Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2022-10-07 Avdrag för kapitalförlust på en inte marknadsnoterad utländsk fordringsrätt
2022-12-07 Ska dödsboet eller legatarien beskattas för kapitalvinst och avkastning i inkomstslaget kapital?
2022-02-28 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil
2022-02-23 Hur ska utgifter för uppförande av ett friliggande växthus för odlingsändamål hanteras skattemässigt i näringsverksamhet
2022-12-20 Hur beskattas utdelning för en fysisk person som tagit emot en utdelningskupong i gåva avseende en kvalificerad andel och hur behandlas gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme hos den som äger andelen?
2022-06-30 Främjande av allmännyttigt ändamål genom bidrag till aktiebolag
2022-12-21 Byten av tillgångar med olika marknadsvärden utan gåvoavsikt eller inslag av något annat
2022-12-22 Ett svenskt företag är inte skyldigt att upprätta dokumentation avseende internprissättning för transaktioner med ett utländskt koncernföretags fasta driftställe i Sverige
2022-12-22 Ska begränsat skattskyldig delägare i fåmansföretag fördela utdelning och kapitalvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital samt lämna blankett K10?
2022-06-30 Hur ska utgifter för uppförande av en padelbana utan tak hanteras skattemässigt i inkomstslaget näringsverksamhet
2022-12-12 Betydelsen av utländsk rätt vid bestämmandet av vem som ska anses som stiftare av en liechtensteinsk foundation
2022-10-03 Bedömning av om en bostadsrättsförening utgör ett privatbostadsföretag
2022-10-17 Avdragsbegränsning för negativa räntenetton vid skatterättsliga kommissionärsförhållanden
2022-10-28 Bilförmån – komplettering av nybilspriser och jämförbar bil
2022-05-13 När medför en anställds arbete i hemmet att ett utländskt företag får fast driftställe?
2022-10-12 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2022
2022-03-09 Äganderättsövergång genom bodelning under bestående äktenskap utan att mål om äktenskapsskillnad pågår
2022-12-13 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2022-09-30 När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2022-11-21 I vilka situationer kan utgifter till annan part än långivaren räknas som ränteutgifter?
2022-10-24 Proportionering av friskvårdsbidrag samt utgivande av naturaförmån på olika orter
2022-05-31 Beskattning av obegränsat skattskyldiga investerare i utländska riskkapitalfonder i form av limited partnerships i Jersey m.fl.
2022-09-29 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2022-10-24 Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation
2022-03-09 Uppskovsbelopp vid bodelning mellan sambor som flyttat isär
2022-11-02 Fullföljdskravet - återbetalning av beviljade bidrag
2022-10-24 Upphävande av ställningstagandet ”Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid”, dnr 131 145503-17/111