Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana ställningstaganden som fortfarande kan vara tillämpliga under årsfliken då det senaste ställningstagandet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2009-12-10 Kapitalvinst - försäkring för säljarens ansvar för fel på såld fastighet
2014-03-21 Överenskommelse om reglering av skuld hänförlig till valutaobligationer som getts ut av Lehman Brothers
2004-09-20 Bostadsförmån i form av hotellrum
2010-09-21 Begreppet hel ålderspension i socialavgiftslagen
2010-04-22 Beskattning och PGI för socialförsäkringsersättning från EES-land – i detta fall foreldrepenger vid födsel (födselpeng) från Norge
2011-06-22 Beskattning av pokerspel som anordnas över Internet
2009-06-22 Husarbete enligt fakturamodellen återkrav av preliminär skattereduktion
2005-09-07 Övertagande av övergångspost
2005-06-21 Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattning av specialbyggnad
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2009-09-21 Socialavgifter på för- och efterskottsbetalningar
2008-04-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige
2013-04-08 Fråga och svar om hur utlandstraktamentet för år 2013 fastställts
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2013-11-07 Kan ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet förlängas i efterhand?
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2006-06-19 Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad
2008-09-11 Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2015-02-16 Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto
2005-06-17 Bilförmån vid delad dispositionsrätt
2004-11-29 Skattefritt logi enligt SINK-lagen
2014-07-09 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2015-12-11 Skattefrihet för privata resor för statligt anställda som är stationerade utomlands
2009-09-21 Avdrag och förmånsbeskattning för avgifter till Fastighetsmäklar- och Revisorsnämnden
2009-09-07 Tjänsteresor och beskattning enligt SINK
2012-06-29 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2012
2005-05-30 Personliga assistenter och kostförmån
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2005-09-05 Ökade levnadskostnader vid nattarbete
2006-03-16 Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet
2012-09-26 Beskattning av en marknadsnoterad utländsk räntefond i inkomstslaget kapital
2009-06-15 Avräkning av utländsk skatt och beräkning av spärrbelopp - tillämpning av Regeringsrättens dom 2009-03-03
2005-06-07 Resor i näring eller till arbetsplatsen
2004-11-26 Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter
2015-07-21 Barnpassning i kombination med läxläsning – rutarbete
2006-09-21 Pensionsgrundande inkomst (PGI) och skyldighet att betala egenavgifter på inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet som bedrivs i annat EES-land
2013-05-27 Motsvarar ett spanskt sociedad de responsabilidad limitada ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar?
2010-12-15 Skattefri träningsutrustning
2007-03-26 Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp
2013-06-25 Begreppet ”tjänsteexport” i ettårsregeln
2005-06-27 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring
2014-06-18 För vilka äldre ekonomiska föreningar är reglerna om beskattning för ideella föreningar tillämpliga (4 kap. 2 § ILP)?
2008-04-08 Väsentlig anknytning p.g.a. innehav av tidigare permanentbostad
2012-10-05 Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption
2009-06-17 Pension från annat nordiskt land
2012-10-18 Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet
2012-02-29 Ansvar för arbetsgivaravgifter - mottagare omfattas inte längre av A-SINK - ändrade regler
2006-10-06 Gränsdragningen mellan tjänsteresa och hemresa
2006-10-11 Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag
2012-07-11 Blankning av aktier på ett investeringssparkonto
2004-10-11 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2004-09-14 Utgift för datorprogram i lagersystem
2011-08-10 Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning
2008-05-22 Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag
2006-01-31 Fritt logi vid tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten
2006-11-02 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal
2004-09-10 Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2012-11-15 Husarbete som skattefri gåva till anställda
2007-02-09 Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?
2007-11-23 Skattskyldighet när en begränsat skattskyldig person avyttrar andelar i ett utländskt bostadsaktiebolag som medför nyttjanderätt till fast egendom i Sverige
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta
2010-05-24 Ska lön under sjukperiod eller sygedagpenge från Danmark beskattas i Sverige?
1998-11-18 Begreppet marknadsnoterad
2014-04-03 Skattereduktion för husarbete - arbetskostnad vid värmepumpentreprenader
2013-05-15 Omfattas avkastningsskatt av skatteavtal och vilken artikel ska i så fall tillämpas?
2010-12-27 Avdrag för utgifter för resor i näringsverksamheten då förmånsbil i inkomstslaget tjänst används
2007-06-04 Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL
2008-10-27 Tjänsteställe för frilansande musiker
2010-03-22 Tjänsteställe för servicetekniker
2008-09-30 Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2015-02-10 Fast driftställe vid bedömning av skyldighet att göra skatteavdrag och möjlighet att ingå socialavgiftsavtal
2005-04-27 Skattefri motion och annan friskvård
2009-05-20 Särskilda kapitaltillskott till bostadsrättsförening för amortering av lån
2008-05-13 Spärrbeloppsberäkningen för fysisk person som bedriver självständig näringsverksamhet utomlands
2008-12-11 Ersättningar vid sakskador på grund av yrkesutövningen m.m.
2011-05-30 Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2009-11-04 Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering
2007-11-07 Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?
2015-11-10 Vad är amortering och vad är ränta när ränta lagts till skulden?
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2014-10-28 Omräkning av utländska filialer
2008-06-04 Avdrag för resor mellan tillfällig bostad och arbetsplats i samband med tjänsteresa
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2013-09-04 Införande och byte av andelsklasser i en värdepappersfond
2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2005-11-25 Beskattning av retroaktiv ersättning för arbete utfört i luften
2009-03-04 Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet
2015-06-29 Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning
2008-10-18 Förhöjt pensionssparavdrag
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2014-11-12 Solcellsanläggningar på näringsfastighet
2009-03-13 Beskattningstidpunkten för näringsbidrag
2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?
2014-04-30 Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt?
2009-09-21 Beskattning av lönegaranti till begränsat skattskyldig person
2012-05-23 Vad avses med utländska investeringsfonder vid tillämpning av inkomstskattelagen, lagen om investeringssparkonto och kupongskattelagen?
2007-06-13 Återföring av skogsavdrag
2009-06-16 Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning?
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2013-06-13 Begreppet samma eller likartad verksamhet vid överföring av verksamhet efter karenstidens utgång.
2011-10-03 Beskattning av finsk arbetspension
2005-04-22 Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad
2014-11-04 Ändringar i efterhand av skattemässigt resultat av näringsverksamhet
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2013-04-24 Kan en enskild näringsidkare vara en beroende representant för sin enskilda näringsverksamhet så att fast driftställe uppkommer?
2014-06-19 Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2013-05-16 Ska likvidavräkning för termin respektive premie vid utfärdad option ingå i kapitalunderlaget för ett investeringssparkonto?
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2005-12-08 Hemresor eller arbetsresor?
2011-11-16 Avdragsrätt för placeringar i Habo Finans Centrum AB, 556557-2871
2011-11-29 Rätt beskattningsår för återföring av uppskovsbelopp när ersättningsbostad som saklegat övergår till annan genom testamente
2006-04-11 Undanröjande av dubbelbeskattning enligt sparandedirektivet samt avtalen med Guernsey, Isle of Man m.fl.
2003-02-26 Avräkning för utländsk (fransk) fastighetsskatt
2011-01-12 Kontantstøtte til småbarnsforeldre från Norge
2007-05-21 Återkallelse av F-skattsedel vid rullande skuld
2007-02-12 Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet
2007-09-28 Skatteavtalet med Grekland. Begreppet "inkomstkälla" i metodartikeln vid inkomst av offentlig tjänst
2015-11-11 Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år?
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2014-06-25 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2014
2011-05-31 Avdrag för Försvarsmakts- och eftersökshundar
2008-04-14 Tillämpning av sexmånadersregeln vid flera anställningar
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2013-12-20 Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto
2015-08-27 Andelar i en utländsk juridisk person i en stat som helt saknar inkomstskatt för juridiska personer kan inte vara näringsbetingade
2009-05-18 Uppskovsbelopp - schablonintäkt när bostad saknas
2005-11-29 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2004-12-17 Beloppsspärr och ackord vid underskott
2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital
2010-10-19 Arbetsgivarbegreppet i skatteavtalen
2015-07-24 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen
2008-12-01 Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2010-11-03 Friköp av fastighet från bostadsrättsförening
2009-12-22 Kapital - vad utgör ersättning för uthyrning av privatbostad
2010-04-19 Skattefrihet för flyttningsersättningar
2006-06-15 Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund
2009-08-18 Kapitalvinst/uppskov - utgifter delvis finansierade genom skattereduktion (ROT-avdrag)
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2014-09-10 Allmän löneavgift på ersättning till utsända från Sverige
2011-03-14 Avräkning utländsk skatt - begränsning av spärrbeloppet till skatt före avräkning
2014-09-17 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund
2005-04-20 Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening
2013-10-02 Avdrag för underskott av tjänsteinkomst
2010-10-19 Beskattning enligt tioårsregeln och tillämpning av artikel 13.7 i nordiska skatteavtalet
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2008-09-22 Avdrag för arbetsresor vid samåkning
2010-12-27 Ingår utgifter för till- och ombyggnad i anskaffningsvärdet, som ska minskas med näringsbidrag enligt 29 kap. 6 § IL?
2009-06-12 Restvärdesavskrivning och avyttring av inventarier
2012-11-09 Avräkning av utländsk skatt - några frågor angående utländska definitiva källskatter
2013-08-09 Landstingens utbetalningar av läkarvårdsersättning och sjukgymnastikersättning
2011-03-07 Gemensam eller särskild beräkning av inkomst av näringsverksamhet för obegränsat skattskyldig enskild näringsidkare när verksamhet bedrivs även i utländskt handelsbolag
2012-05-14 Beskattning av poker - kontantspel och turneringar
2008-02-15 Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold
2015-04-15 Upphävande av ställningstagandet ”Hjälpverksamhet bland behövande kan bedrivas genom att bidrag lämnas till annan organisation”
2011-05-05 Beskattning vid återkrav från Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa
2013-05-23 Beskattning av delutbetalning till innehavare av valutaobligationer som givits ut av Lehman Brothers
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde
2004-09-24 Kapital - inteckningskostnader i fastighet
2009-06-24 Beskattning vid utbetalning av danskt SP-bidrag
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2008-06-19 Uppskov - försäljning vid skilda tillfällen av andelar i samma ursprungsbostad
2014-04-15 Kan SINK-skatt överföras till annat nordiskt land?
2005-02-21 Börsregistrering är något annat än börsnotering
2008-05-29 Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal – följdfrågor
2006-04-13 Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening
2011-04-11 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2015-02-24 Rutarbete – utbetalning vid abonnemang med så kallad ”timbank”
2012-06-20 Allmänna undervisningsverk - avgränsning med anledning av nya skollagen
2010-10-13 Köpeskilling i utländsk valuta vid kapitalvinstberäkning
2009-02-23 Förmån av personaloptioner sedan avskattningsreglerna slopats
2012-09-20 Uppskov - Ersättningsbostad och friköp av arrendetomt eller tomträtt
2012-11-21 Skyldighet att lämna kontrolluppgift om blankningspremie och utdelningsersättning
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2009-03-13 Avdrag för tjänsteresor och arbetsresor med mopedbil
2012-11-28 Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2012-10-12 Skattereduktion för husarbete - betalning med presentkort
2013-03-25 Återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen
2008-06-19 Uppskov - del av ersättningsbostad överlåts före utgången av det år för vilket slutligt uppskov beslutas
2007-10-31 Värdering av bostadsförmån vid varierande lägenhetsstorlek
2007-11-20 Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad
2009-11-13 Avräkning för estnisk skatt som tas ut i samband med utdelning
2010-03-23 Skattekonsekvenser om arbetsgivaren betalar skadestånd, rättegångskostnader och böter för en anställd
2012-05-15 Avräkning utländsk skatt - fördelning av gemensamma kostnadsposter mellan svensk och utländsk inkomst i spärrbeloppsberäkningen samt hur fördelningen påverkas av koncernbidrag m.m.
2007-09-21 Prispengar, sponsorsersättningar och andra ersättningar till idrottsutövare
2014-09-01 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2014-04-29 Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?
2009-11-27 Allmänt avdrag för konstnärer
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2006-05-31 Avräkning av dansk skatt vid sambeskattning
2006-06-26 Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och periodisering av utgifter för hyror och försäkringspremier
2005-03-15 Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap
2013-05-23 Tupperwareförsäljares kostnader vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2012-01-30 Uppskov med beskattning av kapitalvinst på andel i oäkta bostadsföretag
2011-07-08 Gränsdragning mellan tjänsteresa och vissa privata resor
2012-10-22 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter i Sverige och det andra landet
2007-06-21 Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring
2006-12-01 Fastighetsskatt när ambassad hyr lokal
2009-11-18 Ska danska studiemedel beskattas i Sverige?
2006-02-03 Försäkringsersättning för skog
2009-01-29 Avräkning utländsk skatt - hur beaktas egenavgifter och räntefördelning i spärrbeloppsberäkningen?
2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.
2005-05-02 Tidningsförmån för anställda vid tidningsföretag
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med klyvning
2007-03-21 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utländsk arbetsgivare
2013-10-28 Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier genom kvittningsemission
2005-11-09 Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag
2006-12-22 Utbetalning till begränsat skattskyldig från svensk semesterkassa
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?
2014-01-23 Beskattning av ersättning för arbete vid byte av arbetsland och/eller bosättningsland
2010-10-01 Kapitalvinst - beräkning av omkostnadsbeloppet när skattefri ersättning har erhållits för skada på privatbostadsfastighet
2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar
2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share
2005-10-05 Avdrag för hemresor med flyg eller tåg
2013-05-03 Verksamhetskravet enligt 7 kap. 5 och 9 §§ IL
2006-04-28 Medlemsavgift – skattefri motionsförmån?
2010-03-29 Förmån av fria läkarbesök hos företagshälsovården
2009-06-15 Förlängning av tremånadersperioden vid uppehåll i tjänsteresa för arbete på annan ort
2007-10-30 Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2005-04-11 Minnesgåva i form av vin eller sprit
2015-11-06 Uthyrning av privatbostaden genom ett företag
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2005-04-05 Delägarbeskattade juridiska personers hemvist enligt skatteavtal
2008-04-29 Hur ska Contracts For Difference (CFD) beskattas?
2008-06-24 Talan om skadestånd för den som tillfogat Skatteverket förmögenhetsskada genom annat brott än skattebrott
2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2006-12-06 Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission
2006-04-04 Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar
2006-10-04 Musikers inkomst från uppträdande på färja - tillämplig artikel i skatteavtal
2013-02-08 När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2005-02-22 Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare
2015-08-07 Skattereduktion för husarbete – markarbete på ofri grund
2009-09-22 Uppskov - Hemmavarande barn ärver ersättningsbostad
2015-03-20 Avdrag för reparation och underhåll av inventarier
2013-10-28 Avräkning av utländsk skatt vid beståndsöverlåtelse och fusion mellan livförsäkringsföretag
2005-07-01 Kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag
2013-05-29 Schablonavdrag vid uthyrning av den egna bostaden (privatbostad)
2005-04-11 Beskattning av futures-terminer
2009-06-10 Inventarier av mindre värde och enkla bolag
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2009-11-25 Näringsbidrag - beskattas i enlighet med ändamålet
2007-04-23 Begreppet utlandsmyndighet i 6 § p. 5 SINK
2014-03-10 Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt
2015-01-21 Behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning
2005-11-15 Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2015-02-16 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2014-10-17 Kan en utländsk juridisk person medges avdrag för inrullat underskott när verksamhet vid ett fast driftställe lagts ned och ny verksamhet startas ett senare år?
2004-12-21 Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet
2009-12-14 Tillämpning av artikel IV punkt 3 i skatteavtalet med Spanien
2006-01-24 Ackord och reducering av underskott
2014-11-17 Ett irländskt private unlimited company motsvarar inte ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar
2011-06-07 Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige
2011-03-24 Avdrag i näring för dagbarnvårdare i familjedaghem
2007-09-24 Sexmånadersregeln och förmåner
2011-01-11 Ägare till prästbostäder
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2015-06-11 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk - följdfrågor
2009-02-26 Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
2006-04-24 Utländska nyckelpersoners m.fl. avdrag för ökade utgifter för logi vid bostadsförmån
2008-05-19 Hur ska inkomst fördelas vid tillämpning av SINK och skatteavtal?
2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2012-04-24 Lönmodtagernes Dyrtidsfond
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2009-12-08 Tillämplig artikel i skatteavtal för aktieindexobligationer
2013-04-05 Återkallelse av F-skatt - vid falsk identitet
2014-07-02 Avräkning utländsk skatt - spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer och EU-rätten
2008-12-05 Utdelning från oäkta bostadsrättsförening och tillämplig artikel i skatteavtal
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2005-03-03 Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk leasehold
2010-09-07 Avdrag för förlust på fordran vid definitiv avstående
2011-04-13 Återföring av avdrag för utländsk skatt vid återbetalning i utlandet
2011-05-18 Inkomstskattemässig hantering av fiskerättighet
2010-12-16 Förlust på lånefordringar i inkomstslaget näringsverksamhet
2006-05-24 Avdrag för betald utländsk skatt i tjänst och kapital
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2005-12-23 Begreppet person med hemvist i kommun i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet
2007-11-07 Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL
2014-02-25 Avdrag för blankningspremie och utdelningsersättning
2012-07-03 Allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe
2011-02-15 Skattereduktion för ROT-arbete för dödsbodelägare
2010-10-27 Dansk kapitalpension
2015-11-25 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2015
2014-04-29 Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital
2010-08-30 Tillämpning av den s.k. 10%-regeln i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder samt skatteflyktslagen
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2013-12-02 Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag
2012-03-08 Skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2015-12-17 Upphävande av ställningstagande ”Självständig näringsverksamhet utomlands – EG-rättsliga frågor”
2008-03-05 Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond av reglerna om förenklat årsbokslut?
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på skuld i utländsk valuta som härrör från ett land utanför EU.
2013-05-14 Avdrag för hemresor till familj
2014-08-22 Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt
2005-03-02 Arbetsgivaravgifter för svensk arbetsgivare på ersättning från utländsk utbetalare
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt
2013-02-18 Hur ska tröskelvärdet i artikel 18 om artister och idrottsmän i skatteavtalet med USA tillämpas?
2005-12-09 Förlängning av tjänsteresa i två fall
2010-10-11 Spärregel i underskottsreglerna
2011-07-07 Dansk ratepension
2015-04-15 Upphävande av ställningstagande ”Inkomst av specialbyggnad”
2008-12-08 Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2008-02-20 Uppskov - tillval av inredning o.d. vid förvärv av nybyggd bostadsrätt (ersättningsbostad)
2014-06-24 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2005-07-04 Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2012-06-15 Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering
2012-07-13 Schablonintäkt på investeringssparkonto omfattas av skatteavtal
2004-12-02 Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs
2006-06-16 Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde
2009-09-25 Spärrbeloppsberäkning - fördelning av skattereduktioner vid avräkning av utländsk skatt
2015-08-18 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering”
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med fastighetsreglering
2013-05-16 Avräkning för utländsk skatt när skatt tagits ut i strid med EU:s ränte/royaltydirektiv men i enlighet med bestämmelserna i skatteavtal
2005-02-14 Vad är tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse?
2006-06-19 Kapitalvinst - sammanläggning eller uppdelning av bostadsrätt
2015-08-11 Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet
2008-12-17 Självständig näringsverksamhet utomlands - EG-rättsliga frågor
2007-02-08 Beskattning av ersättningar från CERN
2007-06-14 Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt
2015-03-20 Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete
2015-07-09 Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein
2014-06-25 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet
2010-09-21 Kapitalvinst – bedömning av om tillgång som har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning är en s.k. personlig tillgång
2015-09-18 Uttagsbeskattning och anstånd vid hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2005-04-15 Vad innefattas i begreppet annat avtal än skatteavtal i den s.k. ettårsregeln (3 kap. 9 § 2 st. IL)?
2007-10-01 Återbetalning av tjänstepension efter återkrav p.g.a. utbetald retroaktiv arbetsskadelivränta
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2012-06-20 Sjukvårdsinrättningar, barmhärtighetsinrättningar och allmänna undervisningsverk - vinstsyfte
2006-05-12 Sambandet likvida medel - expansionsfonder i enskild näringsverksamhet
2007-10-04 Ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2013-01-22 Avdragsrätt för räntor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a - 10 f §§ IL i fall där räntor slussas genom ett eller flera svenska företag till
2014-11-04 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL
2012-11-14 Gravanordningar m.m. - registrerat trossamfunds försäljning av gravstenar, andra gravanordningar och gravplattor
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2008-05-29 Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal
2015-08-25 Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet
2014-02-11 Beskattning av vinst på bortbytta och mottagna andelar efter andelsbyte när flytt sker från Sverige eller EES
2007-11-16 Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området
2010-01-27 Permitteringsersättning från Norge, jobbskatteavdrag och avdrag för norska trygdeavgifter
2011-06-29 Skatteverkets ställningstagande 2011-06-29, Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL
2015-03-26 Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare)
2008-10-01 Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret?
2014-04-07 Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation
2009-12-18 Beskattning av anställda ombord på luftfartyg i enlighet med det nordiska skatteavtalet
2013-09-11 Studerande med tillfälliga arbeten
2012-11-21 Nedsättning av skatt på utdelning enligt skatteavtal (rättad version)
2012-04-17 Kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto
2014-08-14 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2014-11-11 Avräkning utländsk skatt – grundavdrag vid spärrbeloppsberäkningen för förvärvsinkomster när EU-rätten ska tillämpas och utländsk skatt dragits av
2007-01-24 Rullat underskott i inkomstslaget tjänst
2009-05-28 Nedsättning av insats i privatbostadsföretag
2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej
2011-04-12 Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning
2005-11-09 När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad
2014-01-09 Likvidationsersättning och skatteavtal
2005-10-07 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL
2009-06-16 Beskattning av poker och andra spel över Internet
2012-12-19 Husarbete - skattereduktion för läxhjälp och annat skolarbete
2011-03-11 Skattereduktion för markarbete - arbetskostnad och återställningsarbete
2007-05-04 Hur ska uttrycket "tagits upp som intäkt" i 8 kap. 15 § 3 IL tolkas?
2012-05-07 Värdering av optioner, terminer och andra derivatinstrument på ett investeringssparkonto
2011-04-13 Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag
2011-01-18 Uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ - beräkning av marknadspris
2006-11-14 Avdrag för tjänsteresor med husbil
2005-05-30 Artisters och idrottsutövares rätt till avdrag för agent- och managerkostnader
2006-10-17 Skattskyldighet för dansförening
2012-11-14 Trädgårdstjänster - registrerat trossamfunds åtagande att utföra park- och trädgårdsskötsel
2006-04-18 Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP
2009-12-11 Skattereduktion för husarbete - dold äganderätt
2011-04-13 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2011-09-23 Allmänt avdrag för underskott av nystartad verksamhet
2006-02-01 Kapitaltillskott till underskottsföretag
2005-02-18 Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet
2008-04-24 Tjänsteställe för idrottsdomare
2005-03-21 Fribelopp enligt 5 § p. 4 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, vid retroaktiv pensionsutbetalning avseende flera år
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2012-10-08 Skattskyldighet för ideell förening som bedriver butikshandel inom området rättvis handel
2008-06-19 Kooperativa föreningars rabatter till medlemmar
2010-05-27 Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar
2015-06-24 Avräkningsbar utländsk skatt när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat
2012-03-28 Befrielse från kostnadsränta då skatten betalats i fel land men i rätt tid
2009-02-18 Avdrag under tjänst för trängselskatt
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2011-11-10 Skattereduktion vid förskottsbetalning eller betalning a conto
2008-03-05 Arbetsgivaravgifter på ersättning till person som avlidit
2014-07-02 Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb
2006-03-28 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2010-06-30 Montörregeln och kalenderår
2013-05-06 Kan ett skattefritt utbildningsstipendium till doktorander kombineras med avlönat arbete för utgivaren?
2008-05-19 Allmänt undervisningsverk – fastighetsinkomst
2014-04-23 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog
2013-11-20 Behövande i ekonomisk mening - schablonmässig bedömning
2015-11-05 Anläggningar på tomtmark till hyreshus
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2009-06-01 Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen
2015-06-23 Utbetalning från vinstandelsstiftelse – intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal
2009-02-20 Årsredovisning i mindre aktiebolag och periodiseringsregeln
2005-12-05 Folkbokföringens betydelse för begreppet bosatt i Sverige i 3 kap. 3 § IL
2013-09-16 Tjänstepension med anledning av tidigare offentlig tjänst och tillämpning av artikel 19 punkt 2 a i OECD:s modellavtal
2014-12-17 Ettårsregelns krav på vistelse i ett enda land samt begreppen ”vistelse utomlands” och ”avbrott”.
2006-04-19 Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar
2005-11-15 Krävs 78 övernattningar för stadigvarande vistelse?
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2009-02-12 Danska AM-bidraget vid svensk inkomstbeskattning
2007-06-15 Skatteverkets tillämpning av 47 kap. 5 § inkomstskattelagen (IL) vad gäller ersättningsbostad inom EES
2007-10-16 Fråga om marknadsnoterade aktier i Hakon Invest AB respektive i Royal Ahold N.V. kan anses som näringsbetingade enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § IL när de innehas av ett aktiebolag som bedriver en ICA-butik
2013-10-04 Beskattning av utdelning från svensk investeringsfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2010-03-22 Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § IL
2015-02-24 Redovisning av antalet arbetade timmar vid begäran om utbetalning för husarbete i fakturamodellen
2014-12-01 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2014
2007-07-05 Tremånadersregeln i 2003 års svensk-danska avtal
2010-12-30 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2015-08-26 Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2009-11-16 Vilka ersättningar kan ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet?
2010-06-21 Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna
2014-09-17 Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via secondhand-butiker?
2004-10-18 Tillfälligt arbete vid långvariga byggprojekt
2008-07-10 Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus
2015-08-07 En allmännyttig ideell förenings och ett registrerat trossamfunds funktionärsuppdrag
2007-04-05 Omfattas andelar i cfc-bolag av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag?
2013-12-09 Skattetillägg när underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader inte redovisats på blankett INK2
2008-06-04 Beloppsspärren och underskott i utländska bolag
2011-04-05 Kooperativ förening - avdragsbegränsningen för s.k. kooperativ utdelning
2015-04-15 Upphävande av ställningstagande ”Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattningen av specialbyggnad”
2013-12-18 En idrottsförenings skattskyldighet för upplåtelse av en idrottsanläggning till ett aktiebolag
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2005-03-03 Begreppet överskott av förvärvsinkomster i Sverige
2010-02-08 Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning för en obegränsat skattskyldig svensk fysisk person som är andelsägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person (utländskt handelsbolag) med fast driftställe i Sverige
2012-04-10 Återbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning och löpande utbetalning av efterlön
2005-06-17 Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening
2015-03-25 Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden
2012-06-11 Kapitalvinst - har förvärv av fastighet skett genom köp eller testamente?
2006-11-14 Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person
2009-06-15 Skattefria arbetskläder
2014-07-04 Återtagande av utdelning
2005-12-01 Bostadsrättsförenings återköp av bostadsrätter
2004-12-17 Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal
2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret
2009-03-12 Kan avräkning medges för utländska socialavgifter enligt skatteavtal eller avräkningslagen?
2007-11-26 Skogsavdrag, skogskonto och EES
2007-04-11 Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL
2010-12-27 Näringsverksamhet - gatukostnadsersättning
2008-11-12 Avdrag för utgifter för att söka arbete
2012-09-28 Frågor och svar om nedsättning av avkastningsskatt
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2013-07-02 Bilförmån - nya miljöbilar våren 2013
2013-12-09 Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land
2014-06-19 Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation
2004-10-12 Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2006-10-09 Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES
2007-08-15 Avdrag för borgensprovision till aktieägare
2007-03-06 Avdrag vid vissa skattefria ersättningar
2011-10-18 Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal
2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2009-11-16 Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning
2008-10-29 Avräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand
2004-10-06 EU-volontärers ersättning
2013-07-03 Hur mycket kan man få betalt för obeskattade vinstmedel samtidigt som den s.k. ventilen normalt skulle kunna vara tillämplig?
2015-11-24 Avdragsrätt för förluster med anledning av pågående konkurs i Fundior AB och Fundior Försäkring AB
2005-01-10 Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?
2015-03-24 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk
2009-09-25 Beräkning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL då flera ägarförändringar har skett under samma år
2005-06-10 Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder
2014-05-13 Koncernbidrag vid upplösning genom likvidation
2010-05-24 Innebär kunnat dras av i 42 kap. 1 § tredje stycket IL att det finns en valfrihet när begränsat skattskyldig ska dra av ränteutgifter?
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2012-11-12 Redovisning av osäkra skattepositioner i årsredovisningen av företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder
2005-04-14 Förfall av inlösenrätter och säljrätter
2005-01-31 Skattemässig behandling av habiliteringsersättning
2007-11-20 Avtal med Schweiz om källskatt på ränta
2012-04-24 Svenska investeringsfonder och skatteavtal
2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse
2012-03-09 Andelskraft
2013-07-04 Beräkning av Schweizisk inkomstskatt uttagen enligt reglerna för Besteuerung nach dem Aufwand hänförlig till svensk inkomst
2003-10-24 Räkenskapsenlig avskrivning vid upprepad överavskrivning
2008-06-19 Uppskov - förvärv vid skilda tillfällen av andelar i en ersättningsbostad
2015-06-11 Inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land eller Schweiz – pensionsgrundad inkomst (PGI) och egenavgifter
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2009-12-02 Nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag
2009-04-14 Ökade levnadskostnader i näring efter mer än tre månader
2006-05-04 Enskild näring – makes privatbostadsfastighet
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2005-07-04 Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser
2010-11-01 Avräkning utländsk skatt - skatteeffekt av avdrag vid underskott
2007-01-24 Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag
2006-11-17 Hur beskattas en fysisk person som är garant vid en nyemission?
2009-09-14 Inventarier av mindre värde - nya och äldre bestämmelser
2014-02-20 Skattereduktion för rotarbete - särskilt om bostadsrätt
2010-06-22 Kapital - avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till inneboende
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Avdrag för förskott till leverantörer vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2006-01-24 TV-avgift som arbetsredskap
2007-04-11 Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2009-03-30 Flytt av pensionsförsäkringar
2007-01-17 Minskat avdrag för ökade levnadskostnader på grund av delvis fri kost
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2013-02-19 Skattelättnader vid förskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2006-11-10 Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet
2011-04-18 Studentkårers m.fl. skattskyldighet - lagändring
2006-10-30 Utländsk stats (ambassads) försäljning av fastighet
2008-12-17 Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person
2015-06-17 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2015
2014-10-28 Avskrivning på inventarier i utländsk filial inom EES-området
2010-03-29 Avräkning utländsk skatt - hantering av utgifter med avdragsbegränsning i spärrbeloppsberäkningen
2012-08-26 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2015-12-29 Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal
2015-04-15 Upphävande av ställningstagandet ”Verksamhetskravet – bedömningsperiod”
2010-09-28 Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL
2010-09-27 Arbetsgivaravgifter när beskattning enligt SINK och A-SINK ändras till beskattning enligt IL och omvänt
2007-06-12 Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning
2009-03-12 Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska koncernbolag
2011-05-09 Hur ska Financial Spread Betting beskattas?
2009-10-16 Inventarier och begreppet verkligt värde
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2009-09-25 Årsredovisning i mindre aktiebolag och alternativregeln för uppdrag till fast pris
2005-02-11 Rätt beskattningsår för en terminsaffär
2006-10-12 Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier
2008-12-12 Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.
2007-10-09 Avräkning av utländsk skatt vid s.k. exitbeskattning
2007-08-15 Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision
2013-08-14 Avdragsrätt för slutlig förlust hos överlåtande företag vid gränsöverskridande fusion
2013-05-08 Var värdepapper utgivna av Värmlands Finans Sverige AB marknadsnoterade vid bolagets konkurs?
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2007-04-03 Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
2007-05-11 Är svensk medborgare alltid obegränsat skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL?
2008-12-14 Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom
2010-04-21 Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion
2010-12-14 Kapital - utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag)
2015-10-29 Utländska företag med minst en obegränsat ansvarig delägare motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om skattefri utdelning och kapitalvinst
2014-11-27 Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning
2005-11-30 Presentkort i gåva till anställda
2009-03-12 Väsentlig anknytning p g a makes återflyttning till Sverige
2006-05-29 Vad innebär beskattas i 3 kap 9 § inkomstskattelagen?
2013-10-07 Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår
2008-09-10 Hur ska man, enligt intern rätt och skatteavtal, se på ersättning från arbetsgivare för arbetsbefriad tid?
2015-12-04 Ersättningsfonder vid tvångsavyttring m.m. av fastighet
2009-11-05 Aktiesparprogram - förvärv av värdepapper eller personaloptioner?
2013-09-06 Flytt av byggnad mellan privatbostadsfastigheter
2015-11-03 Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser
2005-03-21 Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.
2012-06-28 Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige när det utländska bolaget hör hemma utanför EES
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2004-10-11 Förbjudet lån
2009-11-09 Skattefria julgåvor och sponsringspaket
2006-11-24 Bilförmån vid omfattande tjänstekörning
2009-10-07 Spärrbeloppsberäkning - fråga om sjukpenning ska påverka de utländska inkomsterna vid avräkning av utländsk skatt
2007-09-24 Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett svenskt företag och ett utländskt koncernbolags fasta driftställe i Sverige
2009-09-10 Fråga om diskriminering vid beskattning av utländskt dödsbos kapitalvinst på näringsfastighet i Sverige m.m.
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2008-06-13 Har avsikten någon betydelse vid bedömning av om väsentlig anknytning föreligger efter utflyttning från Sverige eller inför en förestående återflyttning hit?
2007-12-20 Tillämpning av skatteavtal på schablonintäkt på uppskovsbelopp
2006-05-19 Räntefördelning första räkenskapsåret?
2011-03-17 Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden
2006-05-31 Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad
2005-09-07 Justering på grund av tillkommande egenavgifter
2015-12-22 Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige
2008-05-29 Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK?
2009-12-16 Omfattar avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL begreppet kapitalförlust?
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2009-03-31 Årsredovisning i mindre aktiebolag och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
2006-05-18 Efterskottsbetalningar till utländska nyckelpersoner m.fl.
2015-07-02 Pensionsgrundande inkomst och arbetsgivaravgifter för personer bosatta i Sverige som samtidigt arbetat i två eller flera EES-länder eller Schweiz och som saknar A1-intyg
2004-09-23 Hemresor eller resor för tillsyn av uthyrd bostad?
2011-03-28 Omkostnadsbelopp och kapitalvinst/-förlust vid avyttring av andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
2011-04-28 Verksamhetskravet – bedömningsperiod
2015-07-10 Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare
2005-01-20 Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier
2009-09-15 Kapitalvinst - säljarens utgifter för fel på såld privatbostadsfastighet
2009-09-08 Ska utgivet Marie Curie-stipendium tas upp till beskattning enligt 11 kap. 46 § IL
2007-06-19 Uppskov - nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad
2008-08-21 Beskattning av personskydd i anledning av hot i arbetet
2011-02-17 Beskattning av finsk folkpension
2009-03-10 Förmån av fri kost vid intern representation i form av informationsmöten och planeringskonferenser
2009-10-28 Avräkning för utländsk skatt som liknar expansionsfondsskatten
2007-09-18 Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag
2005-04-20 Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet
2013-06-14 Beräkning av andelsägares resultat i delägarbeskattad juridisk person när andelarna förvärvas under räkenskapsåret från någon som inte har varit skattskyldig i Sverige
2005-02-15 Amortering av fordran
2014-07-02 Omfattas franska egenavgifter för social trygghet av skatteavtalet med Frankrike?
2012-12-21 Beskattning av utbetalning från en familjetrust till en obegränsat skattskyldig fysisk person
2011-11-23 Beskattning av dispositionsrätt till fritidsbostad eller båt
2014-03-03 Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt
2008-03-03 Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL
2015-03-26 Arbetsgivares subvention av motion och friskvård i vissa fall
2015-07-01 Omräkning av utländska filialer
2015-04-07 Valutakurs vid inkomstbeskattningen – tjänsteinkomster i utländsk valuta
2005-06-03 Avyttring av privatbostad - homestaging
2010-11-04 Avdrag för logiutgifter vid vistelse i hemmet
2011-01-25 Avyttring eller gåva vid överlåtelse av svensk fastighet utan taxeringsvärde
2008-05-09 Avräkning utländsk skatt på utdelning på kvalificerade andelar eller övriga onoterade andelar
2012-03-19 Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m.
2015-03-31 Kapitaltillskott – privatbostadsföretagets amorteringar under säljarens innehavstid
2009-04-14 Makar som tillsammans deltar i enskild näring
2009-06-30 Sponsorersättning under inkomst av tjänst
2005-05-04 Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening