptioner intjänade utomlands och EUF-fördraget
2015-11-24 HFD 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av ettårsregeln
2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
2014-05-16 Skattelättnader för utländska nyckelpersoner
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2013-06-04 Koncernbidragsspärrat underskott och avsättning till periodiseringsfond
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2010-07-06 Förtida avslutning av pensionssparkonto (IPS)
2001-06-13 Fråga om en s.k. besparingsskog kan ta emot skattefri utdelning från ett aktiebolag
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2014-08-22 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
2015-04-20 HFD – Fåmansföretagsdefinitionen samt utomståenderegeln
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2012-11-06 Tilläggsköpeskilling lönebeskattas
2010-06-28 Avyttringstidpunkt vid försäljning av bostadsrätt Regeringsrätten gör bedömningen att ett avtal där säljare och köpare har förbundit sig att sälja respektive köpa en viss bostadsrätt för ett visst pris, utgör ett avtal om framtida överlåtelse av bostadsrätt. Eftersom avtalet inte innebär att bostadsrätten har avyttrats, ska säljaren inte kapitalvinstbeskattas vid denna avtalstidpunkt.
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2010-09-10 Förvärv av ny bostad i Sverige har ansetts ge väsentlig anknytning
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden
2012-10-25 Schablonintäkt och skatteavtal
2013-12-17 Beskattning av pension till följd av arbete hos Internationella valutafonden (IMF)
2015-05-26 HFD, mål nr 2316--2317-14 – Beskattning av pokerspel
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.
2011-04-07 Avdragstidpunkt för premier för tjänstepensionsförsäkringar