Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2019-03-15 HFD, mål nr 6760–6763-17, osanna fakturor
2019-02-06 SRN 113-114-17/D, Andelar anses inte avyttrade efter s.k. strike off i Bahamas
2019-04-03 HFD, mål nr 3479-18; Väsentlig anknytning
2019-12-04 HFD, mål nr 17-19, 18-19, Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbesked om strike off
2019-01-31 HFD 2018 ref. 61; fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan utländska alternativa investeringsfonder
2019-02-19 SRN, 18-18/D, Privatbostadsföretag?
2019-03-07 KRSU mål nr 1870-18, aktiv eller passiv näringsverksamhet
2019-05-21 HFD 2019 ref. 7 - Fusion med privatbostadsföretag som övertagande företag
2019-01-08 HFD, mål nr 3118-18, Gemensamt andelsbyte?
2019-12-04 KRNS, mål nr 872-18 – Enmansdödsbo
2019-01-11 HFD, mål nr 960-18; internationell trafik i det nordiska skatteavtalet
2019-01-28 HFD, mål nr 2614-18, Skatteplikt för pensionsvägledning
2019-10-23 HFD 2019 ref. 36 - fråga om ett avbrott mellan två uppdrag i byggnadsverksamhet ska anses utgöra s.k. tillfälligt avbrott och om avbrottstiden därför ska räknas med vid bedömningen av om ett polskt bolag har fått fast driftställe här
2019-11-06 HFD 2019 ref. 13 – Beskattningstidpunkten för pension från USA
2019-12-03 HFD 2019 ref. 49 – Förhandsbesked om aktier i ett amerikanskt DISC-bolag utgör näringsbetingade andelar samt om moderbolaget ska delägarbeskattas eller CFC-beskattas för DISC-bolagets resultat
2019-05-24 KRNS mål nr 1791-18 – Verklig innebörd och motverkande rättshandlingar
2019-09-27 HFD 2019 ref. 30 – Förhandsbesked om kupongskatt på utdelning till utländskt livförsäkringsföretag när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt
2019-09-26 HFD, mål nr 1913-18, Förutsättningar för eftertaxering med stöd av korrigeringsregeln
2019-06-28 HFD, mål nr 3746 – 18, Utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag
2019-09-23 HFD 2019 ref. 20 – Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen på området får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll
2019-09-09 HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag