Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2021-06-29 Kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2021-12-06 Tjänsteställe för anställd som själv kan välja att arbeta på andra platser än sin arbetsplats
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2021-09-13 Anstånd vid uttagsbeskattning p.g.a. hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2021-06-21 Bilförmån – rättelser av jämförbar bil för vissa miljöbilar
2021-08-30 Privatbostadsfastighet - beskattning av erhållen handpenning enligt ett s.k. handpenningavtal
2021-05-31 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2021
2021-01-27 Skattereduktion för installation av grön teknik – kostnader som inte ger skattereduktion
2021-01-13 Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2021-03-09 Kapitalvinst – grundförbättring vid byte av fönster på privatbostadsfastighet
2021-04-21 Tröghetsregeln och småhus ombyggt till hyreshus
2021-10-28 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2021
2021-09-10 Skyldighet för svenskt handelsbolag att lämna särskilda uppgifter när bolaget bara har utländska delägare som inte är skattskyldiga för bolagets inkomster
2021-07-09 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2021-12-20 Utrangeringsavdrag enligt 19 kap. 7 § inkomstskattelagen
2021-01-27 Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp
2021-04-26 Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar inför utstationering
2021-03-09 Ska ett dödsbo dra av en avgift för lagfart vid beräkning av kapitalvinst?
2021-05-31 Försäljning av tillgång mot ersättning i utländsk valuta och tillämpning av den s.k. 30-dagarsregeln
2021-02-02 Byte av bostäder med olika marknadsvärde – delvis gåva
2021-02-01 Avdrag enligt schablon för tjänstehundar som används inom vissa verksamheter
2021-12-14 Staking av ether i Ethereum 2.0
2021-11-09 Kapitalvinstbeskattning vid överföring av kryptotillgång till en plattform för utlåning, byte eller förvaring
2021-06-07 Kapitalvinstbeskattning av skulder i utländsk valuta i inkomstslaget kapital
2021-11-10 Ställningstagandet ”Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land” ska inte längre tillämpas
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2021-05-04 Tjänster inom Svenska kyrkan, inkomstskatt
2021-11-10 Ställningstagandet ”Svenska värdepappersfonders och specialfonders hemvist enligt skatteavtal” ska inte längre tillämpas
2021-12-17 Upphävande av ställningstagandet Omfattas utbetalningar från annan än den svenske arbetsgivaren av ett beslut från Forskarskattenämnden?
2021-12-06 Avräkning av utländsk skatt - fördelning av skattereduktioner vid spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer
2021-02-03 Upphävande av ställningstagandet Ska utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige göra skatteavdrag?