Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2022-06-21 HFD 2021 not. 55, En trust bildad i Jersey har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse eftersom bildaren inte kunde anses ha skilt sig från trustegendomen i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse
2022-03-15 KRNS, mål nr 2434–2436-20 – avräkning för fiktiv skatt
2022-06-17 KRNS, mål nr 5183-21 och mål nr 5186-21; sexmånadersregeln och diskrimineringsartikeln i skatteavtal
2022-12-08 KRNS mål nr 7683-21 – förutsättningarna för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar i en utländsk juridisk person
2022-02-08 HFD, mål nr 3421-21, näringsbetingade andelar
2022-07-04 KRNS, mål nr 1711-1717-22; särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och oförutsägbara omständigheter i samband med covid-19 pandemin.
2022-09-05 KRNS Mål nr 4890-20 Avräkning av utländsk skatt
2022-10-11 HFD 2022 not. 22 – Fråga om beskattningskonsekvenserna för inkomster i en kontraktsrättslig alternativ investeringsfond.
2022-12-07 KRNS, mål nr 3890–3893-20; internprissättning
2022-10-21 HFD, mål nr 2637-21, Fråga om ansökan om skattelättnader hade kommit in i rätt tid
2022-11-07 HFD 2022 ref. 33, Fråga om resultatfördelning och uttagsbeskattning vid gåva av andel i ett danskt kommanditselskab från en obegränsat skattskyldig fysisk person till begränsat skattskyldiga personer
2022-09-19 SRN, dnr 22-22/D, ettårsregeln
2022-04-07 HFD 2021 ref. 68, En tillämpning av den s.k. undantagsregeln i 2019 års riktade ränteavdragsbegränsnings­regler var inte förenlig med EUF-fördraget