Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallskommentarer och under respektive årsflik visas de rättsfallskommentarer som är tillämpliga för det året.

2015-06-05 KRNS – Anstånd med betalning av skatt på grund av synnerliga skäl
2006-04-07 SRN 2006-04-07, Tillhandahållande av personlig träning
2012-02-01 Anställdas förvärv av aktier
2022-03-15 KRNS, mål nr 2434–2436-20 – avräkning för fiktiv skatt
2006-12-13 Rättsfall från kammarrätten, värdepappershandel?
2010-09-14 Retroaktivt ändrade bokslut
2003-08-19 Konkursansökan – åberopande av ny skuld
2016-03-23 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2017-03-29 KRNS, mål nr 4353-16; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medgavs de två första åren
2000-04-17 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 15/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 17 april 2000
2003-05-30 Insolvensförordningen – finskt bolag med COMI i Sverige
2017-02-10 HFD mål nr 2184-16 – Väsentlig anknytning med anledning av förvärv av bostad
2014-05-28 Avdrag för hemresor till Schweiz
2013-06-04 Klassificering av bostadsrättsförening
2011-01-26 Upplösning av negativ goodwill
2011-12-06 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2022-10-21 HFD, mål nr 2637-21, Fråga om ansökan om skattelättnader hade kommit in i rätt tid
2019-06-05 HFD 2018 ref. 79, Eftertaxering och skattetillägg i mål om avdrag för ränta på lån för förvärv av dotterbolagsandelar i ett utländskt bolags svenska filial
2001-02-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 27/01 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 februari 2001
2002-10-14 Beskattning av personaloptioner - villkorsändring - förlängning av utnyttjandeperioden vid anställningens upphörande
2011-05-25 Avräkning utländsk skatt
2012-07-06 Internprissättning vid ändring av låneavtal
2015-03-31 KRNG – 183-dagarsregeln för anställda ombord på utländskt fartyg i oceanfart
2024-04-26 HFD 2024 ref. 6 – Avdragsbegränsningen i 24 kap. 19 § första stycket inkomstskattelagen kan innebära en inskränkning av etableringsfriheten i EUF-fördraget
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2016-05-09 KRSU, mål nr 2896-15, kommuners rätt till ersättning för mervärdesskatt avseende representationskostnader
2024-03-21 HFD 2024-03-12, mål nr 3204-23 – Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt för ett holdingbolag
2020-06-01 HFD mål nr 3573-19 Fritidsbostad som tillfälligt använts som bostad ger inte väsentlig anknytning
2024-05-21 HFD, mål nr 6531-23, En trust som har bildats i USA har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse
2012-02-10 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande — tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2016-05-26 HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden
2013-04-17 Konsultkostnader i samband med förpackning av fastighet
2014-06-05 Skattetillägg; koncernbidragsspärrat underskott
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
2010-02-11 Återföring av periodiseringsfond
2017-09-28 KRNS, mål nr 1815-17 – Kapitalförlust vid försäljning av preskriberade premieobligationer
2010-07-21 Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening
2023-02-09 HFD 2022 ref. 32, Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett dess marknadsvärde
2016-05-12 HD, mål nr B 3645-14 Grovt bokföringsbrott m.m.
2018-10-26 Göta HovR, mål nr Ö 2220-18; domstolens behörighetsprövning i konkursmål
2024-06-17 HFD 2023 ref. 59. Rationaliseringsförvärv vid tillämpning av bestämmelserna om skogsavdrag
1999-10-12 Skattskyldighet för AB som var delägare i ett kommanditbolag
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2019-06-28 HFD, mål nr 3746 – 18, Utgift för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag
2017-10-10 EUD, mål nr C-493/15 – avskrivning av mervärdeskatteskulder efter avslutad konkurs
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
2019-03-07 SRN – En hyresvärds försäljning av el och/eller vatten; mervärdesskatt
2017-08-08 HFD mål nr 675-16, skattereduktion för rotarbete kan medges med skäligt belopp
2016-06-03 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2020-02-17 HFD, mål HFD 2019 ref. 60, Mottagare av ersättning för arbete
2011-10-20 EU:s insolvensförordning. Fråga dels om motbevisning av presumtionsregeln i artikel 3.1 andra meningen, dels om tolkning av begreppet ”driftställe” i artikel 3.2
1999-11-10 Riksskatteverkets rättfallsprotokoll 39/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 10 november 1999
2022-12-16 NJA 2020 s. 497, Bokföringsbrott vid bristfälliga verifikationer
2013-01-23 Begränsat skattskyldigs försäljning av andel i bostadsrättsförening
2018-11-02 HFD 2018 ref. 55 – Utgifter för klimatkompensation har ansetts som avdragsgill marknadsföringskostnad
1999-06-18 Hotellcheckar, tillämplig skattesats
2024-02-27 HFD mål nr 1536-23, 1537-23, 2868-23 och 4686-23, Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till sina medlemmar, mervärdesskatt
2010-01-26 Samma eller likartad verksamhet
2016-11-25 HD, mål nr T515-15 – Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente
2012-10-05 Bostadsförmån ska värderas med hänsyn till hyresnivån på orten även om arbetsgivarens kostnad för bostaden varit högre
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2010-12-21 När kvittning är tillåten i en konkurs kan en kvittning som gjorts innan konkursen aldrig vara till nackdel för övriga borgenärer
2015-10-01 KRNG, mål nr 2601-14, Upplåtelse av idrottslokal
2014-09-26 Överlåtelse av etableringsrätt
2011-12-08 Eftersom länsstyrelsens beslut att återkräva utbetalda lönegarantimedel utgör ett överklagbart förvaltningsbeslut har det funnits ytterligt begränsad möjlighet att i verkställighetshänseende underkänna exekutionstiteln. Något utrymme för att underkänna beslutet på den grunden att återkravsfordringen skulle omfattas av ett offentligt ackord har inte förelegat
2017-06-29 HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode
2013-02-06 Kontrollavgift
2006-09-15 Företagsrekonstruktion; överlåtelse av verksamheten
2006-05-02 Insolvensförordningen - fråga om COMI i koncernförhållande
2006-06-15 Verksamhetsavyttring
2007-11-23 Omprövning av skuldsanering
2023-03-28 HFD 2023 ref. 10, Skattskyldigheten för uttag av tjänster som tillförs ägarlägenhetsfastigheter som uppförs i egen regi har ansetts upphöra vid köparens tillträde av fastigheten
2010-04-08 Befrielse från betalningsskyldighet avseende skattetillägg vid företrädaransvar
2020-06-15 HFD 2019 ref. 51, Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet
2017-09-19 HFD mål nr 5547-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2021-03-26 NJA 2019 s 119 – insolvensbedömning när det bl.a. finns egendom i utlandet och aktier i onoterade bolag
2012-02-14 Beskattning av pension till följd av arbete hos Världsbanken (IBRD)
2023-10-19 HFD mål nr 1041-1043-22 – Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2015-04-30 KRNS, mål nr 5564-11, Försäljning av dotterbolagsaktier – ingå i priset
2016-10-26 KRNS, mål nr 4291-15 och 4293-15, Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet
2012-06-13 Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet.
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
2018-07-06 SRN förhandsbesked den 13 juni 2018, dnr 12-18/D
2021-10-26 HFD, mål nr 6072-20 – Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2016-06-29 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond
2022-10-14 HFD, mål nr 1282-22 och 1618-22, skatt på energi, industriell verksamhet
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2021-06-14 HFD, mål nr 5806-20 - tillämpning av tioårsregeln
2022-10-11 HFD 2022 not. 22 – Fråga om beskattningskonsekvenserna för inkomster i en kontraktsrättslig alternativ investeringsfond.
2023-03-22 HFD, mål nr 3829-22, Avräkning av utländsk skatt för carry forward-belopp
2007-12-20 Begreppet ”verksam” i branschkontrollagen
2020-11-30 EU-domstolens dom C-787/18 den 26 november 2020, övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt
2019-06-27 KRNS, mål nr 10056 —10057-18, Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt
2022-09-29 HFD, mål nr 6184-19, Ersättning för rättegångskostnader
2018-08-28 HFD, mål nr 109-17; ränta på återbetald kupongskatt
2015-12-21 HFD, mål nr 1082-15, artikel 24 i nordiska skatteavtalet
2017-06-30 KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial
2016-06-30 HFD, mål nr 2680-15 - Företrädaransvar
2011-11-07 Fordran på grund av misstagsbetalning
2010-07-06 Förtida avslutning av pensionssparkonto (IPS)
2010-10-26 Lönegaranti vid flera insolvensförfaranden
2023-03-03 KRNS, mål nr 578–581-22 - näringsbetingade andelar
2024-07-01 EUD, mål nr C-657/22, Bitulpetrolium Serv – Beskattningsunderlag, mervärdesskatt
2019-12-09 HFD, mål nr 1595-19 – En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållande av el respektive vatten; mervärdesskatt
2016-05-30 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta
2017-12-22 KRSU, mål nr 2858-16 – Helägt kommunalt bolags avdragsrätt för ränteutgifter till kommunen
2006-12-22 Ett investmentföretag som ska bedriva viss derivatverksamhet har ansetts kunna behålla sin status som investmentföretag
2014-08-22 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2008-06-19 Företagsrekonstruktion; avräkning/kvittning under rekonstruktionen
2011-03-16 Företagsrekonstruktion – förverkande av offentligt ackord Avgörande
2017-09-19 HFD mål nr 5545-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2018-12-20 HFD, mål nr 669-18. Ersättning från ett optionsprogram intjänat utanför EU av EU medborgare
2014-06-04 Högsta förvaltningsdomstolens dom den 4 juni 2014, mål nr 385-14
2010-09-10 Förvärv av ny bostad i Sverige har ansetts ge väsentlig anknytning
2022-09-05 KRNS Mål nr 4890-20 Avräkning av utländsk skatt
2016-02-02 HFD 2015 ref. 24, Inlösen av kvalificerade andelar, skatteavtal
2021-03-29 KRNG, mål nr 3993–3994-20, tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet på lön till dykare
2014-01-28 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden
2012-10-25 Schablonintäkt och skatteavtal
1988-09-14 Utredningsrapportens betydelse då den endast hänvisar till en tidigare tillgångsundersökning
2018-06-12 HFD, mål nr 6034-17; obegränsat skattskyldig p.g.a. stadigvarande vistelse i Sverige
2020-01-30 HFD 2019 ref. 47, Handel med andelar i bostadsrättsföreningar
2000-10-04 Uthyrning sommarstuga
2019-09-23 HFD 2019 ref. 20 – Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen på området får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll
2010-05-27 Rättsfall från Regeringsrätten
2018-05-28 Internationell trafik i det nordiska skatteavtalet
2012-04-24 Avräkning utländsk skatt
2022-06-21 HFD 2021 not. 55, En trust bildad i Jersey har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse eftersom bildaren inte kunde anses ha skilt sig från trustegendomen i sådan utsträckning som krävs för att trusten ska anses motsvara en svensk familjestiftelse
2014-01-14 Försäljning av dotterbolagsaktier
2010-04-13 RR meddelade inte prövningstillstånd avseende utbetalning till nyckelpersoner från utländskt bolag​
2012-06-20 Ärvda hyresfastigheter utgör lagertillgångar för passiv ägare av byggnadsföretag
2016-06-01 HFD, mål nr 5893-14 – Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete
2022-10-13 NJA 2021 s. 10 (II); Skälighetsprövning och F-skuldsanering
2015-05-27 KRNG, mål nr 410—412-14 m.fl., värdering av båtförmån
2001-11-21 Skattepliktig omsättning och avdragsförbudet stadigvarande bostad
2022-12-07 KRNS, mål nr 3890–3893-20; internprissättning
2019-10-23 HFD 2019 ref. 36 - fråga om ett avbrott mellan två uppdrag i byggnadsverksamhet ska anses utgöra s.k. tillfälligt avbrott och om avbrottstiden därför ska räknas med vid bedömningen av om ett polskt bolag har fått fast driftställe här
2001-03-05 Bidrag; varken omsättning eller avdragsbegränsning
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2017-06-26 HFD, mål nr 438-17 – Andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen kan inte vara näringsbetingade
2019-11-06 HFD 2019 ref. 13 – Beskattningstidpunkten för pension från USA
2011-07-06 Skattetillägg får tas ut när begäran om omprövning återkallats
2015-10-01 HD, mål nr Ö 2481-13, Ersättning för rättegångskostnader i utmätningsmål
2016-02-01 HFD 2015 ref. 66, tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL
2019-04-15 KRNS, mål nr 120-123-18 och mål nr 124-127-18 – Avdrag för mervärdesskatt avseende investering av en solcellsanläggning
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2018-09-07 EUD, mål nr C-382/16 – fråga om tyska internprissättningsregler strider mot den fria etableringsrätten i EUF-fördraget
2023-12-19 SRN, dnr 38-23/I – Ekonomisk verksamhet
2003-10-28 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 34/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 28 oktober 2003
2021-06-09 HFD, mål nr 3195-20, avdrag för serviceavgift till plattformsföretag
1999-09-29 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 35/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 29 september 1999
2022-02-08 HFD, mål nr 3421-21, näringsbetingade andelar
2000-05-11 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 19/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 11 maj 2000
2022-06-01 KRNS, mål nr 4622-20, Markförorening, justering för säregna förhållanden byggnad på ofri grund
2018-11-06 HFD, mål nr 1887-18, Uthyrning av moduler; mervärdesskatt
2010-04-15 Avdrag för utgifter för reklamgåvor
2006-02-15 Underprisöverlåtelse och verksamhetsgren
2002-11-01 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan av utredningsrapport
2010-06-10 Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen och skattetillägg
2005-02-03 EU:s insolvensförordning – fråga om ett utländskt bolag haft sina huvudsakliga intressen (COMI) i Sverige
2017-02-28 Europadomstolen, A och B mot Norge (nr 24130/11 och 29758/11), Dubbelprövningsförbudet
2014-12-03 Det är oskäligt att bevilja skuldsanering för gäldenär som ådömts skadestånd för våldtäkt där betalning inte fullgjorts till någon del och brottet ligger förhållandevis nära i tid. Även fråga om betydelsen av att Brottsoffermyndigheten trätt in som borgenär
2009-11-16 Insolvensförordningen har ansetts tillämplig på ett danskt bolag som bedrivit verksamhet genom filial i Sverige, eftersom bolaget ansetts ha sina huvudsakliga intressen (COMI) här.
2011-10-31 Avdrag för kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2018-01-25 HFD, mål nr 3544-16 och 3547-16 - Företrädaransvar
2014-12-03 Rättegångskostnader och rätten till rättvis rättegång
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln
2019-12-04 KRNS, mål nr 872-18 – Enmansdödsbo
2004-06-24 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04 (utdrag), SRN 24 juni 2004
2016-07-25 HFD, mål nr 1113-15 – frivillig skattskyldighet för uthyrning av vård- och omsorgslokaler
2012-11-13 Marknadsmässig ränta på koncerninternt lån
2011-06-21 EU:s insolvensförordning - fråga om en i Sverige folkbokförd person haft sina huvudsakliga intressen (COMI) här.
2011-03-24 Koncernbidrag till likviderat dotterbolag inom EU
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2012-03-28 Konkursborgenär som fått förskottsbetalning och som - sedan bevakningsförfarande inletts - underlåtit att bevaka sin fordran har tillåtits att efterbevaka fordringen även efter det att utdelningsförslag lämnats
2009-11-11 Beskattning av pokerspel
2015-12-21 HFD, mål nr 2753-15, Om djur vid beskattningen tas upp till ett lägre värde än i redovisningen, ska skillnaden redovisas som reserv om djuren är omsättningstillgångar i redovisningen.
2015-03-18 Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen HFD – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2017-07-07 HFD mål nr 3113-16, Uppehållstillstånd med giltighetstid kortare än ett år
2021-06-21 HFD 2021 ref. 23, Ingen bevissäkring i molnet
2015-02-17 KRNG – Avräkning för utländsk skatt
2009-09-09 Konkursansökan får inte användas som hjälpmedel för att driva in en fordran
2011-10-05 Avräkning utländsk skatt
2018-05-23 KRNS, mål nr 2104-2107-17 och 2108-2111-17, Avdragsrätt för ingående skatt på s.k. osanna fakturor
2014-12-03 Omprövning av skuldsanering
2012-05-24 Beslut om inledande av företagsrekonstruktion har meddelats trots att det funnits anledning ifrågasätta förutsättningarna för en framgångsrik rekonstruktion
2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2006-02-14 EU:s insolvensförordning - För att starta ett territoriellt förfarande i Sverige för ett utländskt bolag har krävts att gäldenären vid tidpunkten för ansökan varit ekonomiskt verksam vid ett driftställe här.
2017-07-05 KRNSU, mål nr 1803–16, Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående mervärdesskatt
2020-06-24 SRN 2020-06-08, dnr 64-19/I, Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt hänförlig till anläggning för el och vatten i ett bostadshus.
2020-01-23 HFD 2019 ref. 16, Skälig ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
2010-10-14 Nedsättning av avkastningskatt på utländsk kapitalförsäkring samt ersättning för ombudskostnader
2017-05-22 KRNG, mål nr 1024-15, 1026–1031-15, Jämkning/återbetalning av ingående mervärdesskatt när frivillig skattskyldighet under uppförandeskede upphör
2015-12-15 EUD, mål nr C-632/13, SINK och EU-rätten
2002-09-17 Uppskovsavdrag vid byte av bostad när ersättningsbostaden förvärvas genom s.k. partiell bodelning
2015-03-18 Rättsfall från Skatterättsnämnden SRN – Skatteflyktslagen och 3:12-reglerna
2014-11-18 Konkursansökan och verkan av ett kreditlöfte
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2015-09-01 KRNG – skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2010-07-15 Återföring av skogsavdrag efter benefikt fång av skogsfastighet
2018-05-30 HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust
2009-11-17 Medansvar enligt 25 kap. 18 § ABL. Fråga om faktisk kapitalbrist förelegat
2014-12-11 Tillhandahållande av lunch mot kupong som ett företag självt ställt ut behöver inte registreras i ett kassaregister
2012-04-23 Begreppet oceanfart i den s.k. 183-dagars regeln för sjömän
2007-02-12 Begränsning av rätt till underskottsavdrag vid ägarförändring
2015-06-15 Högsta förvaltningsdomstolen 2015-06-15, mål nr 5394-14, Etableringsrätt
2020-03-18 HFD 2019 ref. 68, prispengar och garanterad ersättning vid tävlingsverksamhet samt förfarandemissbruk
2019-03-15 HFD, mål nr 6760–6763-17, osanna fakturor
2017-04-20 HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser
1997-09-29 Fråga om tillskott till eget aktiebolag av fordran på närstående till aktieägaren ger upphov till ett förbjudet lån
2017-02-21 KRNS, mål nr 5877-15, framförande i form av musikteater
2008-06-10 Tvist om bättre rätt till utmätta fastighetsandelar
2011-03-28 Offentligt ackord fastställt trots brottsmisstanke
2023-06-22 HFD mål nr 7022-22, skattefri gåva
2004-11-22 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 28/04 (utdrag), Regeringsrättens dom den 22 november 2004
2023-02-01 KRNS, mål nr 4902-4905-20 – näringsbetingade andelar och inkomstskattesubjekt i sitt hemland
2019-05-24 KRNS mål nr 1791-18 – Verklig innebörd och motverkande rättshandlingar
2014-02-20 Skattelättnader för nyckelpersoner; beloppsregeln
2011-02-22 Omräkningslagen
2004-06-15 Uthyrning av elevbostäder
2005-11-02 Konkursansökan och bevisning om obestånd
2016-06-07 KRNS, mål nr 7571-15; skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. medges inte
2014-01-22 Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2009-06-09 Utmätning av banktillgodohavande
2005-06-29 Verksamhetsgren vid underprisöverlåtelse
2023-03-13 HFD 2022 ref. 49 – Avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier
2017-11-17 SRN, dnr 6-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2024-03-15 HFD 2023 not. 54 Ett meddelande om att inte verkställa en dom vid den tidpunkt och på det sätt som begärts av skattebetalaren är inte överklagbart
2019-03-07 KRSU mål nr 1870-18, aktiv eller passiv näringsverksamhet
2014-11-05 Underskottsavdrag; Förvärv av fordringar kan inte räknas in i utgiften för att förvärva bestämmande inflytande
2016-05-18 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond
2017-06-08 HFD, mål nr 6608-16; fråga om tolkning och tillämpning av artikel 21 i det nordiska skatteavtalet
2023-10-19 HFD, mål nr 642-23 - Tillämpning av skatteavtalet med Italien
2001-06-13 Fråga om en s.k. besparingsskog kan ta emot skattefri utdelning från ett aktiebolag
2018-05-04 HD, mål nr Ö 731-17, omprövning av skuldsanering och ersättning för rättegångskostnad
2012-11-08 Gäldenären har överlåtit en fordran på ersättning för rättegångskostnad till sitt rättegångsombud. På grund av bristande denuntiation har överlåtelsen inte medfört skydd mot utmätningsborgenärerna. Ombudet har heller inte ansetts ha någon egen s.k. direktkravsrätt.
2018-06-21 KRNS, mål nr 1856-17, Fastighetsskatt för vindkraftverk
2015-04-02 HFD - företrädaransvar och offentligt ackord
2011-10-13 Staten har rätt att i konkurs kvitta ett skattekontoöverskott mot lönegarantiregress
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
2017-11-01 HFD 2017 ref. 14, Marknadsvärde vid uttagsbeskattning när fungerande marknad saknas
2010-06-28 Avyttringstidpunkt vid försäljning av bostadsrätt Regeringsrätten gör bedömningen att ett avtal där säljare och köpare har förbundit sig att sälja respektive köpa en viss bostadsrätt för ett visst pris, utgör ett avtal om framtida överlåtelse av bostadsrätt. Eftersom avtalet inte innebär att bostadsrätten har avyttrats, ska säljaren inte kapitalvinstbeskattas vid denna avtalstidpunkt.
2017-03-16 HFD 2016 ref. 57 – Tolkning av skatteavtal
2016-09-08 HD, mål nr Ö 4027-15, sakrättsligt skydd vid pantsättning av fordran på visst EU-stöd
2011-05-31 Kronofogdemyndigheten (KFM) har inte ansetts ha rätt att överklaga ett tingsrättsavgörande rörande förrättningskostnader hos KFM
2019-07-04 SRN 2019-05-29, Dnr 39-18/I, Avdrag för ingående mervärdesskatt för anläggning av våtmark
2011-04-07 Avdragstidpunkt för premier för tjänstepensionsförsäkringar
2020-06-26 KNRG, mål nr 6162-19 och 6163-19, Avdragsrätt för ingående skatt i bidragsfinansierat projekt
2004-02-09 Mervärdesskatt vid varuomsättning till annat EG-land
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
2011-12-21 Utländsk motsvarighet till svenskt aktiebolag
2011-12-23 Vid tillämpning av bestämmelserna i HBL om solidariskt ansvar för bolagsman är en skattetilläggsfordran att anse som uppkommen när en oriktig uppgift lämnats eller när tiden för att lämna deklaration löpt ut utan att någon deklaration kommit in
2005-03-21 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2020-07-01 HFD 2020 ref. 9 - Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet kan inte föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort med fordringen på ersättning
2005-07-04 CFC-regler, internationell rederiverksamhet
2016-01-04 HFD, mål nr 7004–7007-14, Tjänsteställe för idrottsdomare
2013-06-20 Ränteswapavtal och räntecapavtal i ett privatbostadsföretag
2013-01-02 Offentligt ackord och lönegarantiregress
2023-11-22 HFD meddelar inte prövningstillstånd - utbetalningar beskattas med SINK efter upphävandet av skatteavtalet med Portugal
2010-05-24 Upphävt konkursbeslut
2022-11-07 HFD 2022 ref. 33, Fråga om resultatfördelning och uttagsbeskattning vid gåva av andel i ett danskt kommanditselskab från en obegränsat skattskyldig fysisk person till begränsat skattskyldiga personer
2019-12-03 HFD 2019 ref. 49 – Förhandsbesked om aktier i ett amerikanskt DISC-bolag utgör näringsbetingade andelar samt om moderbolaget ska delägarbeskattas eller CFC-beskattas för DISC-bolagets resultat
2016-07-05 HFD, mål nr 6273-14 – Ränta på återbetald kupongskatt
2020-01-29 HFD mål nr 2659-19 och 236-19, Stadigvarande vistelse
2020-09-14 KRNG, mål nr 284-20, skattefrihet för kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén
2018-11-02 HFD 2018 ref. 36 – Avtal om att resultatet i ett kommanditbolag ska tillfalla köparen i samband med en överlåtelse av andelarna har frångåtts vid beskattningen
2023-05-25 KRNS, mål nr 1435-1436-22, bestämmande av lägenhetstyp för del av hyreshus som består av ett s.k. lägenhetshotell
2012-09-12 Mervärdesskatt, beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand
2012-06-11 Avdrag för utgifter för utbildning i enskild näringsverksamhet (redovisningskonsult)
2014-04-07 HD – Utmätning av livförsäkringsbelopp
2021-03-16 KRNS, mål nr 3817-19, tillämpning av ettårsregeln på lön från eget fåmansbolag
2014-12-03 Fråga om förmånsrätt för regressfordran avseende lönegarantiersättning
2005-12-19 Omstrukturering mellan besparingsskogar
2007-04-25 Ersättning från kommun vid bredbandsutbyggnad
2015-11-25 HFD, mål nr 5725-14, stadigvarande bostad
2014-06-25 Avgångspension under kortare tid än tre år
2011-05-05 Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte pt - Beskattning av inkomst vid tjänsteresor enligt SINK och skatteavtal
2014-05-16 Skuldsanering en andra gång
2018-12-20 HFD 2018 ref. 54, Avgångspension enligt allmän pensionsplan
2015-11-10 HFD – företrädaransvar och företagsrekonstruktion
2023-02-20 HFD 2022 not. 41, Ett bolag hemmahörande i Curaçao har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2016-06-30 KRNS, mål nr 8534-15; Beskattning av ersättning för att aktier köpts till ett för högt pris
2007-05-29 RR 2007-05-29, mål nr 2728-06, Tillhandahållande av personlig träning
2010-08-12 Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett
2004-10-13 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2014-08-11 En rekonstruktör som inte har borgenärernas förtroende ska entledigas från uppdraget som rekonstruktör
2012-12-17 Ett aktiebolag som upplösts efter konkurs har ansetts ha partshabilitet då det legat i statens intresse att få skattefrågan överprövad p.g.a. pågående mål om företrädaransvar
2022-10-03 NJA 2020 s 832; prövning av skattefordran i en jävsprocess
2015-01-12 HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt
2022-02-24 KRNS mål nr 6581-6584-20 - registreringens betydelse för rätten till avdrag av ingående skatt
2018-05-18 HFD 2017 ref. 58, Tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog i form av ett avverkningsuppdrag
2022-07-04 KRNS, mål nr 1711-1717-22; särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och oförutsägbara omständigheter i samband med covid-19 pandemin.
2021-07-05 NJA 2020 s. 908, Förtydligande av statens ansvar för rättegångskostnader i utmätningsmål
2022-01-28 HFD, målnr 4610-21 – mellanbanksavgift vid kortbetalning
1998-06-15 Skattskyldighet för uthyrning av möblerade lägenheter
2014-04-07 Klassificering av bostadsrättsförening
2023-05-22 HFD mål nr 5329-22, frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning kan inte vägras enbart därför att flera hyresgäster disponerar lokalen utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta
2017-09-14 KRNJ, mål nr 1437--1438-16, samt KRSU, mål nr 2078--2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal
2003-10-23 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 32/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 23 oktober 2003
2010-08-12 Utdelning i konkurs sedan efterbevakning skett
2011-06-01 Bestämmelsen i 2 kap 8 § KonkL har tillämpats på en konkursfordran som vid tiden för prövning av konkursansökan minskat till drygt 60 % av den fordran som legat till grund för ett misslyckat utmätningsförsök
2004-01-01 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04, SRN:s förhandsbesked den 24 juni 2004
2017-09-25 KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland
2023-11-06 HFD mål nr 7254-7255-22 – Uppdelning av ingående mervärdesskatt
2001-04-03 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 10/01 (utdrag), Regeringsrättens dom den 3 april 2001
2019-04-03 HFD, mål nr 3479-18; Väsentlig anknytning
2017-12-21 HFD, mål nr 1553-17 och 1554-17; oceanfartsregeln och handelsfartyg
2001-12-14 Företags tillhandahållande av s.k. returenheter inom dagligvaruhandeln
2010-04-19 Internprissättning - ändrade avtalsvillkor
2000-09-07 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 29/00 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 7 september 2000
2008-10-22 Tvist om bättre rätt till utmätt lös egendom
2002-05-07 Fråga om överföring av medel till medlemsförbund utgör skattepliktig omsättning
2011-10-24 Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnader
2014-07-01 Fråga om äganderätt till lös egendom
2020-02-13 HFD, mål nr 586-19, Skattereduktion för hushållsarbete
2014-07-01 Styrelseledamots ansvar för aktiebolags förpliktelser enligt ABL
2015-06-16 HFD – Uttag från handelsbolag som ägs av ett annat handelsbolag
2024-07-09 HFD, mål nr 6452-23 - Väsentlig anknytning
2008-12-12 Anteckningsskyldighet enligt branschkontrollagen
2010-02-22 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2011-03-16 Utmätning av kontanter och anspråk av tredje man
2010-09-15 Utmätning av dator
2017-10-11 KRSU, mål nr 1005-17, företrädaransvar och verkan av registrering i aktiebolagsregistret
2011-03-28 Vägrad fastställelse av offentligt ackord
2019-01-11 HFD, mål nr 960-18; internationell trafik i det nordiska skatteavtalet
2021-02-10 KRNG, mål nr 548-20, 550-20 och 551-20, Den skattemässiga behandlingen av dricks
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2006-04-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Förvärv av leasingbilar
2019-09-26 HFD, mål nr 1913-18, Förutsättningar för eftertaxering med stöd av korrigeringsregeln
2013-12-10 HD - Om ett myndighetsbeslut som inte innefattar en betalningsförpliktelse i den mening som avses i 1 kap. 1 § UB överklagas till förvaltningsdomstol så utgör inte domstolens dom någon verkställbar exekutionstitel
1975-12-30 Fordonsskatt är massafordran
2018-10-03 HFD 2018 ref. 37, premie för så kallad transaktionsförsäkring
2021-07-09 HFD 2021 not. 10, Prövning av om undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler är förenlig med unionsrätten
2020-12-15 HFD 2020 ref. 52, Skönsbeskattning av kontantinsättningar på bankkonto
2017-10-31 KRNS, mål nr 6954-15; leasehold
2018-12-03 HFD 2018 ref. 43, Beskattning av FN-pension
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2017-09-12 KRSU, mål nr 1316--1319-17, Skatteverket har åberopat en annan grund för efterbeskattning i kammarrätten än den Skatteverket åberopade i förvaltningsrätten
2012-02-28 Vite inte utdömt då revisionsbeslut inte var proportionerligt
2017-02-27 KRNG, mål nr 2088-2089-16 – Avdrag för mervärdesskatt vid en samfällighetsförenings bredbandsutbyggnad genom lokalt fibernät
2012-03-15 HFD anser att det krävs fysisk närvaro för att ett arbete ska anses utfört i en annan avtalsslutande stat än den som är personens hemviststat
2018-12-17 HFD, mål nr 2674-18. Avyttring av bitcoin
2013-04-18 Avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz
2015-02-25 HFD – Begäran om utbetalning i fakturamodellen, husarbete
2003-06-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 26 juni 2003
2016-03-29 HFD, mål nr 2459-15 – Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt
2014-08-18 Konkursansökan och överklagad konkursfordran
2018-05-07 SRN, dnr 78-17/D – Kapitalvinstbeskattning av bitcoin
2001-01-05 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förhyrning av personbilar?
2016-03-22 HFD, mål nr 4507-15 och 4508-15; inget prövningstillstånd avseende skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2015-11-24 HFD 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2014-02-24 Kortare avbrott vid tillämpning av ettårsregeln
2015-04-10 HFD, mål nr 3052-14 – Investeringstillgång
2016-10-14 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2544-15, bevisbörda vid utmätning av andel i fastighet
2018-02-01 EUD, mål nr C-557/13 – återvinning över landgränser
2022-12-16 HFD 2022 ref. 29 – skattskyldighet för konkursbo, mervärdesskatt
2012-11-07 HFD 2012-11-07, Kan ett nytt bokslut ersätta ett tidigare fastställt?
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
2013-06-04 Koncernbidragsspärrat underskott och avsättning till periodiseringsfond
2023-05-15 KRNG mål nr 599–601-22 - registreringens betydelse för rätten till avdrag av ingående skatt
2022-02-07 HFD, mål nr 3809-3811-21; Ändringsanstånd vid återkrav av tidigare tillgodoräknad överskjutande ingående mervärdesskatt
2005-06-23 Omsättning
2016-07-01 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor
2017-02-28 HFD, mål nr 1615-16, Allmänt undervisningsverk – förskoleverksamhet
2017-09-02 HFD mål nr 5546-16, förhandsbesked inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
1999-02-16 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 8/99 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 16 februari 1999
2019-01-31 HFD 2018 ref. 61; fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan utländska alternativa investeringsfonder
2015-04-20 HFD – Fåmansföretagsdefinitionen samt utomståenderegeln
2016-06-17 HFD, mål nr 1280-15 - Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske
2013-06-12 Fast driftställe
2017-01-09 HD, T 309-16, misstagsinbetalning till skattekontot
2010-06-17 Bostadslägenhet enligt 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) samt 3 och 4 §§ lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Varje studentrum ska anses utgöra bostadslägenhet
2022-10-13 NJA 2021 s. 10 (I); Företrädaransvar och F-skuldsanering
2017-04-06 KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport
2021-12-17 HFD 2021 ref. 59, Ett s.k. strike off-förfarande i Caymanöarna har inte ansetts motsvara ett likvidationsförfarande vid inkomstbeskattningen.
2023-05-29 HFD 2023 ref. 18 - Fråga om beskattningskonsekvenser när bed and breakfast verksamhet bedrivs i egen privatbostadsfastighet.
2006-10-05 Konkurs - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2015-09-08 KRNG - valutakurs vid överföring av skatt
2020-12-07 HFD 2020 ref 51 – Tillhandahållande till Migrationsverket av tillfälligt boende för asylsökande
2005-04-14 Förbjudet lån
2016-09-26 HFD, mål nr 5818-14, statens regressfordran för lönegarantimedel vid offentligt ackord
2016-07-06 HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK
2016-03-31 Svea HovR, mål nr Ö 11639-14, Konkursförhandling – skäligt rådrum inför förhandlingen
2014-06-29 Att makes eller sambos framtida inkomst är oklar innebär inte att det är oskäligt att bevilja gäldenär skuldsanering
2007-04-11 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden Verksamhetsgren?
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid avyttring av två bostadsrätter (ursprungsbostad)
2009-01-14 För sen bevakning i konkurs
2019-12-04 HFD, mål nr 17-19, 18-19, Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer förhandsbesked om strike off
2024-02-27 HFD mål nr 1006-23 och 2819-23 Medlemsinsatser i ekonomiska föreningar
2021-12-20 HFD 2021 ref. 14 – Fråga om utrangeringsavdrag enligt 19 kap 7 § inkomstskattelagen ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet
2019-05-21 HFD 2019 ref. 7 - Fusion med privatbostadsföretag som övertagande företag
2017-11-02 HFD:s mål nr 6322-16, prövning mot unionsrätten av kravet på jämförlig beskattning för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar
2012-01-17 Utmätning av personbil värd 5 000 kr har inte ansetts som en försvarlig åtgärd enligt 4 kap. 3 § utsökningsbalken.
1996-04-02 Rättegångskostnader vid återkallelse av konkursansökan
2010-03-31 Försenad anmärkning mot bevakad fordran
2010-01-27 Beslut om taxeringsåtgärder undanröjt då rättelse skett enligt fel lagrum och bristande kommunikation
2019-01-28 HFD, mål nr 2614-18, Skatteplikt för pensionsvägledning
2002-03-26 Avdragsbegränsning för ingående skatt vid förvärv av personbil
2017-03-08 HFD, 1736-16, Företrädaransvar - styrelseledamots kontrollansvar
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2015-12-10 KRNS, mål nr 5164-5165-14, Beskattningsland – tillträde till evenemang
2017-11-21 HFD, mål nr 1054-17 – Förhandsbesked om fastighetsskatt för vindkraftverk
2015-02-12 HFD – Förhandsbesked angående friskvårdsförmåner
2022-06-17 KRNS, mål nr 5183-21 och mål nr 5186-21; sexmånadersregeln och diskrimineringsartikeln i skatteavtal
2022-02-02 KRNJ, mål nr 2233-2241-20, sakfrågan när intäkter redovisade i kapital flyttas över till näringsverksamhet
2017-10-11 KRNJ, mål nr 3200-16; obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation
2022-12-08 KRNS mål nr 7683-21 – förutsättningarna för att ta upp utdelning till fem sjättedelar på onoterade andelar i en utländsk juridisk person
2022-04-01 KRSU, mål nr 1266-21 och 1267-21, Markförorening, justering för säregna förhållanden
2018-05-28 KRSU dom den 20 oktober 2006, mål nr 2223-05
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid förvärv av två bostadsrätter (ersättningsbostad)
2010-09-27 Återköp av pensionsförsäkring respektive avslutning av pensionssparkonto (IPS) i förtid.
2010-10-12 Gåva mellan makar genom överföring av värdepapper till en kapitalpensionsförsäkring har godtagits utan att kapitalvinstbeskattning har utlösts hos gåvomottagaren
2003-06-25 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 23/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 25 juni 2003
2017-02-09 HFD, mål nr 373-16 och 2267-15, Underlag för skattetillägg vid oriktig uppgift angående utgående mervärdesskatt i skattedeklaration
2010-12-30 HFD 2010-12-30, Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter vid beskattning enligt SINK
2019-01-08 HFD, mål nr 3118-18, Gemensamt andelsbyte?
2004-10-18 Konkursansökan - rättegångskostnader efter upphävd konkurs
2002-10-31 Konkursansökan - fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2018-01-23 KRNS, mål nr 5986-15 och 5987-15, Avdrag för ingående mervärdesskatt vid försäljning av dotterbolagsaktier
2001-10-09 Rytmik- och dansträning
2020-03-18 HFD, mål nr 5334-19 – En liechtensteinsk Anstalt med bolagsstruktur motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2022-04-07 HFD 2021 ref. 68, En tillämpning av den s.k. undantagsregeln i 2019 års riktade ränteavdragsbegränsnings­regler var inte förenlig med EUF-fördraget
2013-02-04 Andelsbyte
2024-04-29 KRNS mål nr 4297-23 m.fl. och KRSU mål nr 2642-23 m.fl. – nya domar om skattefrihet för kostnadsersättning från Europeiska regionkommittén
2010-09-17 Skattelättnader enligt 11 kap. 22 och 23 §§ IL för tränare i elitlag
2015-01-12 HFD – skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen av om en arbetstagare med nettolön har rätt till skattelättnader
2016-06-23 EUD, mål nr C-546/14 – ackord för mervärdesskatteskulder
2004-10-07 Pensionsavdrag
2018-09-19 HFD 2018 ref. 25 – Skattskyldighet för rätt till andel av resultat i ett svensk kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet
2016-03-10 HovR SoB, mål nr ÖÄ 2873-14, Utmätning av bankmedel – bevisbördan för att redovisningsmedel hållits avskilda
2013-11-05 Konkursansökan mot utländskt bolag med filial i Sverige
2023-10-19 SRN 2023-07-07, dnr 83-22/D, Skattereduktion för hushållsarbeten respektive installation av grön teknik
2003-05-26 Koncernbidrag lämnat från utländskt bolag
2020-10-02 HFD, mål nr 406-20, Beskattning av personaloptioner
2018-07-06 HFD, mål nr 6736-17; obegränsad skattskyldighet p.g.a. stadigvarande vistelse har inte ansetts föreligga
2010-03-10 Premieinbetalningsfri tid vid återköp av pensionsförsäkring utan medgivande från Skatteverket.
2019-06-25 KRNS, mål nr 4092-4093-18 - Stadigvarande bostad/Frivillig skattskyldighet
2020-12-02 HFD 2020 ref. 65 – Förhandsbesked om inkomstskatt avseende överlåtelse av aktier
2021-12-07 HFD, mål nr 1763-20 – fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd
2013-01-23 Kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2004-11-23 Överlåtelse under uppförandeskede
2005-05-16 Enkelt bolag, lotteriverksamhet
2004-03-23 Skattskyldighet till mervärdesskatt för ideell förening
2021-03-12 HFD 2021 ref 6 I och II, tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster; mervärdesskatt
2015-07-03 HFD, mål nr 3773-14, Beskattning av aktieutlåning
2021-03-04 EU-domstolens dom, C-484/19 - den s.k. undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler och etableringsfriheten
2024-06-27 HFD, mål nr 6574-23, Kostförmån vid tillagning av egen måltid
2024-07-10 HFD 2024 ref. 20 – Det faktiska nyttjandet ska ligga till grund för värderingen av uttag i enskild näringsverksamhet
2012-02-28 Andelar i en värdepappersfond ska vid tillämpning av beneficiereglerna i utsökningsbalken anses vara likställda med ett banktillgodohavande
2014-04-14 Skattetillägg
2014-01-21 Utomståenderegeln
2018-06-18 HFD dom den 4 juni 2018, mål nr 3936-3939-17
2017-11-17 SRN, dnr 46-17/D - Sammanläggning av bostadsrätter
2017-05-10 HFD, mål nr 3025-16; skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen
2005-06-10 Premier för ansvarsförsäkring för verkställande direktörer och styrelseledamöter
2020-06-18 HFD mål nr 5346-19, väsentlig anknytning
2014-03-21 Klassificering av en bostadsrättsförenings inkomster
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2016-12-19 KRNS, mål nr 7597-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte
2015-09-29 HFD, mål nr 1629-15, Utomståenderegeln tillämpas inte när verksamheten bedrivs i handelsbolag
2022-09-19 SRN, dnr 22-22/D, ettårsregeln
2010-09-29 Handel med andelar i bostadsrättsförening (bostadsrätter)
2019-09-27 HFD 2019 ref. 30 – Förhandsbesked om kupongskatt på utdelning till utländskt livförsäkringsföretag när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt
2005-03-08 Insolvensförordningen - en skattemyndighet har ansökt om konkurs i annan stat
2001-04-27 Minskning av beskattningsunderlaget vid bonus
2022-03-28 KRNS, mål nr 6074-15, Indelning av byggnadskropp i flera byggnader
2004-11-15 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 25/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 15 november 2004
2003-02-13 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 13/03 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 13 februari 2003
2011-02-28 Utbetalning från privat pensionsförsäkring och eget IPS-sparande - tillämpning av skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland
2014-08-18 Svea HovR – Konkursansökan och överklagad konkursfordran
2019-02-19 SRN, 18-18/D, Privatbostadsföretag?
2015-02-17 KRNJ – Frivillig skattskyldighet och stadigvarande bostad enligt mervärdesskattelagen
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-02-23 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2003-10-22 Konkursansökan och fråga om presumtionsverkan för utredningsrapport
2014-02-26 Väsentlig anknytning; disponerat permanentbostad
2023-06-21 KRNG mål nr 3116-21 – Holdingbolags avdrag för ingående skatt
2015-10-01 SRN, mål nr 137-14/D, Andelsbyte genom tillskott av apportegendom i form av aktier
2020-10-02 KRNS, mål nr 1790-20 – Fördelning av förbättringsutgifter
2006-03-07 Väsentlig anknytning
2019-09-09 HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag
1999-05-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/99 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 maj 1999
2001-09-27 Spel på s.k. enarmade banditer
2017-08-08 HFD mål nr 5908-16, arbetskostnad vid installation av värmepump
2004-12-22 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 28/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 22 december 2004
2012-10-29 Det är inte möjligt att med en analog tillämpning av 32 kap. 3 § rättegångsbalken sätta ut en ny bevakningsfrist vid ett bevakningsförfarande i en konkurs
2010-03-17 Ovillkorligt ackord avyttring
2021-02-09 HFD 2020 ref. 64, Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i mål om företrädaransvar
2006-10-02 Kapitalförlust på fastighet i ett företag
2014-10-31 Ränteswapavtal
2006-10-25 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Underprisöverlåtelse och kvalificerade andelar
2012-02-27 Skadeståndsanspråk med hänvisning till en överträdelse av Europakonventionen när en tingsrätt har avslagit ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader i ett utmätningsärende har ogillats av Justitiekanslern
2007-06-19 Rättegångskostnader i utsökningsmål
2023-10-10 HFD, mål nr 7394-21, beskattningstidpunkt för utdelning
2021-10-15 HFD mål nr 3562-19 och 3563-19 - Registreringens betydelse vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt
2017-11-21 KRNG, mål nr 2714-17 – Delägares förbättringsutgifter
2014-09-22 Reparation och underhåll av byggnad
2024-02-02 KRNS 2023-05-30, mål nr 1769-22 – Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i en investeringsverksamhet
2004-06-21 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 18/04 (utdrag), SRN:s förhandsbesked den 21 juni 2004
2021-03-17 HFD ref. 2 – Tjänster inom Svenska kyrkan
2010-09-27 Tioårsregeln
2018-11-16 HFD, mål nr 2345-17, Familjestiftelses avdrag för periodiskt understöd
2015-11-24 HFD 1480-15, personaloptioner intjänade utomlands och EUF-fördraget
2014-07-01 Styrelseledamots ansvar för aktiebolagets förpliktelser
2020-01-16 Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 30 oktober 2019, mål nr 2451-19; stadigvarande vistelse
2011-09-21 Det är oskäligt att bevilja skuldsanering för gäldenär som ådömts skadestånd för våldtäkt där betalning inte fullgjorts till någon del och brottet ligger förhållandevis nära i tid. Även fråga om betydelsen av att Brottsoffermyndigheten trätt in som borgenär.
1999-11-16 Uthyrning av fastighet till kommun
2020-07-03 KRNS, mål nr 478–483-19, strike off-förfaranden anses motsvara en likvidation i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL
2024-06-18 KRNG 2024-04-23, mål nr 5919–5220-23 och 5922-23 - Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2019-04-08 KRSU mål nr 1871-18, delvis befrielse från skattetillägg pga. lämnad preliminär inkomstdeklaration och beslut om preliminär skatt
2010-12-29 Ränteintäkter i privatbostadsföretag
2010-04-28 Avsättning för framtida utgifter för skogsvård
2020-01-30 HFD 2019 ref. 59 En stiftelse kan främja ett allmännyttigt ändamål genom att lämna bidrag till ett aktiebolag
2013-04-05 Medansvar för styrelseledamot enligt 25 kap. 18 § ABL. Vid fastställandet av ”kritiska tidpunkten” har skälig tid för färdigställande av kontrollbalansräkning i visst fall bedömts vara längre än en månad men kortare än två månader
2019-05-02 HFD, mål nr 3873-18, Fastighetsskatt för vindkraftverk
2016-04-07 HFD 2015 ref 62, uthyrning av popup-butiker
2013-02-27 Ränta till bostadsrättsförening
2012-11-06 Tilläggsköpeskilling lönebeskattas
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2018-05-16 HFD, mål nr 1158-17; skattelättnader för utländska nyckelpersoner enligt beloppsregeln medges inte eftersom ersättningen inte överstiger ersättningsnivån under de tre första åren av anställningen
2017-03-01 SRN, dnr 28-16/D, Fastighetsskatt för taxeringsenhet med vindkraftverk
2006-11-01 Moderbolags övertagande av byggbolags fastigheter genom fusion medförde inte att aktierna i moderbolaget ändrade skattemässig karaktär i ägarens hand
2023-02-10 HFD, mål nr 6234-21 – En syntetisk option med en återköpsrätt för utställaren var ett värdepapper
2009-04-28 Rättegångskostnader i konkursansökningsmål
2000-05-26 Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 24/00 (utdrag), SRNs förhandsbesked den 26 maj 2000
2022-05-12 KRNJ, mål nr 3250--3252-19 – Företagsbot och skattetillägg
2008-03-13 Återvinning i konkurs av betalning av skuld
2013-12-17 Beskattning av pension till följd av arbete hos Internationella valutafonden (IMF)
2015-05-26 HFD, mål nr 2316--2317-14 – Beskattning av pokerspel
1999-11-22 SRN:s förhandsbesked den 22 november 1999, Underprislagen är tillämplig vid överlåtelse av byggmästarsmittade fastigheter (omsättningstillgångar) genom gåva. Inkomstbeskattning för mellanskillnaden mellan vederlag och skattemässigt värde.
2013-11-05 Hovr ÖN - Konkursansökan mot utländskt bolag med filial i Sverige
2021-07-13 HFD mål nr 4302-17 – Övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt; mervärdesskatt