Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2020-02-24 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2020-11-23 Upphävande av ställningstagandet Husarbete som skattefri gåva till anställda, dnr 131 762107-12/111
2020-11-02 Skattefria ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands
2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2020-04-02 Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter i OECD:s modellavtal
2020-03-23 Utgift för negativ ränta på banktillgodohavande utgör inte en ränteutgift
2020-06-03 Förebyggande behandling som är skattefri – samhällsfarliga sjukdomar
2020-07-01 Ställningstagandet ”Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL” ska inte längre tillämpas
2020-12-15 Upphävande av ställningstagandet Skattereduktion för hushållsarbete (rutarbete) – flyttjänster
2020-03-23 Förhållandet mellan förenklingsregeln och regeln om avdrag för ett annat koncernföretags negativa räntenetto
2020-06-04 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2020
2020-11-04 Förmån av laddstation vid bostaden för förmånsbil
2020-05-27 När kan en utländsk juridisk person anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2020-06-29 Upphävande av ställningstagande ”Flytt av pensions­försäkringar”, dnr 131 134617-09/111
2020-02-12 Motion och annan friskvård i olika former
2020-09-29 Upphävande av ställningstagandet ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111
2020-09-14 Ränteutgifter och ränteinkomster vid tillämpning av avdragsförbudet för negativt räntenetto i övergångsbestämmelserna till reglerna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton
2020-06-29 Upphävande av ställningstagandet ”Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar”, dnr 131 727157-08/111
2020-05-07 Beräkning av kvarstående negativt räntenetto när avdragsutrymmet inte kan utnyttjas helt eftersom annat företag i intressegemenskapen tillämpar förenklingsregeln
2020-05-12 Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital
2020-10-02 Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner
2020-10-26 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2020
2020-07-10 Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?
2020-09-04 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner”, dnr 202 328108-18/111
2020-02-26 Kontrolluppgift för ränta vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2020-06-17 Förmån av taxiresor under en pandemi
2020-06-25 Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster
2020-01-13 Ställningstagandet ”Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige” ska inte längre tillämpas
2020-12-14 Skattereduktion för grön teknik – materialkostnader
2020-11-10 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2020-04-17 Internprissättning och borgensprovisioner
2020-01-31 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter respektive när resultatberäkningen för ett fast driftställe i utlandet skiljer sig åt mellan Sverige och det andra landet
2020-06-23 Beskattning av gemensamt spel, samt spel via annans spelkonto (bulvanförhållande)
2020-09-04 Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkrings­pension eller tjänstepension
2020-01-30 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2020-09-01 Hästsport, ersättningar vid tävlingar och A-SINK