Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2022-03-15 KRNS, mål nr 2434–2436-20 – avräkning för fiktiv skatt
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2020-07-01 HFD 2020 ref. 9 - Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning
2016-03-23 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2017-03-29 KRNS, mål nr 4353-16; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medgavs de två första åren
2005-07-04 CFC-regler, internationell rederiverksamhet
2017-02-10 HFD mål nr 2184-16 – Väsentlig anknytning med anledning av förvärv av bostad
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2013-06-04 Klassificering av bostadsrättsförening
2016-01-04 HFD, mål nr 7004–7007-14, Tjänsteställe för idrottsdomare
2014-05-28 Avdrag för hemresor till Schweiz
2013-06-20 Ränteswapavtal och räntecapavtal i ett privatbostadsföretag
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2023-11-22 HFD meddelar inte prövningstillstånd - utbetalningar beskattas med SINK efter upphävandet av skatteavtalet med Portugal
2022-10-21 HFD, mål nr 2637-21, Fråga om ansökan om skattelättnader hade kommit in i rätt tid
2022-11-07 HFD 2022 ref. 33, Fråga om resultatfördelning och uttagsbeskattning vid gåva av andel i ett danskt kommanditselskab från en obegränsat skattskyldig fysisk person till begränsat skattskyldiga personer
2019-12-03 HFD 2019 ref. 49 – Förhandsbesked om aktier i ett amerikanskt DISC-bolag utgör näringsbetingade andelar samt om moderbolaget ska delägarbeskattas eller CFC-beskattas för DISC-bolagets resultat
2002-10-14 Beskattning av personaloptioner - villkorsändring - förlängning av utnyttjandeperioden vid anställningens upphörande
2020-01-29 HFD mål nr 2659-19 och 236-19, Stadigvarande vistelse
2020-09-14 KRNG, mål nr 284-20, skattefrihet för kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén
2018-11-02 HFD 2018 ref. 36 – Avtal om att resultatet i ett kommanditbolag ska tillfalla köparen i samband med en överlåtelse av andelarna har frångåtts vid beskattningen
2012-06-11 Avdrag för utgifter för utbildning i enskild näringsverksamhet (redovisningskonsult)
2014-04-07 HD – Utmätning av livförsäkringsbelopp
2012-07-06 Internprissättning vid ändring av låneavtal
2021-03-16 KRNS, mål nr 3817-19, tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag
2005-12-19 Omstrukturering mellan besparingsskogar
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2014-06-25 Avgångspension under kortare tid än tre år
2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt - Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal
2020-06-01 HFD mål nr 3573-19 Fritidsbostad som tillfälligt använts som bostad ger inte väsentlig anknytning
2018-12-20 HFD 2018 ref. 54, Avgångspension enligt allmän pensionsplan
2012-02-10 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande — tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2023-02-20 HFD 2022 not. 41, Ett bolag hemmahörande i Curaçao har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2016-06-30 KRNS, mål nr 8534-15; Beskattning av ersättning för att aktier köpts till ett för högt pris
2016-05-26 HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2017-09-28 KRNS, mål nr 1815-17 – Kapitalförlust vid försäljning av preskriberade premieobligationer
2015-01-12 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt
2010-07-21 Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening
2023-02-09 HFD 2022 ref. 32, Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett dess marknadsvärde
2022-07-04 KRNS, mål nr 1711-1717-22; särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och oförutsägbara omständigheter i samband med covid-19 pandemin.
2018-05-18 HFD 2017 ref. 58, Tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2017-09-14 KRNJ, mål nr 1437--1438-16, samt KRSU, mål nr 2078--2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2019-06-28 HFD, mål nr 3746 – 18, Utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2017-09-25 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland
2016-06-03 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2017-08-08 HFD mål nr 675-16, skattereduktion för rotarbete kan medges med skäligt belopp
2020-02-17 HFD, mål HFD 2019 ref. 60, Mottagare av ersättning för arbete
2019-04-03 HFD, mål nr 3479-18; Väsentlig anknytning
2017-12-21 HFD, mål nr 1553-17 och 1554-17; oceanfartsregeln och handelsfartyg
2013-01-23 Begränsat skattskyldigs försäljning av andel i bostadsrättsförening
2010-01-26 Samma eller likartad verksamhet
2018-11-02 HFD 2018 ref. 55 – Utgifter för klimatkompensation har ansetts som avdragsgill marknadsföringskostnad
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2012-10-05 Bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten även om arbetsgivarens kostnad för bostaden varit högre
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2020-02-13 HFD, mål nr 586-19, Skattereduktion för hushållsarbete
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt
2015-06-16 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2019-01-11 HFD, mål nr 960-18; internationell trafik i det nordiska skatteavtalet
2017-09-19 HFD mål nr 5547-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2012-02-14 Beskattning av pension till följd av arbete hos Världsbanken (IBRD)
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2019-09-26 HFD, mål nr 1913-18, Förutsättningar för eftertaxering med stöd av korrigeringsregeln
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
2018-07-06 SRN förhandsbesked den 13 juni 2018, dnr 12-18/D
2018-10-03 HFD 2018 ref. 37, premie för så kallad transaktionsförsäkring
2017-10-31 KRNS, mål nr 6954-15; leasehold
2021-07-09 HFD 2021 not. 10, Prövning av om undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler är förenlig med unionsrätten
2020-12-15 HFD 2020 ref. 52, Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto
2021-10-26 HFD, mål nr 6072-20 – Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2018-12-03 HFD 2018 ref. 43, Beskattning av FN-pension
2016-06-29 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2021-06-14 HFD, mål nr 5806-20 - tillämpning av tioårsregeln
2012-03-15 HFD anser att det krävs fysisk närvaro för att ett arbete ska anses utfört i en annan avtalsslutande stat än den som är personens hemviststat
2022-10-11 HFD 2022 not. 22 – Fråga om beskattningskonsekvenserna för inkomster i en kontraktsrättslig alternativ investeringsfond.
2015-02-25 HFD – Begäran om utbetalning i fakturamodellen, husarbete
2018-12-17 HFD, mål nr 2674-18. Avyttring av bitcoin
2013-04-18 Avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz
2023-03-22 HFD, mål nr 3829-22, Avräkning av utländsk skatt för carry forward-belopp
2016-03-29 HFD, mål nr 2459-15 – Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt
2018-05-07 SRN, dnr 78-17/D – Kapitalvinstbeskattning av bitcoin
2016-03-22 HFD, mål nr 4507-15 och 4508-15; inget prövningstillstånd avseende skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av ettårsregeln
2015-11-24 HFD 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
2017-06-30 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
2013-06-04 Koncernbidragsspärrat underskott och avsättning till periodiseringsfond
2010-07-06 Förtida avslutning av pensionssparkonto (IPS)
2023-03-03 KRNS, mål nr 578–581-22 - näringsbetingade andelar
2016-05-30 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta
2017-12-22 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen
2016-07-01 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor
2017-02-28 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet
2014-08-22 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2017-09-02 HFD mål nr 5546-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2017-09-19 HFD mål nr 5545-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2015-04-20 HFD – Fåmansföretagsdefinitionen samt utomståenderegeln
2019-01-31 HFD 2018 ref. 61; fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan utländska alternativa investeringsfonder
2018-12-20 HFD, mål nr 669-18. Ersättning från ett optionsprogram intjänat utanför EU av EU medborgare
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2010-09-10 Förvärv av ny bostad i Sverige har ansetts ge väsentlig anknytning
2022-09-05 KRNS Mål nr 4890-20 Avräkning av utländsk skatt
2021-03-29 KRNG, mål nr 3993–3994-20, tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare
2016-02-02 HFD 2015 ref. 24, Inlösen av kvalificerade andelar, skatteavtal
2021-12-17 HFD 2021 ref. 59, Ett s.k. strike off-förfarande i Caymanöarna har inte ansetts motsvara ett likvidationsförfarande vid inkomstbeskattningen.
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden
2012-10-25 Schablonintäkt och skatteavtal
2023-05-29 HFD 2023 ref. 18 - Fråga om beskattningskonsekvenser när bed and breakfast verksamhet bedrivs i egen privatbostadsfastighet.
2020-01-30 HFD 2019 ref. 47, Handel med andelar i bostadsrättsföreningar
2019-09-23 HFD 2019 ref. 20 – Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen på området får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll
2018-05-28 Internationell trafik i det nordiska skatteavtalet
2012-04-24 Avräkning utländsk skatt
2022-06-21 HFD 2021 not. 55, En trust bildad i Jersey har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse eftersom bildaren inte kunde anses ha skilt sig från trustegendomen i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse
2005-04-14 Förbjudet lån
2016-07-06 HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK
2012-06-20 Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid avyttring av två bostadsrätter (ursprungsbostad)
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2019-12-04 HFD, mål nr 17-19, 18-19, Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbesked om strike off
2016-06-01 HFD, mål nr 5893-14 – Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete
2021-12-20 HFD 2021 ref. 14 – Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet
2019-05-21 HFD 2019 ref. 7 - Fusion med privatbostadsföretag som övertagande företag
2017-11-02 HFD:s mål nr 6322-16, prövning mot unionsrätten av kravet på jämförlig beskattning för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar
2022-12-07 KRNS, mål nr 3890–3893-20; internprissättning
2019-10-23 HFD 2019 ref. 36 - fråga om ett avbrott mellan två uppdrag i byggnadsverksamhet ska anses utgöra s.k. tillfälligt avbrott och om avbrottstiden därför ska räknas med vid bedömningen av om ett polskt bolag har fått fast driftställe här
2019-01-28 HFD, mål nr 2614-18, Skatteplikt för pensionsvägledning
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2017-06-26 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2019-11-06 HFD 2019 ref. 13 – Beskattningstidpunkten för pension från USA
2016-02-01 HFD 2015 ref. 66, tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2017-11-21 HFD, mål nr 1054-17 – Förhandsbesked om fastighetsskatt för vindkraftverk
2018-09-07 EUD, mål nr C-382/16 – fråga om tyska internprissättningsregler strider mot den fria etableringsrätten i EUF-fördraget
2015-02-12 HFD – Förhandsbesked angående friskvårdsförmåner
2022-06-17 KRNS, mål nr 5183-21 och mål nr 5186-21; sexmånadersregeln och diskrimineringsartikeln i skatteavtal
2021-06-09 HFD, mål nr 3195-20, avdrag för serviceavgift till plattformsföretag
2017-10-11 KRNJ, mål nr 3200-16; obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation
2022-12-08 KRNS mål nr 7683-21 – förutsättningarna för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar i en utländsk juridisk person
2010-09-27 Återköp av pensionsförsäkring respektive avslutning av pensionssparkonto (IPS) i förtid.
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid förvärv av två bostadsrätter (ersättningsbostad)
2018-05-28 KRSU dom den 20 oktober 2006, mål nr 2223-05
2022-02-08 HFD, mål nr 3421-21, näringsbetingade andelar
2010-10-12 Gåva mellan makar genom överföring av värdepapper till en kapitalpensionsförsäkring har godtagits utan att kapitalvinstbeskattning har utlösts hos gåvomottagaren
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2019-01-08 HFD, mål nr 3118-18, Gemensamt andelsbyte?
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2010-06-10 Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen och skattetillägg
2020-03-18 HFD, mål nr 5334-19 – En liechtensteinsk Anstalt med bolagsstruktur motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2022-04-07 HFD 2021 ref. 68, En tillämpning av den s.k. undantagsregeln i 2019 års riktade ränteavdragsbegränsnings­regler var inte förenlig med EUF-fördraget
2013-02-04 Andelsbyte
2010-09-17 Skattelättnader enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL för tränare i elitlag
2015-01-12 HFD – skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader
2004-10-07 Pensionsavdrag
2018-09-19 HFD 2018 ref. 25 – Skattskyldighet för rätt till andel av resultat i ett svensk kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet
2011-10-31 Avdrag för kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2023-10-19 SRN 2023-07-07, dnr 83-22/D, Skattereduktion för hushållsarbeten respektive installation av grön teknik
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln
2020-10-02 HFD, mål nr 406-20, Beskattning av personaloptioner
2019-12-04 KRNS, mål nr 872-18 – Enmansdödsbo
2012-11-13 Marknadsmässig ränta på koncerninternt lån
2018-07-06 HFD, mål nr 6736-17; obegränsad skattskyldighet p.g.a. stadigvarande vistelse har inte ansetts föreligga
2010-03-10 Premieinbetalningsfri tid vid återköp av pensionsförsäkring utan medgivande från Skatteverket.
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2020-12-02 HFD 2020 ref. 65 – Förhandsbesked om inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2021-12-07 HFD, mål nr 1763-20 – fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd
2013-01-23 Kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2015-03-18 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2015-12-21 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen.
2015-07-03 HFD, mål nr 3773-14, Beskattning av aktieutlåning
2021-03-04 EU-domstolens dom, C-484/19 - den s.k. undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler och etableringsfriheten
2014-01-21 Utomståenderegeln
2018-06-18 HFD dom den 4 juni 2018, mål nr 3936-3939-17
2017-11-17 SRN, dnr 46-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2017-05-10 HFD, mål nr 3025-16; skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen
2005-06-10 Premier för ansvarsförsäkring för verkställande direktörer och styrelseledamöter
2020-06-18 HFD mål nr 5346-19, väsentlig anknytning
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2016-12-19 KRNS, mål nr 7597-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte
2022-09-19 SRN, dnr 22-22/D, ettårsregeln
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
2019-09-27 HFD 2019 ref. 30 – Förhandsbesked om kupongskatt på utdelning till utländskt livförsäkringsföretag när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt
2011-10-05 Avräkning utländsk skatt
2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2020-11-06 HFD, mål nr 6446-19 – Fråga dels om andelsägare i ett bolag i Luxemburg ska CFC-beskattas för bolagets inkomster, dels om utdelningar och kapitalvinster på andelarna i bolaget ska tas upp till fem sjättedelar med stöd av IL eller EUF-fördraget
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2015-12-15 EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten
2002-09-17 Uppskovsavdrag vid byte av bostad när ersättningsbostaden förvärvas genom s.k. partiell bodelning
2011-02-28 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande - tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2019-02-19 SRN, 18-18/D, Privatbostadsföretag?
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2010-02-23 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2014-02-26 Väsentlig anknytning; disponerat permanentbostad
2015-09-01 KRNG – skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2020-10-02 KRNS, mål nr 1790-20 – Fördelning av förbättringsutgifter
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2006-03-07 Väsentlig anknytning
2018-05-30 HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust
2019-09-09 HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag
2012-04-23 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2015-06-15 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2017-08-08 HFD mål nr 5908-16, arbetskostnad vid installation av värmepump
2019-03-15 HFD, mål nr 6760–6763-17, osanna fakturor
2010-03-17 Ovillkorligt ackord avyttring
2017-04-20 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser
2014-10-31 Ränteswapavtal
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2017-11-21 KRNG, mål nr 2714-17 – Delägares förbättringsutgifter
2023-10-10 HFD, mål nr 7394-21, beskattningstidpunkt för utdelning
2023-06-22 HFD mål nr 7022-22, skattefri gåva
2014-02-20 Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln
2023-02-01 KRNS, mål nr 4902-4905-20 – näringsbetingade andelar och inkomstskattesubjekt i sitt hemland
2019-05-24 KRNS mål nr 1791-18 – Verklig innebörd och motverkande rättshandlingar
2021-03-17 HFD ref. 2 – Tjänster inom Svenska kyrkan
2010-09-27 Tioårsregeln
2011-02-22 Omräkningslagen
2018-11-16 HFD, mål nr 2345-17, Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd
2015-11-24 HFD 1480-15, personaloptioner intjänade utomlands och EUF-fördraget
2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2016-06-07 KRNS, mål nr 7571-15; skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. medges inte
2020-01-16 Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 30 oktober 2019, mål nr 2451-19; stadigvarande vistelse
2023-03-13 HFD 2022 ref. 49 – Avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier
2017-11-17 SRN, dnr 6-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2020-07-03 KRNS, mål nr 478–483-19, strike off-förfaranden anses motsvara en likvidation i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL
2019-03-07 KRSU mål nr 1870-18, aktiv eller passiv näringsverksamhet
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2016-05-18 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond
2017-06-08 HFD, mål nr 6608-16; fråga om tolkning och tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2023-10-19 HFD, mål nr 642-23 - Tillämpning av skatteavtalet med Italien
2001-06-13 Fråga om en s.k. besparingsskog kan ta emot skattefri utdelning från ett aktiebolag
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2020-01-30 HFD 2019 ref. 59 En stiftelse kan främja ett allmännyttigt ändamål genom att lämna bidrag till ett aktiebolag
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
2017-11-01 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas
2012-11-06 Tilläggsköpeskilling lönebeskattas
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2010-06-28 Avyttringstidpunkt vid försäljning av bostadsrätt Regeringsrätten gör bedömningen att ett avtal där säljare och köpare har förbundit sig att sälja respektive köpa en viss bostadsrätt för ett visst pris, utgör ett avtal om framtida överlåtelse av bostadsrätt. Eftersom avtalet inte innebär att bostadsrätten har avyttrats, ska säljaren inte kapitalvinstbeskattas vid denna avtalstidpunkt.
2018-05-16 HFD, mål nr 1158-17; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medges inte eftersom ersättningen inte överstiger ersättningsnivån under de tre första åren av anställningen
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2017-03-16 HFD 2016 ref. 57 – Tolkning av skatteavtal
2017-03-01 SRN, dnr 28-16/D, Fastighetsskatt för taxeringsenhet med vindkraftverk
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2023-02-10 HFD, mål nr 6234-21 – En syntetisk option med en återköpsrätt för utställaren var ett värdepapper
2015-05-26 HFD, mål nr 2316--2317-14 – Beskattning av pokerspel
2013-12-17 Beskattning av pension till följd av arbete hos Internationella valutafonden (IMF)
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.
2011-04-07 Avdragstidpunkt för premier för tjänstepensionsförsäkringar
2021-07-13 HFD mål nr 4302-17 – Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt; mervärdesskatt