Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2016-01-21 Skattefri ersättning enligt SINK för logi och resa vid tillfällig anställning
2016-03-31 Upphävande av ställningstagandet ”Frågor om negativ ränta på inlåningskonton samt investeringssparkonton”
2016-12-15 Utbetalning från ömsesidigt skadeförsäkringsföretag i form av vinstutdelning
2016-03-18 Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2016-01-04 Internprissättning – den utländska parten måste vara näringsidkare för att korrigeringsregeln ska vara tillämplig
2016-01-07 Upphävande av ställningstagandet ”Avdrag för arbetsresor för handikappade m.fl.”
2016-10-31 Uttrycket ”bara ett fåtal år” i 19 kap. och 20 kap. IL
2016-06-13 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2016-05-16 Upphävande av ställningstagandet ”Avdrag för reserv vid värdering av pågående arbeten på löpande räkning”
2016-07-04 Handel med värdepapper i aktiebolag – kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse?
2016-09-08 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL
2016-11-25 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2016
2016-10-21 Utländska kontrolluppgifter och skattetillägg
2016-09-27 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2016-03-30 Återtagande av utdelning
2016-03-21 Avdrag för ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
2016-04-05 Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016
2016-11-24 Kostnadsavdrag från arbetsgivaravgifterna för musiker
2016-06-29 Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster
2016-06-29 Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal
2016-06-29 Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land
2016-11-24 Beskattning av elcertifikat
2016-12-07 Sign on fee till idrottsmän bosatta i utlandet
2016-09-05 Skattereduktion för rotarbete – reparation av maskiner nödvändiga för bostadens funktion
2016-03-31 Fråga om negativ ränta på inlåningskonto
2016-02-25 Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag
2016-04-11 Vad är en förvaltningsutgift i inkomstslaget kapital?
2016-05-25 Beskattning av pension som utbetalas på grund av pensionsplaner inrättade av Världsbanken och FN mot bakgrund av domen HFD 2015 ref. 81
2016-07-01 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2016-10-31 Avdrag för utrangering av en byggnad
2016-12-02 Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2016-05-16 Upphävande av ställningstagandet ”Vinstavräkningstidpunkt av pågående arbeten (byggnadsentreprenad) till fast pris”
2016-06-02 Utvidgade reparationsbegreppet – avdragsrätt vid en förstagångsanpassning av en byggnad eller en byggnadsdel?
2016-05-06 Ändrad beskattning från SINK och A-SINK till IL eller omvänt kan påverka arbetsgivaravgifterna
2016-11-21 Vem får anses ha haft en utgift för rot- eller rutarbete?
2016-12-07 Idrottsutövares pension – SINK eller A-SINK och skatteavtal
2016-07-01 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2016-09-01 En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul
2016-05-27 Kan sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § IL tillämpas när personen inte varit obegränsat skattskyldig hela perioden?
2016-12-21 Avräkning utländsk skatt – spärrbeloppsberäkning för fysisk person som bedriver flera näringsverksamheter eller har inkomst från både tjänst och näringsverksamhet
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2016-11-25 Allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter
2016-05-16 Redovisning och beskattning av pågående arbeten till fast pris i aktiebolag
2016-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2016
2016-03-30 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton
2016-08-30 Frågor om redovisning och beskattning av dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2016-04-01 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut.
2016-04-22 Upphävande av ställningstagandet ”Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt”